Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 403442
   Godziny urzędowania 16507
   Organizacja urzędu 19368
   Struktura organizacyjna 19851
Organy
   Wójt Gminy 15219
     Kontakt 5524
     Dyżury 5391
   Zastępca Wójta Gminy 12948
   Sekretarz 12056
   Skarbnik 11320
   Rada Gminy 14991
     Skład Rady 10414
     Kontakt z radnymi 607
   Komisje Rady 11320
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 524
    ›    2019 592
     Referaty Urzędu 828
    ›    Referat Księgowości 1165
    ›    Referat Podatków 964
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 946
    ›    Referat Drogownictwa 1018
    ›    Referat Informatyki 973
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1332
Prawo Lokalne
   Statut 11678
     2003 2988
     2004 1742
     2005 1545
   Regulamin 20182
   Budżet 42951
     Rok 2012 2261
     Rok 2013 5513
     Rok 2014 3536
     Rok 2015 2687
     Rok 2016 1808
     Rok 2017 2009
     Rok 2018 1295
     Rok 2019 1068
     Rok 2020 857
     Rok 2021 569
     Rok 2022 239
   Uchwały 61607
     Rok 2023 216
     Rok 2022 4177
     Rok 2021 8650
     Rok 2020 11219
     Rok 2019 16274
     Rok 2018 16125
     Rok 2017 18322
     Rok 2016 33334
     Rok 2015 29805
     Rok 2014 33671
     Rok 2013 52658
     Rok 2012 56409
     Rok 2011 85364
     Rok 2010 99882
     Rok 2009 97351
     Rok 2008 104405
     Rok 2007 97898
     Rok 2006 99678
     Rok 2005 127383
     Rok 2004 127061
     Rok 2003 3293
    ›    IV Kwartał 4320
   Protokoły obrad Rady Gminy 20416
     Rok 2023 45
     Rok 2022 797
     Rok 2021 1101
     Rok 2020 1589
     Rok 2019 2373
     Rok 2018 4502
     Rok 2017 4795
     Rok 2016 9350
     Rok 2015 16158
     Rok 2014 11836
     Rok 2013 12394
     Rok 2012 11444
     Rok 2011 15703
     Rok 2010 22392
     Rok 2009 18165
     Rok 2008 6172
   Nagrania Sesji Rady Gminy 7147
     Rok 2023 42
     Rok 2022 801
     Rok 2021 761
     Rok 2020 902
     Rok 2019 1714
     Rok 2018 684
   Interpelacje i zapytania radnych 1720
     Rok 2023 25
     Rok 2022 254
     Rok 2021 506
     Rok 2020 609
     2019 1436
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 564
     Rok 2023 36
     Rok 2022 662
     Rok 2021 434
   Podatki i opłaty lokalne 15918
     Podatek od nieruchomości 21261
     Podatek od środków transportowych 15389
     Podatek rolny i leśny 16098
     Opłata targowa 2761
   Zarządzenia 46760
     Rok 2023 367
     Rok 2022 6349
     Rok 2021 9736
     Rok 2020 15328
     Rok 2019 18069
     Rok 2018 24078
     Rok 2017 33326
     Rok 2016 53501
     Rok 2015 64795
     Rok 2014 54676
     Rok 2013 80049
     Rok 2011 154399
     Rok 2012 108945
     Rok 2010 154780
     Rok 2009 166654
     Rok 2008 136470
     Rok 2007 165251
     Rok 2006 180692
     Rok 2005 167094
     Rok 2004 170783
   Obwieszczenia i zawiadomienia 42838
     Rok 2023 95
     Rok 2022 1637
     Rok 2021 3245
     Rok 2020 3330
     Rok 2019 5613
     Rok 2018 5131
     Rok 2017 8252
     Rok 2016 11582
     Rok 2015 20992
     Rok 2014 12510
     Rok 2013 23587
     Rok 2012 48606
     Rok 2011 39227
     Rok 2010 58592
     Rok 2009 68494
     Rok 2008 36266
     Rok 2007 53554
     Rok 2006 43992
     Rok 2005 54443
     Rok 2004 12485
   Sprawozdania 4596
     Rok 2015 1960
     Rok 2016 1638
     Rok 2017 1451
     Rok 2018 1285
     Rok 2019 1183
     Rok 2020 1247
     Rok 2021 500
     Rok 2022 250
     Rok 2023 28
   Strategia rozwoju 12083
   Plan Rozwoju Lokalnego 10755
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 17041
     Rok 2012 8330
     Rok 2013 8342
     Rok 2014 875
     Rok 2015 1545
     Rok 2016 1376
     Rok 2017 966
     Rok 2018 666
     Rok 2019 506
     Rok 2020 436
     Rok 2021 21
     Rok 2022 24
     Rok 2023 7
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 8860
     Rok 2023 283
     Rok 2022 7081
     Rok 2021 8062
     Rok 2020 6781
     Rok 2019 8850
     Rok 2018 6633
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6818
     Rok 2021 6949
     Rok 2020 9519
     Rok 2019 616
     Rok 2018 4020
     Rok 2017 8570
   Przetargi pozostałe 115098
     Rok 2023 382
     Rok 2022 3566
     Rok 2021 18781
     Rok 2020 24207
     Rok 2019 23155
     Rok 2018 30310
     Rok 2017 40688
     Rok 2016 49906
     Rok 2015 70781
     Rok 2014 63028
     Rok 2013 55302
     Rok 2012 68913
     Rok 2011 82939
     Rok 2010 77986
     Rok 2009 124866
     Rok 2008 54532
     Rok 2007 62917
     Rok 2006 32041
     Rok 2005 55644
     Rok 2004 46404
     Rok 2003 25756
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7069
     Rok 2023 45
     Rok 2022 576
      Rok 2021 879
     Rok 2020 1184
     Rok 2019 1122
     Rok 2018 998
     Rok 2017 1313
   Platforma zakupowa 1762
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 2276
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 846
    ›    Rok 2017 1098
    ›    Rok 2018 820
    ›    Rok 2019 637
    ›    Rok 2020 6020
    ›    Rok 2021 2119
   Szkoły - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 109
     Rok 2022 88
   Sprzedaż majątku ruchomego Gminy Kłomnice 79
     Rok 2022 43
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 647
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 810
