Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 398115
   Godziny urzędowania 16226
   Organizacja urzędu 19032
   Struktura organizacyjna 19561
Organy
   Wójt Gminy 15001
     Kontakt 5449
     Dyżury 5310
   Zastępca Wójta Gminy 12681
   Sekretarz 11910
   Skarbnik 11158
   Rada Gminy 14844
     Skład Rady 10302
     Kontakt z radnymi 526
   Komisje Rady 11189
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 475
    ›    2019 553
     Referaty Urzędu 783
    ›    Referat Księgowości 1085
    ›    Referat Podatków 914
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 895
    ›    Referat Drogownictwa 955
    ›    Referat Informatyki 922
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1252
Prawo Lokalne
   Statut 11577
     2003 2960
     2004 1719
     2005 1517
   Regulamin 20035
   Budżet 42624
     Rok 2012 2216
     Rok 2013 5437
     Rok 2014 3490
     Rok 2015 2647
     Rok 2016 1774
     Rok 2017 1968
     Rok 2018 1248
     Rok 2019 991
     Rok 2020 809
     Rok 2021 522
     Rok 2022 112
   Uchwały 36673
     Rok 2022 2218
     Rok 2021 7672
     Rok 2020 10560
     Rok 2019 15604
     Rok 2018 15533
     Rok 2017 17813
     Rok 2016 32734
     Rok 2015 29388
     Rok 2014 33234
     Rok 2013 52211
     Rok 2012 56057
     Rok 2011 84946
     Rok 2010 99455
     Rok 2009 96913
     Rok 2008 103988
     Rok 2007 97540
     Rok 2006 99373
     Rok 2005 126950
     Rok 2004 126641
     Rok 2003 3235
    ›    IV Kwartał 4271
   Protokoły obrad Rady Gminy 20130
     Rok 2022 582
     Rok 2021 1004
     Rok 2020 1506
     Rok 2019 2280
     Rok 2018 4400
     Rok 2017 4702
     Rok 2016 9242
     Rok 2015 16049
     Rok 2014 11756
     Rok 2013 12313
     Rok 2012 11359
     Rok 2011 15615
     Rok 2010 22290
     Rok 2009 18071
     Rok 2008 6125
   Nagrania Sesji Rady Gminy 6383
     Rok 2022 497
     Rok 2021 679
     Rok 2020 830
     Rok 2019 1605
     Rok 2018 640
   Interpelacje i zapytania radnych 1617
     Rok 2022 183
     Rok 2021 457
     Rok 2020 555
     2019 1358
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 440
     Rok 2022 472
     Rok 2021 380
   Podatki i opłaty lokalne 15607
     Podatek od nieruchomości 20879
     Podatek od środków transportowych 15149
     Podatek rolny i leśny 15906
     Opłata targowa 2683
   Zarządzenia 45818
     Rok 2022 4014
     Rok 2021 9011
     Rok 2020 14616
     Rok 2019 17194
     Rok 2018 23362
     Rok 2017 32469
     Rok 2016 52605
     Rok 2015 63786
     Rok 2014 54057
     Rok 2013 79406
     Rok 2011 153743
     Rok 2012 108391
     Rok 2010 154161
     Rok 2009 165986
     Rok 2008 135865
     Rok 2007 164612
     Rok 2006 180044
     Rok 2005 166538
     Rok 2004 170213
   Obwieszczenia i zawiadomienia 42424
     Rok 2022 1080
     Rok 2021 3046
     Rok 2020 3157
     Rok 2019 5298
     Rok 2018 4964
     Rok 2017 8053
     Rok 2016 11299
     Rok 2015 20820
     Rok 2014 12367
     Rok 2013 23392
     Rok 2012 48244
     Rok 2011 39004
     Rok 2010 58298
     Rok 2009 68180
     Rok 2008 36095
     Rok 2007 53353
     Rok 2006 43783
     Rok 2005 54165
     Rok 2004 12402
   Sprawozdania 4442
     Rok 2015 1915
     Rok 2016 1598
     Rok 2017 1412
     Rok 2018 1235
     Rok 2019 1126
     Rok 2020 1173
     Rok 2021 436
     Rok 2022 149
   Strategia rozwoju 11926
   Plan Rozwoju Lokalnego 10629
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16889
     Rok 2012 8259
     Rok 2013 8281
     Rok 2014 849
     Rok 2015 1515
     Rok 2016 1340
     Rok 2017 919
     Rok 2018 623
     Rok 2019 465
     Rok 2020 398
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 8257
     Rok 2022 4262
     Rok 2021 7744
     Rok 2020 6499
     Rok 2019 8490
     Rok 2018 6412
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6580
     Rok 2021 6132
     Rok 2020 8763
     Rok 2019 577
     Rok 2018 3975
     Rok 2017 8538
   Przetargi pozostałe 114042
     Rok 2022 2564
     Rok 2021 16759
     Rok 2020 23286
     Rok 2019 22761
     Rok 2018 29907
     Rok 2017 40380
     Rok 2016 49569
     Rok 2015 70522
     Rok 2014 62596
     Rok 2013 54981
     Rok 2012 68604
     Rok 2011 82613
     Rok 2010 77730
     Rok 2009 124644
     Rok 2008 54368
     Rok 2007 62673
     Rok 2006 31818
     Rok 2005 55402
     Rok 2004 46212
     Rok 2003 25649
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6175
     Rok 2022 395
      Rok 2021 805
     Rok 2020 1152
     Rok 2019 1081
     Rok 2018 971
     Rok 2017 1279
   Platforma zakupowa 1461
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 2106
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 788
    ›    Rok 2017 1055
    ›    Rok 2018 778
    ›    Rok 2019 594
    ›    Rok 2020 5292
    ›    Rok 2021 1425
   Szkoły - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 42
     Rok 2022 42
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 625
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 778
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 871
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 810
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 791
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 786
