Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 366471
   Godziny urzędowania 14778
   Organizacja urzędu 17455
   Struktura organizacyjna 17981
Organy
   Wójt Gminy 13968
     Kontakt 5040
     Dyżury 4951
   Zastępca Wójta Gminy 11156
   Sekretarz 11013
   Skarbnik 10391
   Rada Gminy 13833
     Skład Rady 9466
     Kontakt z radnymi 63
   Komisje Rady 10452
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 221
    ›    2019 230
     Referaty Urzędu 542
    ›    Referat Księgowości 700
    ›    Referat Podatków 588
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 574
    ›    Referat Drogownictwa 598
    ›    Referat Informatyki 560
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 721
Prawo Lokalne
   Statut 10692
     2003 2756
     2004 1512
     2005 1339
   Regulamin 19180
   Budżet 40672
     Rok 2012 1978
     Rok 2013 5016
     Rok 2014 3271
     Rok 2015 2396
     Rok 2016 1554
     Rok 2017 1713
     Rok 2018 941
     Rok 2019 563
     Rok 2020 283
   Uchwały 32635
     Rok 2020 3472
     Rok 2019 10514
     Rok 2018 11545
     Rok 2017 14227
     Rok 2016 27986
     Rok 2015 26376
     Rok 2014 30486
     Rok 2013 49402
     Rok 2012 53901
     Rok 2011 82411
     Rok 2010 96743
     Rok 2009 94189
     Rok 2008 101385
     Rok 2007 95155
     Rok 2006 97089
     Rok 2005 124237
     Rok 2004 123771
     Rok 2003 2928
    ›    IV Kwartał 3891
   Protokoły obrad Rady Gminy 18439
     Rok 2020 750
     Rok 2019 1594
     Rok 2018 3719
     Rok 2017 4135
     Rok 2016 8533
     Rok 2015 15314
     Rok 2014 11139
     Rok 2013 11807
     Rok 2012 10851
     Rok 2011 15111
     Rok 2010 21628
     Rok 2009 17504
     Rok 2008 5858
   Nagrania Sesji Rady Gminy 3647
     Rok 2020 323
     Rok 2019 962
     Rok 2018 423
   Interpelacje i zapytania radnych 825
     Rok 2020 247
     2019 890
   Podatki i opłaty lokalne 13181
     Podatek od nieruchomości 18574
     Podatek od środków transportowych 13972
     Podatek rolny i leśny 14923
     Opłata targowa 2252
   Zarządzenia 40350
     Rok 2020 6586
     Rok 2019 10746
     Rok 2018 18281
     Rok 2017 26665
     Rok 2016 46873
     Rok 2015 56628
     Rok 2014 49688
     Rok 2013 75449
     Rok 2011 149199
     Rok 2012 104529
     Rok 2010 150323
     Rok 2009 161957
     Rok 2008 132052
     Rok 2007 160473
     Rok 2006 176023
     Rok 2005 162812
     Rok 2004 166436
   Obwieszczenia i zawiadomienia 39376
     Rok 2004 11818
     Rok 2005 52708
     Rok 2006 42337
     Rok 2007 51861
     Rok 2008 35005
     Rok 2009 66098
     Rok 2010 56366
     Rok 2011 37702
     Rok 2012 46135
     Rok 2013 22202
     Rok 2014 11467
     Rok 2015 19156
     Rok 2016 9930
     Rok 2017 6962
     Rok 2018 3974
     Rok 2019 3570
     Rok 2020 1359
   Sprawozdania 3227
     Rok 2015 1667
     Rok 2016 1306
     Rok 2017 1097
     Rok 2018 865
     Rok 2019 592
     Rok 2020 299
   Strategia rozwoju 11102
   Plan Rozwoju Lokalnego 10009
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16257
     Rok 2012 7849
     Rok 2013 7886
     Rok 2014 685
     Rok 2015 1326
     Rok 2016 1152
     Rok 2017 704
     Rok 2018 411
     Rok 2019 242
     Rok 2020 115
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 4721
     Rok 2020 3365
     Rok 2019 6417
     Rok 2018 5305
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 4502
     Rok 2020 3899
     Rok 2019 274
     Rok 2018 3737
     Rok 2017 8324
   Przetargi pozostałe 105970
     Rok 2020 13068
     Rok 2019 20323
     Rok 2018 26747
     Rok 2017 38301
     Rok 2016 47626
     Rok 2015 68222
     Rok 2014 60240
     Rok 2013 53405
     Rok 2012 66879
     Rok 2011 80715
     Rok 2010 76132
     Rok 2009 123390
     Rok 2008 53524
     Rok 2007 61501
     Rok 2006 30873
     Rok 2005 54272
     Rok 2004 45287
     Rok 2003 24991
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2167
     Rok 2020 711
     Rok 2019 849
     Rok 2018 795
     Rok 2017 1099
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1272
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 506
    ›    Rok 2017 779
    ›    Rok 2018 503
    ›    Rok 2019 300
    ›    Rok 2020 2113
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 438
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 531
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 631
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 559
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 547