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 895
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 832
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 826
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 816
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 886
     Dowody osobiste 2354
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1102
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 983
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 865
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1563
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 914
     Meldunki 654
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 981
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 867
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 738
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 730
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 763
     Mieszkania 630
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 812
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 752
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1083
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1062
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 737
     Nieruchomości 662
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 787
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 732
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 926
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 724
    ›    Podział nieruchomości 834
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1319
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 974
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1178
     Działalność gospodarcza 578
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 708
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 731
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 683
     Zezwolenia i decyzje 600
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 776
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1481
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 789
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 728
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 769
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 728
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1156
     Zaświadczenia 550
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1239
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 758
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 810
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1001
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 912
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 765
   Formularze do pobrania 20371
   Elektroniczna skrzynka podawcza 7346
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 8365
   Usługa tłumaczenia migowego 3778
Inne
   Raport o stanie gminy 2048
   Emisja obligacji 10569
     Opinie RIO i uchwały RG 1857
     Sprawozdania 2286
     Zaproszenie do składania ofert 2495
   Kontrole zewnętrzne 529
   Konkursy ofert 11148
     Rok 2014 5971
     Rok 2015 19412
     Rok 2016 30682
     Rok 2017 18667
     Rok 2018 16475
     Rok 2019 9704
     Rok 2020 9897
     Rok 2021 17747
   Nabór 71558
     Rok 2013 9865
     Rok 2014 10436
     Rok 2015 20656
     Rok 2016 16686
     Rok 2017 12297
     Rok 2018 8237
     Rok 2019 7371
     Rok 2020 6062
     Rok 2021 6768
     Rok 2022 648
   Wybory 19094
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 1020
     Wybory Prezydenta RP 2020 4349
     Wybory parlamentarne 2019 3029
     Wybory ławników 2020-2023 696
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3564
     Wybory samorządowe 2018 21454
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 6038
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7150
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4891
   Ochrona środowiska 11931
     Program Ochrony Środowiska 4928
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4674
     Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 128
    ›    Formularz A - wnioski 111
    ›    Formularz B - postanowienia 104
    ›    Formularz B - decyzje 128
    ›    Formularz E - raporty 87
    ›    Obwieszczenia 109
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 308
    ›    Formularz A - wnioski 286
    ›    Formularz B - postanowienia 256
    ›    Formularz B - decyzje 273
    ›    Formularz E - raporty 233
    ›    Obwieszczenia 273
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 351
    ›    Obwieszczenia 397
    ›    Formularz A - wnioski 327
    ›    Formularz B - postanowienia 333
    ›    Formularz B - decyzje 372
    ›    Formularz E - raporty 319
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 599
    ›    Formularz A - wnioski 484
    ›    Formularz B - postanowienia 443
    ›     Formularz B - decyzje 436
    ›    Formularz E - raporty 448
    ›    Obwieszczenia 496
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 424
    ›    Formularz A - wnioski 489
    ›    Formularz B - postanowienia 468
    ›     Formularz B - decyzje 453
    ›    Formularz E - raporty 400
    ›    Obwieszczenia 410
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 720
    ›    Formularz A - wnioski 685
    ›    Formularz B - postanowienia 647
