Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 377204
   Godziny urzędowania 15226
   Organizacja urzędu 17899
   Struktura organizacyjna 18439
Organy
   Wójt Gminy 14213
     Kontakt 5145
     Dyżury 5026
   Zastępca Wójta Gminy 11437
   Sekretarz 11237
   Skarbnik 10577
   Rada Gminy 14116
     Skład Rady 9731
     Kontakt z radnymi 188
   Komisje Rady 10641
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 301
    ›    2019 332
     Referaty Urzędu 615
    ›    Referat Księgowości 812
    ›    Referat Podatków 695
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 677
    ›    Referat Drogownictwa 706
    ›    Referat Informatyki 660
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 864
Prawo Lokalne
   Statut 10984
     2003 2818
     2004 1581
     2005 1394
   Regulamin 19412
   Budżet 41309
     Rok 2012 2042
     Rok 2013 5148
     Rok 2014 3325
     Rok 2015 2463
     Rok 2016 1619
     Rok 2017 1786
     Rok 2018 1041
     Rok 2019 729
     Rok 2020 544
     Rok 2021 157
   Uchwały 34132
     Rok 2021 1355
     Rok 2020 6902
     Rok 2019 12527
     Rok 2018 12913
     Rok 2017 15376
     Rok 2016 29497
     Rok 2015 27205
     Rok 2014 31258
     Rok 2013 50247
     Rok 2012 54519
     Rok 2011 83138
     Rok 2010 97579
     Rok 2009 95021
     Rok 2008 102082
     Rok 2007 95778
     Rok 2006 97667
     Rok 2005 125034
     Rok 2004 124593
     Rok 2003 3002
    ›    IV Kwartał 3983
   Protokoły obrad Rady Gminy 18950
     Rok 2021 285
     Rok 2020 1131
     Rok 2019 1802
     Rok 2018 3915
     Rok 2017 4299
     Rok 2016 8754
     Rok 2015 15534
     Rok 2014 11316
     Rok 2013 11959
     Rok 2012 10984
     Rok 2011 15258
     Rok 2010 21817
     Rok 2009 17661
     Rok 2008 5924
   Nagrania Sesji Rady Gminy 4389
     Rok 2021 113
     Rok 2020 528
     Rok 2019 1160
     Rok 2018 476
   Interpelacje i zapytania radnych 1044
     Rok 2021 112
     Rok 2020 358
     2019 1030
   Podatki i opłaty lokalne 14114
     Podatek od nieruchomości 19306
     Podatek od środków transportowych 14289
     Podatek rolny i leśny 15255
     Opłata targowa 2371
   Zarządzenia 42136
     Rok 2021 1963
     Rok 2020 10593
     Rok 2019 12969
     Rok 2018 19743
     Rok 2017 28432
     Rok 2016 48708
     Rok 2015 59121
     Rok 2014 50985
     Rok 2013 76622
     Rok 2011 150511
     Rok 2012 105703
     Rok 2010 151422
     Rok 2009 163084
     Rok 2008 133070
     Rok 2007 161651
     Rok 2006 177075
     Rok 2005 163804
     Rok 2004 167506
   Obwieszczenia i zawiadomienia 40604
     Rok 2021 1115
     Rok 2020 2377
     Rok 2019 4117
     Rok 2018 4280
     Rok 2017 7251
     Rok 2016 10315
     Rok 2015 20114
     Rok 2014 11736
     Rok 2013 22567
     Rok 2012 46734
     Rok 2011 38091
     Rok 2010 56923
     Rok 2009 66622
     Rok 2008 35303
     Rok 2007 52278
     Rok 2006 42727
     Rok 2005 53114
     Rok 2004 11969
   Sprawozdania 3571
     Rok 2015 1758
     Rok 2016 1396
     Rok 2017 1211
     Rok 2018 967
     Rok 2019 800
     Rok 2020 602
     Rok 2021 29
   Strategia rozwoju 11299
   Plan Rozwoju Lokalnego 10198
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16440
     Rok 2012 7962
     Rok 2013 7994
     Rok 2014 723
     Rok 2015 1377
     Rok 2016 1197
     Rok 2017 751
     Rok 2018 465
     Rok 2019 297
     Rok 2020 196
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 5993
     Rok 2021 2077
     Rok 2020 5369
     Rok 2019 7065
     Rok 2018 5644
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 5426
     Rok 2021 1597
     Rok 2020 6604
     Rok 2019 416
     Rok 2018 3822
     Rok 2017 8403
   Przetargi pozostałe 109413
     Rok 2021 4858
     Rok 2020 20144
     Rok 2019 21347
     Rok 2018 27685
     Rok 2017 39052
     Rok 2016 48241
     Rok 2015 69398
     Rok 2014 60976
     Rok 2013 53910
     Rok 2012 67403
     Rok 2011 81255
     Rok 2010 76567
     Rok 2009 123729
     Rok 2008 53779
     Rok 2007 61830
     Rok 2006 31123
     Rok 2005 54602
     Rok 2004 45535
     Rok 2003 25164
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3605
      Rok 2021 278
     Rok 2020 945
     Rok 2019 924
     Rok 2018 843
     Rok 2017 1156
   Platforma zakupowa 227
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1548
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 606
    ›    Rok 2017 850
    ›    Rok 2018 586
    ›    Rok 2019 391
    ›    Rok 2020 3260
    ›    Rok 2021 62
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 493
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 606
