Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 428698
   Godziny urzędowania 18412
   Organizacja urzędu 21581
   Struktura organizacyjna 21901
Organy
   Wójt Gminy 16881
     Kontakt 5964
     Dyżury 5664
   Zastępca Wójta Gminy 14617
   Sekretarz 13405
   Skarbnik 12416
   Rada Gminy 16183
     Skład Rady 11062
     Kontakt z radnymi 1057
   Komisje Rady 12311
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 733
    ›    2019 799
     Referaty Urzędu 1009
    ›    Referat Księgowości 2568
    ›    Referat Podatków 1154
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 1202
    ›    Referat Drogownictwa 1257
    ›    Referat Informatyki 1240
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1683
Prawo Lokalne
   Statut 12710
     2003 3111
     2004 1860
     2005 1648
   Regulamin 21360
   Budżet 44940
     Rok 2012 2522
     Rok 2013 5976
     Rok 2014 3832
     Rok 2015 3030
     Rok 2016 2059
     Rok 2017 2262
     Rok 2018 1566
     Rok 2019 1442
     Rok 2020 1141
     Rok 2021 891
     Rok 2022 917
     Rok 2023 442
     Rok 2024 82
   Uchwały 66435
     Rok 2024 1650
     Rok 2023 7880
     Rok 2022 8142
     Rok 2021 12410
     Rok 2020 14105
     Rok 2019 19736
     Rok 2018 19326
     Rok 2017 21379
     Rok 2016 36985
     Rok 2015 32547
     Rok 2014 36363
     Rok 2013 55550
     Rok 2012 58657
     Rok 2011 88019
     Rok 2010 102816
     Rok 2009 100139
     Rok 2008 106892
     Rok 2007 100268
     Rok 2006 101916
     Rok 2005 130285
     Rok 2004 129605
     Rok 2003 3626
    ›    IV Kwartał 4619
   Postanowienia o posiedzeniach Rady Gminy Kłomnice 152
     Rok 2024 70
   Protokoły obrad Rady Gminy 22154
     Rok 2024 508
     Rok 2023 1468
     Rok 2022 1582
     Rok 2021 1708
     Rok 2020 2042
     Rok 2019 2981
     Rok 2018 5017
     Rok 2017 5214
     Rok 2016 10047
     Rok 2015 16838
     Rok 2014 12498
     Rok 2013 12923
     Rok 2012 11909
     Rok 2011 16222
     Rok 2010 23008
     Rok 2009 18601
     Rok 2008 6404
   Nagrania Sesji Rady Gminy 9692
     Rok 2024 349
     Rok 2023 903
     Rok 2022 1349
     Rok 2021 1212
     Rok 2020 1343
     Rok 2019 2364
     Rok 2018 893
   Interpelacje i zapytania radnych 2775
     Rok 2024 294
     Rok 2023 420
     Rok 2022 522
     Rok 2021 776
     Rok 2020 813
     2019 1870
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 1909
     Rok 2024 461
     Rok 2023 1272
     Rok 2022 1396
     Rok 2021 854
   Podatki i opłaty lokalne 17723
     Podatek od nieruchomości 22955
     Podatek od środków transportowych 16435
     Podatek rolny i leśny 16936
     Opłata targowa 3099
   Zarządzenia 51164
     Rok 2024 3507
     Rok 2023 11722
     Rok 2022 13888
     Rok 2021 14339
     Rok 2020 20306
     Rok 2019 23221
     Rok 2018 29228
     Rok 2017 38479
     Rok 2016 58369
     Rok 2015 70595
     Rok 2014 58803
     Rok 2013 84212
     Rok 2011 159074
     Rok 2012 113203
     Rok 2010 158458
     Rok 2009 170533
     Rok 2008 140144
     Rok 2007 169319
     Rok 2006 184466
     Rok 2005 170530
     Rok 2004 173956
   Obwieszczenia i zawiadomienia 44820
     Rok 2024 717
     Rok 2023 2262
     Rok 2022 2865
     Rok 2021 4099
     Rok 2020 4195
     Rok 2019 7191
     Rok 2018 5922
     Rok 2017 9074
     Rok 2016 12823
     Rok 2015 21800
     Rok 2014 13291
     Rok 2013 24548
     Rok 2012 50719
     Rok 2011 40457
     Rok 2010 60326
     Rok 2009 70295
     Rok 2008 37224
     Rok 2007 54770
     Rok 2006 45223
     Rok 2005 55827
     Rok 2004 12951
   Sprawozdania 5810
     Rok 2015 2264
     Rok 2016 1872
     Rok 2017 1716
     Rok 2018 1560
     Rok 2019 1494
     Rok 2020 1582
     Rok 2021 800
     Rok 2022 682
     Rok 2023 576
     Rok 2024 66
   Strategia rozwoju 13126
   Plan Rozwoju Lokalnego 11817
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 18029
     Rok 2012 8889
     Rok 2013 8663
     Rok 2014 1105
     Rok 2015 1735
     Rok 2016 1618
     Rok 2017 1221
     Rok 2018 917
     Rok 2019 753
     Rok 2020 679
     Rok 2021 204
     Rok 2022 283
     Rok 2023 292
     Rok 2024 209
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 11080
     Rok 2024 2771
     Rok 2023 8051
     Rok 2022 10140
     Rok 2021 9602
     Rok 2020 8170
     Rok 2019 10528