    ›    Formularz B - decyzje 724
    ›    Formularz E - raporty 597
    ›    Obwieszczenia 672
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1097
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1465
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 1118
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1339
    ›    - - - Formularz E - raporty 959
    ›    - - - Obwieszczenia 1557
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1368
    ›    Formularz A - wniosk 1394
    ›    Formularz B - postanowienia 1410
    ›    Formularz B - decyzje 1752
    ›    Formularz E - raporty 1608
    ›    Obwieszczenia 3079
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2136
    ›     Formularz A - wnioski 3999
    ›    Formularz B - postanowienia 3749
    ›    Formularz B - decyzje 3196
    ›    Formularz E - raporty 1642
    ›    Obwieszczenia 4718
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1784
    ›    Formularz A - wnioski 6484
    ›    Formularz B - postanowienia 5926
    ›    Formularz B - decyzje 7251
    ›    Formularz E - raporty 1285
    ›    Obwieszczenia 1595
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1793
    ›    Formularz A - wnioski 1410
    ›    Formularz B - postanowienia 1378
    ›    Formularz B - decyzje 1433
    ›    Formularz E - raporty 1413
    ›    Obwieszczenia 3780
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3271
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 22846
    ›    Formularz B - postanowienia 18338
    ›    Formularz B - decyzje 18897
    ›    Formularz E - raporty 3798
    ›    Zawiadomienia 31905
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 33703
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 53253
    ›    Formularz E - raporty 6542
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4112
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2152
     Udział społeczeństwa 8257
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2565
     Inne informacje 6870
    ›    2020 701
    ›    Status prawny 323
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6249
    ›    inne 1310
    ›    Nabór 568
    ›    Kontakt 18681
    ›    Kierownictwo 1898
    ›    Statut 776
    ›    Regulamin 799
    ›    Struktura organizacyjna 1295
    ›    Ewidencje i rejestry 1006
    ›    Majątek 806
    ›    Dokumentacje kontroli 782
    ›    Budżet i inwestycje 1136
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 801
    ›    Procedury 721
   Petycje 2440
     Rok 2022 122
     Rok 2021 1046
     Rok 2020 497
     Rok 2019 519
     Rok 2017 976
     Rok 2016 1330
   Porozumienia 3841
     Rok 2011 2718
     Rok 2012 1581
     Rok 2013 1549
   Jednostki pomocnicze 7902
     Sołectwa 14448
    ›    Statut Sołectw 1360
   Konsultacje społeczne 10233
     Rok 2011 3086
     Rok 2012 11806
     Rok 2013 8662
     Rok 2014 3411
     Rok 2015 4327
     Rok 2016 2313
     Rok 2017 1520
     Rok 2018 2679
     Rok 2019 1034
     Rok 2020 982
     Rok 2021 630
     Rok 2022 347
     Infrastruktura 474
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 977
    ›    Stan elektryfikacji 628
    ›    Stan telefonizacji 671
    ›    Stan gospodarki komunalnej 686
     Oferty 472
   Oświata 1933
     Rok 2019 722
     Rok 2018 340
     Rok 2017 804
   Rejestry i ewidencje 7464
     Rejestr Instytucji Kultury 2735
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2464
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 2160
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2624
     pozostałe 13086
   Majątek publiczny 20275
   Oświadczenia majątkowe 27101
     Wójt 13276
     Przewodniczący Rady 8374
     Radni 21618
     Urząd 17993
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10282
     Kierownicy jednostek oświatowych 16920
     Gminny Ośrodek Kultury 5490
     Biblioteki 4770
     Schronisko "AS" 3558
     Centrum Integracji Społecznej 2020
   Małe Granty 17672
     Rok 2020 385
     Rok 2021 237
     Rok 2019 446
     Rok 2018 549
     Rok 2017 597
     Rok 2016 1215
     Rok 2014 3089
   Dostęp do informacji publicznej 6703
     Dostęp do informacji publicznej 2754
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 2123
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1822
   Redakcja Biuletynu 9608
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 619
     Dane podstawowe 300
     Statut 241
     Regulamin organizacyjny 235
     Sprawozdania finansowe 246
     Zarządzenia 97
    ›    2022 224
   Gminna Biblioteka Publiczna 568
     Dane podstawowe 267
     Struktura organizacyjna 195
     Statut 195
     Regulamin 196
     Budżet 169
     Dostęp do informacji publicznej 169
     Ochrona danych osobowych 173
     Deklaracja dostępności 188
   Gminny Ośrodek Kultury 544
     Dane podstawowe 283
     Status prawny 198
     Struktura organizacyjna 201
     Regulaminy 199
     Zarządzenia 191
    ›    2020 246
     Klauzula Informacyjna RODO 222
     Deklaracja dostępności 193
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 770
     Dane Podstawowe 331
   Jednostki oświatowe 1321
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 576
     Dane podstawowe 334
     Statut 230
     Nabór 366
     Deklaracja dostępności 254
Łączna liczba odwiedzin:6981794