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 845
     Dowody osobiste 2248
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1029
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 935
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 830
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1484
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 874
     Meldunki 602
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 914
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 828
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 699
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 694
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 738
     Mieszkania 604
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 771
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 722
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1029
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1033
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 712
     Nieruchomości 638
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 743
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 691
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 894
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 694
    ›    Podział nieruchomości 803
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1290
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 929
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1107
     Działalność gospodarcza 560
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 677
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 703
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 657
     Zezwolenia i decyzje 572
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 737
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1373
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 743
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 677
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 743
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 696
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1100
     Zaświadczenia 528
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1154
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 726
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 737
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 948
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 859
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 736
   Formularze do pobrania 20070
   Elektroniczna skrzynka podawcza 7223
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 8266
   Usługa tłumaczenia migowego 3720
Inne
   Raport o stanie gminy 1876
   Emisja obligacji 10474
     Opinie RIO i uchwały RG 1805
     Sprawozdania 2234
     Zaproszenie do składania ofert 2450
   Kontrole zewnętrzne 437
   Konkursy ofert 10935
     Rok 2014 5932
     Rok 2015 19319
     Rok 2016 30605
     Rok 2017 18594
     Rok 2018 16403
     Rok 2019 9633
     Rok 2020 9853
     Rok 2021 15765
   Nabór 70271
     Rok 2013 9806
     Rok 2014 10364
     Rok 2015 20577
     Rok 2016 16589
     Rok 2017 12189
     Rok 2018 8158
     Rok 2019 7269
     Rok 2020 5956
     Rok 2021 6419
   Wybory 18849
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 938
     Wybory Prezydenta RP 2020 4174
     Wybory parlamentarne 2019 2936
     Wybory ławników 2020-2023 632
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3417
     Wybory samorządowe 2018 21256
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 5886
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7049
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4800
   Ochrona środowiska 11794
     Program Ochrony Środowiska 4858
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4593
     Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 80
    ›    Formularz A - wnioski 67
    ›    Formularz B - postanowienia 62
    ›    Formularz B - decyzje 70
    ›    Formularz E - raporty 56
    ›    Obwieszczenia 73
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 257
    ›    Formularz A - wnioski 240
    ›    Formularz B - postanowienia 209
    ›    Formularz B - decyzje 222
    ›    Formularz E - raporty 193
    ›    Obwieszczenia 239
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 312
    ›    Obwieszczenia 355
    ›    Formularz A - wnioski 297
    ›    Formularz B - postanowienia 301
    ›    Formularz B - decyzje 327
    ›    Formularz E - raporty 284
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 551
    ›    Formularz A - wnioski 450
    ›    Formularz B - postanowienia 409
    ›     Formularz B - decyzje 395
    ›    Formularz E - raporty 417
    ›    Obwieszczenia 464
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 382
    ›    Formularz A - wnioski 456
    ›    Formularz B - postanowienia 431
    ›     Formularz B - decyzje 417
    ›    Formularz E - raporty 373
    ›    Obwieszczenia 384
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 671
    ›    Formularz A - wnioski 654
    ›    Formularz B - postanowienia 618
    ›    Formularz B - decyzje 685
    ›    Formularz E - raporty 566
    ›    Obwieszczenia 639