     Rok 2018 7799
   Zapytania ofertowe 8147
     Rok 2024 52
     Rok 2021 9021
     Rok 2020 12282
     Rok 2019 817
     Rok 2018 4193
     Rok 2017 8767
   Przetargi pozostałe 119878
     Rok 2024 1145
     Rok 2023 6675
     Rok 2022 4021
     Rok 2021 20258
     Rok 2020 27651
     Rok 2019 24741
     Rok 2018 32106
     Rok 2017 42703
     Rok 2016 51861
     Rok 2015 72406
     Rok 2014 65527
     Rok 2013 56948
     Rok 2012 70997
     Rok 2011 84989
     Rok 2010 79773
     Rok 2009 126340
     Rok 2008 55510
     Rok 2007 64176
     Rok 2006 33212
     Rok 2005 57031
     Rok 2004 47311
     Rok 2003 26445
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10741
     Rok 2024 282
     Rok 2023 567
     Rok 2022 971
      Rok 2021 1282
     Rok 2020 1403
     Rok 2019 1353
     Rok 2018 1158
     Rok 2017 1536
   Platforma zakupowa 3597
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 2943
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 1124
    ›    Rok 2017 1430
    ›    Rok 2018 1083
    ›    Rok 2019 890
    ›    Rok 2020 8789
    ›    Rok 2021 4112
   Szkoły - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1115
     Rok 2023 252
     Rok 2022 312
   Sprzedaż majątku ruchomego Gminy Kłomnice 1028
     Rok 2022 271
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 790
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1039
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1042
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 999
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1058
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 996
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1096
     Dowody osobiste 2799
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1368
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1160
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1031
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1969
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1152
     Meldunki 843
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1216
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1047
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 893
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 901
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 915
     Mieszkania 740
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1029
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 911
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1382
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1292
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 887
     Nieruchomości 771
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 975
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 965
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1185
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 880
    ›    Podział nieruchomości 12502
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1474
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1173
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1524
     Działalność gospodarcza 719
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 874
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 883
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 832
     Zezwolenia i decyzje 720
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 973
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1851
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1006
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 973
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 915
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 909
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2690
     Zaświadczenia 686
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1850
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 911
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 985
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1263
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1118
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 939
   Formularze do pobrania 22031
   Elektroniczna skrzynka podawcza 8275
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 9507
   Usługa tłumaczenia migowego 4546
