artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzęczyce? Etap II

L.dz. 3411/2/09

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: ?Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzęczyce
? Etap II?

 

-   Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

  Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa: www.bip.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 ? 16.00; wtorek ? piątek 7.30 ? 15.30

 

-   Określenie trybu zamówienia ? Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) (zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

 

-   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

-   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Rzerzęczyce ? Etap II. Polegać on będzie na rozbudowie szkoły, na przedłużeniu istniejącego budynku w kierunku południowym, nadbudowie południowej przybudówki do sali gimnastycznej z przeznaczeniem na galerie dla widzów, adaptacje pomieszczeń wschodniej przybudówki do sali gimnastycznej na zaplecze socjalne sali gimnastycznej, oraz modernizacja w istniejącej części szkoły pomieszczeń wyszczególnionych w projekcie budowlanym.

Dane części projektowanej:

- powierzchnia zabudowy ? 1181,06 m2;

w tym część dobudowana ? 351,72 m2;

- powierzchnia użytkowa ? 2075,17 m2 w tym powierzchnia użytkowa pomieszczeń istniejących 619,15 m2, powierzchnia użytkowa pomieszczeń projektowanych ? 1003,34 m2, powierzchnia użytkowa pomieszczeń nowych w części istniejącej ? 382,78 m2.

- kubatura ? 5524,00 m3.

Dobudowa w kierunku południowym, na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły, nowego skrzydła, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. Poddasze użytkowe zostanie wykorzystane tylko nad częścią dobudowaną, nad częścią istniejącą pozostanie ono jako nieużytkowe, przystosowane do dalszego zagospodarowania.

Do sali gimnastycznej planuje się nadbudowę parterowej przybudówki od strony południowej.

 

Kod CPV:  45 333 00 00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne

 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

-   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

-   Termin wykonania zamówienia ? do 31 lipiec 2010r.

 

-   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W  przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r.

Warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków ? określa SIWZ.

 

-   Informacja na temat wadium ? Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł.

 

-   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

-   Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  do dnia 02.06.2009r. do godz. 9.00 

-   Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  dnia 02.06.2009r o godz. 9.15

 

-   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert ? tj. do dnia 01.07.2009r.

 

-   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

-   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

-   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ? zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

-  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 11.05.2009r.

 

Kłomnice, dnia 11.05.2009r.

Wójt - mgr Adam Zając

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty32 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ20 KB
Zał nr 7 instalacje sanitarne BMB
Zał nr 7 instalacje sanitarneAMB
Zał nr 7żż elektryka244 KB
Zał nr 7żź elektryka243 KB
Zał nr 7żz elektryka246 KB
Zał nr 7źw elektryka253 KB
Zał nr 7żu elektryka246 KB
Zał nr 7żt elektryka255 KB
Zał nr 7żś elektryka244 KB
Zał nr 2e42 KB
Zał nr 7źś elektryka244 KB
Zał nr 7źr elekrtryka\257 KB
Zał nr 7żp elektryka246 KB
Zał nr 7żó elektryka254 KB
Zał nr 7żo elektryka242 KB
Zał nr 7żń elektryka256 KB
Zał nr 7żn elektryka250 KB
Zał nr 7żm elektryka257 KB
Zał nr 7żł elektryka256 KB
Zał nr 7żl elektryka250 KB
Zał nr 7żk elektryka250 KB
Zał nr 7żj elektryka260 KB
Zał nr 7źi elektryka199 KB
Zał nr 7żh elektryka196 KB
Zał nr 7żg elektryka207 KB
Zał nr 7żf elektryka190 KB
Zał nr 7że elektryka199 KB
Zał nr 7żd elektryka192 KB
Zał nr 7żc elektryka202 KB
Zał nr 7żb elektryka208 KB
Zał. nr 7ża elektryka232 KB
Zał. nr 7ż elektryka213 KB
Zał nr 7ź elektryka221 KB
Zał nr 7z elektryka200 KB
Zał nr 7w elektryka214 KB
Zał nr 7u elektryka217 KB
Zał nr 7t elektryka230 KB
Zał nr 7ś elektryka206 KB
Zał nr 7s elektryka224 KB
Zał nr 7r elektryka234 KB
Zał nr 7p elektryka195 KB
Zał nr 7ó elektryka216 KB
Zał nr 7o elektryka229 KB
Zał nr 7ń elektryka199 KB
Zał nr 7n elektryka238 KB
Zał nr 7m elektryka238 KB
Zał nr 7ł elektryka229 KB
Zał nr 7l elektryka239 KB
Zał nr 7k elektryka229 KB
Zał nr 7j elektryka234 KB
Zał nr 7i elektryka224 KB
Zał nr 7h elektryka221 KB
Zał nr 7g elektryka323 KB
Zał nr 7f elektryka245 KB
Zał nr 7e elektryka 248 KB
Zał nr 7d elektryka244 KB
Zał nr 7c elektryka63 KB
Zał nr 7b elektryka176 KB
Zał nr 7a elektryka96 KB
Zał nr 7żi207 KB
Zał nr 7żh215 KB
Zał nr 7żg233 KB
Zał nr 7żf121 KB
Zał nr 7że201 KB
Zał. nr 7żd130 KB
Zał nr 7żc132 KB
Zał. nr 7żb435 KB
Zał nr 7ża435 KB
Zał nr 7 ż1453 KB
Zał nr 7ż156 KB
Zał nr 7ź766 KB
Zał nr 7z843 KB
Zał nr 7w323 KB
Zał nr 7u351 KB
Zał nr 7t260 KB
Zał nr 7s209 KB
Zał nr 7r207 KB
Zał nr 7p217 KB
Zał nr 7ó132 KB
Zał nr 7o327 KB
Zał nr 7n107 KB
Zał nr 7m310 KB
Zał nr 7ł851 KB
Zał nr 7l259 KB
Zał nr 7k100 KB
Zał nr 7j93 KB
Zał nr 7i324 KB
Zał nr h96 KB
Zał nr 7g336 KB
Zał nr 7f89 KB
Zał nr 7e325 KB
Zał nr 7d96 KB
Zał nr 7c336 KB
Zał nr 7b89 KB
Zał nr 7a325 KB
rzut parteru613 KB
Zał nr 7 rzut piętra611 KB
Zał nr 5 i 656 KB
Zał nr 4.16176 KB
Zał nr 4.15139 KB
Zał nr 4.14213 KB
Zał nr 4.13150 KB
Zał nr 4.12213 KB
Zał nr 4.11148 KB
Zał nr 4.10151 KB
Zał nr 4.9124 KB
Zał nr 4.8241 KB
Zał nr 4.7184 KB
Zał nr 4.6139 KB
Zał nr 4.5153 KB
Zał nr 4.4172 KB
Zał nr 4.3212 KB
Zał nr 4.2273 KB
Zał. nr 4.1202 KB
Zał. nr 4.0195 KB
Zał nr 4 52 KB
Zał nr 399 KB
Zał nr 2d182 KB
Zał nr 2c213 KB
Zał nr 2b98 KB
Zał nr 2a268 KB
Zał nr 144 KB
SIWZ126 KB
str 160 KB