Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Kłomnice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Kłomnice.

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-14 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo
 • archiwalne nagrania sesji nie posiadają napisów dla osób głuchych

 

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-26.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcel Śpiewak, informatyk@klomnice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 34 73 166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Urząd Gminy Kłomnice zlokalizowany jest w budynku przy ul. Strażackiej 20.

  1. Rozwiązania architektoniczne budynku Urzędu Gminy nie gwarantują dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych – wejście usytuowane na poziomie wysokiego parteru jedynie przez schody wewnętrzne na wysokości 1,50 m powyżej poziomu terenu (brak pochylni, windy itp.
  2. Budynek urzędu nie posiada windy wewnętrznej (budynek 4-kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podpiwniczona). Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, na poziomie każdej z kondygnacji przemieszczanie osób niepełnosprawnych jest możliwa.
  3. Na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny do obsługi petentów urzędu, w razie konieczności każdy z pracowników urzędu zobowiązany do obsługi petenta na parterze przy punkcie informacyjnym.
  4. Przed budynkiem Urzędu Gminy i w bliskiej odległości zlokalizowane są parkingi dla samochodów osobowych, w tym wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  5. Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa asystującego.

  6. W budynku pokoje opatrzone są tabliczkami w alfabecie Braille’a, nie ma natomiast oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,

  7. W budynku brak jest pętli indukcyjnych

  8. Urząd Gminy ma możliwość obsługi petentów w języku migowym na miejscu. 

   

  Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

  Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

  Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

  ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

  Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

  Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

  Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

  W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

  certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

  Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


  *) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Urząd Gminy Kłomnice.