Inne
   Raport o stanie gminy 3136
   Emisja obligacji 11426
     Opinie RIO i uchwały RG 2200
     Sprawozdania 2534
     Zaproszenie do składania ofert 2789
   Kontrole zewnętrzne 1836
   Konkursy ofert 12335
     Rok 2014 6216
     Rok 2015 19851
     Rok 2016 31044
     Rok 2017 19239
     Rok 2018 16870
     Rok 2019 10139
     Rok 2020 10132
     Rok 2021 19154
   Nabór 77947
     Rok 2013 10226
     Rok 2014 10791
     Rok 2015 21178
     Rok 2016 17253
     Rok 2017 12888
     Rok 2018 8709
     Rok 2019 7919
     Rok 2020 6564
     Rok 2021 7382
     Rok 2022 1168
     Rok 2023 5138
     Rok 2024 1157
   Wybory 26369
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 1204
     Wybory samorządowe 2024 13905
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 2603
     Wybory ławników 2024-2027 467
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 1785
     Wybory Prezydenta RP 2020 5651
     Wybory parlamentarne 2019 3829
     Wybory ławników 2020-2023 1115
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4507
     Wybory samorządowe 2018 22668
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 7074
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7903
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 5361
   Ochrona środowiska 13124
     Program Ochrony Środowiska 5439
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 5070
     Rok 2024 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 120
    ›    Formularz A - wnioski 97
    ›    Formularz B - postanowienia 87
    ›    Formularz B - decyzje 83
    ›    Formularz E - raporty 35
    ›    Obwieszczenia 70
     Rok 2023 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 327
    ›    Formularz A - wnioski 224
    ›    Formularz B - postanowienia 252
    ›    Formularz B - decyzje 306
    ›    Formularz E - raporty 214
    ›    Obwieszczenia 261
     Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 413
    ›    Formularz A - wnioski 363
    ›    Formularz B - postanowienia 349
    ›    Formularz B - decyzje 398
    ›    Formularz E - raporty 339
    ›    Obwieszczenia 319
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 572
    ›    Formularz A - wnioski 644
    ›    Formularz B - postanowienia 527
    ›    Formularz B - decyzje 816
    ›    Formularz E - raporty 496
    ›    Obwieszczenia 547
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 586
    ›    Obwieszczenia 686
    ›    Formularz A - wnioski 572
    ›    Formularz B - postanowienia 589
    ›    Formularz B - decyzje 662
    ›    Formularz E - raporty 560
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 827
    ›    Formularz A - wnioski 744
    ›    Formularz B - postanowienia 682
    ›     Formularz B - decyzje 729
    ›    Formularz E - raporty 633
    ›    Obwieszczenia 736
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 677
    ›    Formularz A - wnioski 720
    ›    Formularz B - postanowienia 689
    ›     Formularz B - decyzje 745
    ›    Formularz E - raporty 636
    ›    Obwieszczenia 598
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1024
    ›    Formularz A - wnioski 901
    ›    Formularz B - postanowienia 828
    ›    Formularz B - decyzje 973
    ›    Formularz E - raporty 782
    ›    Obwieszczenia 906
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1371
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1711
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 1367
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1619
    ›    - - - Formularz E - raporty 1178
    ›    - - - Obwieszczenia 1792
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1660
    ›    Formularz A - wniosk 1658
    ›    Formularz B - postanowienia 1692
    ›    Formularz B - decyzje 2064
    ›    Formularz E - raporty 1887
    ›    Obwieszczenia 3586
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2360
    ›     Formularz A - wnioski 4490
    ›    Formularz B - postanowienia 4111
    ›    Formularz B - decyzje 3716
    ›    Formularz E - raporty 2231
    ›    Obwieszczenia 5356
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2005
    ›    Formularz A - wnioski 7082
    ›    Formularz B - postanowienia 6360
    ›    Formularz B - decyzje 7960
    ›    Formularz E - raporty 1518