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1061
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1413
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 1079
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1291
    ›    - - - Formularz E - raporty 926
    ›    - - - Obwieszczenia 1520
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1324
    ›    Formularz A - wniosk 1358
    ›    Formularz B - postanowienia 1372
    ›    Formularz B - decyzje 1710
    ›    Formularz E - raporty 1574
    ›    Obwieszczenia 3007
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2091
    ›     Formularz A - wnioski 3931
    ›    Formularz B - postanowienia 3674
    ›    Formularz B - decyzje 3123
    ›    Formularz E - raporty 1599
    ›    Obwieszczenia 4612
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1739
    ›    Formularz A - wnioski 6403
    ›    Formularz B - postanowienia 5848
    ›    Formularz B - decyzje 7156
    ›    Formularz E - raporty 1257
    ›    Obwieszczenia 1562
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1758
    ›    Formularz A - wnioski 1373
    ›    Formularz B - postanowienia 1344
    ›    Formularz B - decyzje 1400
    ›    Formularz E - raporty 1372
    ›    Obwieszczenia 3744
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3232
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 22729
    ›    Formularz B - postanowienia 18218
    ›    Formularz B - decyzje 18766
    ›    Formularz E - raporty 3755
    ›    Zawiadomienia 31694
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 33523
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 52924
    ›    Formularz E - raporty 6500
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4060
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2111
     Udział społeczeństwa 8200
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2474
     Inne informacje 6818
    ›    2020 631
    ›    Status prawny 262
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6220
    ›    inne 1275
    ›    Nabór 537
    ›    Kontakt 16131
    ›    Kierownictwo 1746
    ›    Statut 735
    ›    Regulamin 763
    ›    Struktura organizacyjna 1221
    ›    Ewidencje i rejestry 944
    ›    Majątek 768
    ›    Dokumentacje kontroli 743
    ›    Budżet i inwestycje 1078
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 757
    ›    Procedury 686
   Petycje 2362
     Rok 2022 8
     Rok 2021 936
     Rok 2020 454
     Rok 2019 481
     Rok 2017 937
     Rok 2016 1293
   Porozumienia 3783
     Rok 2011 2683
     Rok 2012 1549
     Rok 2013 1513
   Jednostki pomocnicze 7810
     Sołectwa 14120
    ›    Statut Sołectw 1260
   Konsultacje społeczne 10067
     Rok 2011 3041
     Rok 2012 11725
     Rok 2013 8577
     Rok 2014 3363
     Rok 2015 4241
     Rok 2016 2267
     Rok 2017 1484
     Rok 2018 2564
     Rok 2019 973
     Rok 2020 895
     Rok 2021 538
     Rok 2022 238
     Infrastruktura 458
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 859
    ›    Stan elektryfikacji 606
    ›    Stan telefonizacji 641
    ›    Stan gospodarki komunalnej 648
     Oferty 455
   Oświata 1841
     Rok 2019 680
     Rok 2018 298
     Rok 2017 760
   Rejestry i ewidencje 7351
     Rejestr Instytucji Kultury 2667
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2393
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 2119
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2555
     pozostałe 12991
   Majątek publiczny 20138
   Oświadczenia majątkowe 26594
     Wójt 13082
     Przewodniczący Rady 8234
     Radni 21300
     Urząd 17710
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10118
     Kierownicy jednostek oświatowych 16708
     Gminny Ośrodek Kultury 5404
     Biblioteki 4700
     Schronisko "AS" 3486
     Centrum Integracji Społecznej 1799
   Małe Granty 17491
     Rok 2020 336
     Rok 2021 202
     Rok 2019 401
     Rok 2018 506
     Rok 2017 562
     Rok 2016 1179
     Rok 2014 3023
   Dostęp do informacji publicznej 6506
     Dostęp do informacji publicznej 2688
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 2060
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1769
   Redakcja Biuletynu 9522
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 485
     Dane podstawowe 218
     Statut 174
     Regulamin organizacyjny 164
     Sprawozdania finansowe 160
     Zarządzenia 42
    ›    2022 77
   Gminna Biblioteka Publiczna 473
     Dane podstawowe 212
     Struktura organizacyjna 152
     Statut 150
     Regulamin 148
     Budżet 132
     Dostęp do informacji publicznej 135
     Ochrona danych osobowych 135
     Deklaracja dostępności 141
   Gminny Ośrodek Kultury 472
     Dane podstawowe 233
     Status prawny 164
     Struktura organizacyjna 169
     Regulaminy 157
     Zarządzenia 161
    ›    2020 210
     Klauzula Informacyjna RODO 186
     Deklaracja dostępności 161
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 662
     Dane Podstawowe 268
   Jednostki oświatowe 1022
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 484
     Dane podstawowe 259
     Statut 188
     Nabór 279
     Deklaracja dostępności 219
Łączna liczba odwiedzin:6860605