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 557
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 570
     Dowody osobiste 1478
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 723
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 628
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 592
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 972
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 592
     Meldunki 412
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 534
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 526
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 468
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 476
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 493
     Mieszkania 425
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 507
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 474
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 608
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 675
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 472
     Nieruchomości 478
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 489
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 442
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 589
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 473
    ›    Podział nieruchomości 505
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1081
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 599
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 608
     Działalność gospodarcza 395
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 463
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 466
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 450
     Zezwolenia i decyzje 403
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 508
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 766
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 498
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 449
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 487
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 466
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 694
     Zaświadczenia 376
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 669
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 475
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 482
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 650
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 559
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 502
   Formularze do pobrania 18113
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6623
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7399
   Usługa tłumaczenia migowego 3263
Inne
   Raport o stanie gminy 807
   Emisja obligacji 9342
     Opinie RIO i uchwały RG 1542
     Sprawozdania 1952
     Zaproszenie do składania ofert 2188
   Konkursy ofert 9497
     Rok 2014 5722
     Rok 2015 18144
     Rok 2016 30165
     Rok 2017 18107
     Rok 2018 15925
     Rok 2019 9172
     Rok 2020 6939
   Nabór 63392
     Rok 2013 9498
     Rok 2014 9833
     Rok 2015 19883
     Rok 2016 15851
     Rok 2017 11404
     Rok 2018 7458
     Rok 2019 6448
     Rok 2020 3961
   Wybory 17269
     Wybory Prezydenta RP 2020 2843
     Wybory parlamentarne 2019 2220
     Wybory ławników 2020-2023 364
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2538
     Wybory samorządowe 2018 19668
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4825
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6309
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4092
   Ochrona środowiska 10760
     Program Ochrony Środowiska 4481
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4133
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 66
    ›    Obwieszczenia 43
    ›    Formularz A - wnioski 44
    ›    Formularz B - postanowienia 38
    ›    Formularz B - decyzje 38
    ›    Formularz E - raporty 37
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 274
    ›    Formularz A - wnioski 167
    ›    Formularz B - postanowienia 151
    ›     Formularz B - decyzje 138
    ›    Formularz E - raporty 156
    ›    Obwieszczenia 194
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 148
    ›    Formularz A - wnioski 182
    ›    Formularz B - postanowienia 163
    ›     Formularz B - decyzje 169
    ›    Formularz E - raporty 130
    ›    Obwieszczenia 144