    ›    Obwieszczenia 1818
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2020
    ›    Formularz A - wnioski 1610
    ›    Formularz B - postanowienia 1633
    ›    Formularz B - decyzje 1678
    ›    Formularz E - raporty 1619
    ›    Obwieszczenia 4041
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3484
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 23784
    ›    Formularz B - postanowienia 19147
    ›    Formularz B - decyzje 19691
    ›    Formularz E - raporty 4075
    ›    Zawiadomienia 33593
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 35259
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 55372
    ›    Formularz E - raporty 6880
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4432
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2378
     Udział społeczeństwa 8861
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 3078
     Inne informacje 7237
    ›    2020 1053
    ›    Status prawny 556
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6355
    ›    inne 1461
    ›    Nabór 722
    ›    Kontakt 27211
    ›    Kierownictwo 2475
    ›    Statut 964
    ›    Regulamin 988
    ›    Struktura organizacyjna 1701
    ›    Ewidencje i rejestry 1312
    ›    Majątek 1015
    ›    Dokumentacje kontroli 974
    ›    Budżet i inwestycje 1424
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1068
    ›    Procedury 897
   Petycje 3246
     Rok 2024 128
     Rok 2023 248
     Rok 2022 293
     Rok 2021 1380
     Rok 2020 726
     Rok 2019 760
     Rok 2017 1169
     Rok 2016 1583
   Porozumienia 4438
     Rok 2011 2951
     Rok 2012 1810
     Rok 2013 1773
   Jednostki pomocnicze 8798
     Sołectwa 15678
    ›    Statut Sołectw 1820
   Konsultacje społeczne 11301
     Rok 2011 3375
     Rok 2012 12289
     Rok 2013 9179
     Rok 2014 3628
     Rok 2015 4796
     Rok 2016 2582
     Rok 2017 1738
     Rok 2018 3378
     Rok 2019 1468
     Rok 2020 1329
     Rok 2021 1153
     Rok 2022 806
     Infrastruktura 570
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1322
    ›    Stan elektryfikacji 775
    ›    Stan telefonizacji 840
    ›    Stan gospodarki komunalnej 856
     Oferty 567
   Oświata 2783
     Rok 2019 894
     Rok 2018 520
     Rok 2017 1003
   Rejestry i ewidencje 8235
     Rejestr Instytucji Kultury 3082
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2788
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 2413
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2999
     pozostałe 13685
   Majątek publiczny 21490
   Oświadczenia majątkowe 30153
     Wójt 14393
     Przewodniczący Rady 9183
     Radni 23830
     Urząd 19660
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11223
     Kierownicy jednostek oświatowych 17999
     Gminny Ośrodek Kultury 6045
     Biblioteki 5221
     Centrum Integracji Społecznej 2747
   Małe Granty 18883
     Rok 2020 579
     Rok 2021 416
     Rok 2019 676
     Rok 2018 730
     Rok 2017 768
     Rok 2016 1391
     Rok 2014 3445
   Dostęp do informacji publicznej 7770
     Dostęp do informacji publicznej 3175
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 2460
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2079
   Redakcja Biuletynu 10793
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1631
     Dane podstawowe 595
     Statut 502
     Regulamin organizacyjny 613
     Sprawozdania finansowe 636
     Zarządzenia 373
    ›    Rok 2022 1004
    ›    Rok 2023 493
    ›    Rok 2024 276
   Gminna Biblioteka Publiczna 1700
     Dane podstawowe 555
     Struktura organizacyjna 452
     Statut 430
     Regulamin 388
     Budżet 379
     Dostęp do informacji publicznej 403
     Ochrona danych osobowych 373
     Deklaracja dostępności 479
   Gminny Ośrodek Kultury 1393
     Dane podstawowe 554
     Status prawny 400
     Struktura organizacyjna 440
     Regulaminy 441
     Zarządzenia 373
    ›    2020 429
     Klauzula Informacyjna RODO 475
     Deklaracja dostępności 366
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 1795
     Dane Podstawowe 668
   Jednostki oświatowe 3441
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 1998
     Dane podstawowe 679
     Statut 483
     Nabór 661
     Deklaracja dostępności 452
Łączna liczba odwiedzin:7554538