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 714
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 643
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 615
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 618
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 644
     Dowody osobiste 1650
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 794
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 718
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 655
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1096
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 664
     Meldunki 466
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 678
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 611
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 533
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 537
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 561
     Mieszkania 476
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 567
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 555
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 710
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 805
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 544
     Nieruchomości 525
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 567
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 508
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 692
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 537
    ›    Podział nieruchomości 610
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1143
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 708
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 710
     Działalność gospodarcza 443
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 523
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 543
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 503
     Zezwolenia i decyzje 448
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 565
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 908
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 561
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 510
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 570
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 534
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 826
     Zaświadczenia 419
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 814
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 533
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 545
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 728
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 637
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 562
   Formularze do pobrania 18651
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6813
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7655
   Usługa tłumaczenia migowego 3400
Inne
   Raport o stanie gminy 1101
   Emisja obligacji 10115
     Opinie RIO i uchwały RG 1636
     Sprawozdania 2017
     Zaproszenie do składania ofert 2274
   Konkursy ofert 10119
     Rok 2014 5769
     Rok 2015 18967
     Rok 2016 30292
     Rok 2017 18245
     Rok 2018 16087
     Rok 2019 9321
     Rok 2020 9592
     Rok 2021 3342
   Nabór 65844
     Rok 2013 9593
     Rok 2014 10015
     Rok 2015 20121
     Rok 2016 16098
     Rok 2017 11675
     Rok 2018 7682
     Rok 2019 6768
     Rok 2020 5394
     Rok 2021 1744
   Wybory 17663
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 9
     Wybory Prezydenta RP 2020 3325
     Wybory parlamentarne 2019 2477
     Wybory ławników 2020-2023 448
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2811
     Wybory samorządowe 2018 20174
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 5128
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6531
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4307
   Ochrona środowiska 11030
     Program Ochrony Środowiska 4587
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4259
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 10
    ›    Formularz A - wnioski 2
    ›    Formularz B - postanowienia 0
    ›    Formularz B - decyzje 0
    ›    Formularz E - raporty 0
    ›    Obwieszczenia 4
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 149
    ›    Obwieszczenia 131
    ›    Formularz A - wnioski 118
    ›    Formularz B - postanowienia 110
    ›    Formularz B - decyzje 130
    ›    Formularz E - raporty 106
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 368