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 428
    ›    Formularz A - wnioski 397
    ›    Formularz B - postanowienia 358
    ›    Formularz B - decyzje 438
    ›    Formularz E - raporty 325
    ›    Obwieszczenia 385
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 848
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1058
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 812
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1018
    ›    - - - Formularz E - raporty 654
    ›    - - - Obwieszczenia 1265
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1087
    ›    Formularz A - wniosk 1025
    ›    Formularz B - postanowienia 1103
    ›    Formularz B - decyzje 1380
    ›    Formularz E - raporty 1283
    ›    Obwieszczenia 2323
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1868
    ›     Formularz A - wnioski 3371
    ›    Formularz B - postanowienia 3050
    ›    Formularz B - decyzje 2497
    ›    Formularz E - raporty 1274
    ›    Obwieszczenia 3765
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1501
    ›    Formularz A - wnioski 5707
    ›    Formularz B - postanowienia 5218
    ›    Formularz B - decyzje 6321
    ›    Formularz E - raporty 1023
    ›    Obwieszczenia 1327
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1528
    ›    Formularz A - wnioski 1074
    ›    Formularz B - postanowienia 1078
    ›    Formularz B - decyzje 1144
    ›    Formularz E - raporty 1094
    ›    Obwieszczenia 3469
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2982
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 21526
    ›    Formularz B - postanowienia 17257
    ›    Formularz B - decyzje 17772
    ›    Formularz E - raporty 3462
    ›    Zawiadomienia 30077
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 32091
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 50391
    ›    Formularz E - raporty 5991
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3690
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1856
     Udział społeczeństwa 7746
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1976
     Inne informacje 6524
    ›    2020 190
   Jednostki organizacyjne 9359
     Gminny Ośrodek Kultury 5440
    ›    Status prawny 12
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6034
    ›    inne 1024
     Gminna Biblioteka Publiczna 1743
    ›    Nabór 261
    ›    Kontakt 9517
    ›    Kierownictwo 1121
    ›    Statut 462
    ›    Regulamin 484
    ›    Struktura organizacyjna 798
    ›    Ewidencje i rejestry 570
    ›    Majątek 527
    ›    Dokumentacje kontroli 454
    ›    Budżet i inwestycje 680
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 503
    ›    Procedury 429
   Petycje 1608
     Rok 2020 189
     Rok 2019 231
     Rok 2017 723
     Rok 2016 1086
   Porozumienia 3270
     Rok 2011 2485
     Rok 2012 1379
     Rok 2013 1327
   Jednostki pomocnicze 7148
     Sołectwa 11675
    ›    Statut Sołectw 823
   Konsultacje społeczne 9122
     Rok 2011 2773
     Rok 2012 11108
     Rok 2013 8117
     Rok 2014 3136
     Rok 2015 3774
     Rok 2016 2048
     Rok 2017 1268
     Rok 2018 1852
     Rok 2019 494
     Rok 2020 336
     Infrastruktura 322
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 445
    ›    Stan elektryfikacji 408
    ›    Stan telefonizacji 406
    ›    Stan gospodarki komunalnej 410
     Oferty 313
   Oświata 1213
     Rok 2019 438
     Rok 2018 129
     Rok 2017 545
   Rejestry i ewidencje 6503
     Rejestr Instytucji Kultury 2346
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1907
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1668
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2151
     pozostałe 12384
   Majątek publiczny 19300
   Oświadczenia majątkowe 23377
     Wójt 11881
     Przewodniczący Rady 7279
     Radni 19527
     Urząd 16198
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9420
     Kierownicy jednostek oświatowych 15573
     Gminny Ośrodek Kultury 4938
     Biblioteki 4284
     Schronisko "AS" 3029
     Centrum Integracji Społecznej 1159
   Małe Granty 16588
     Rok 2020 120
     Rok 2019 203
     Rok 2018 296
     Rok 2017 359
     Rok 2016 995
     Rok 2014 2612
   Dostęp do informacji publicznej 5545
     Dostęp do informacji publicznej 2297
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1716
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1566
   Redakcja Biuletynu 8849
Łączna liczba odwiedzin:6301991