    ›    Formularz A - wnioski 252
    ›    Formularz B - postanowienia 233
    ›     Formularz B - decyzje 211
    ›    Formularz E - raporty 227
    ›    Obwieszczenia 280
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 214
    ›    Formularz A - wnioski 261
    ›    Formularz B - postanowienia 240
    ›     Formularz B - decyzje 241
    ›    Formularz E - raporty 198
    ›    Obwieszczenia 221
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 494
    ›    Formularz A - wnioski 476
    ›    Formularz B - postanowienia 427
    ›    Formularz B - decyzje 505
    ›    Formularz E - raporty 386
    ›    Obwieszczenia 459
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 904
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1151
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 889
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1096
    ›    - - - Formularz E - raporty 736
    ›    - - - Obwieszczenia 1341
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1146
    ›    Formularz A - wniosk 1111
    ›    Formularz B - postanowienia 1174
    ›    Formularz B - decyzje 1471
    ›    Formularz E - raporty 1366
    ›    Obwieszczenia 2526
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1929
    ›     Formularz A - wnioski 3528
    ›    Formularz B - postanowienia 3228
    ›    Formularz B - decyzje 2665
    ›    Formularz E - raporty 1361
    ›    Obwieszczenia 4000
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1563
    ›    Formularz A - wnioski 5917
    ›    Formularz B - postanowienia 5404
    ›    Formularz B - decyzje 6565
    ›    Formularz E - raporty 1089
    ›    Obwieszczenia 1401
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1599
    ›    Formularz A - wnioski 1173
    ›    Formularz B - postanowienia 1160
    ›    Formularz B - decyzje 1220
    ›    Formularz E - raporty 1169
    ›    Obwieszczenia 3555
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3069
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 21881
    ›    Formularz B - postanowienia 17559
    ›    Formularz B - decyzje 18080
    ›    Formularz E - raporty 3546
    ›    Zawiadomienia 30568
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 32533
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 51169
    ›    Formularz E - raporty 6073
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3788
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1923
     Udział społeczeństwa 7879
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2103
     Inne informacje 6603
    ›    2020 313
    ›    Status prawny 66
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6102
    ›    inne 1102
    ›    Nabór 359
    ›    Kontakt 10532
    ›    Kierownictwo 1257
    ›    Statut 531
    ›    Regulamin 554
    ›    Struktura organizacyjna 931
    ›    Ewidencje i rejestry 693
    ›    Majątek 607
    ›    Dokumentacje kontroli 541
    ›    Budżet i inwestycje 813
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 571
    ›    Procedury 502
   Petycje 1781
     Rok 2021 84
     Rok 2020 292
     Rok 2019 322
     Rok 2017 779
     Rok 2016 1136
   Porozumienia 3396
     Rok 2011 2540
     Rok 2012 1423
     Rok 2013 1372
   Jednostki pomocnicze 7319
     Sołectwa 12341
    ›    Statut Sołectw 954
   Konsultacje społeczne 9374
     Rok 2011 2833
     Rok 2012 11293
     Rok 2013 8244
     Rok 2014 3187
     Rok 2015 3911
     Rok 2016 2128
     Rok 2017 1326
     Rok 2018 2050
     Rok 2019 644
     Rok 2020 525
     Rok 2021 81
     Infrastruktura 367
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 541
    ›    Stan elektryfikacji 468
    ›    Stan telefonizacji 470
    ›    Stan gospodarki komunalnej 475
     Oferty 347
   Oświata 1378
     Rok 2019 533
     Rok 2018 179
     Rok 2017 618
   Rejestry i ewidencje 6732
     Rejestr Instytucji Kultury 2425
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2026
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1798
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2271
     pozostałe 12548
   Majątek publiczny 19530
   Oświadczenia majątkowe 24237
     Wójt 12207
     Przewodniczący Rady 7496
     Radni 20062
     Urząd 16710
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9588
     Kierownicy jednostek oświatowych 15890
     Gminny Ośrodek Kultury 5062
     Biblioteki 4401
     Schronisko "AS" 3174
     Centrum Integracji Społecznej 1320
   Małe Granty 16861
     Rok 2020 181
     Rok 2021 40
     Rok 2019 258
     Rok 2018 352
     Rok 2017 417
     Rok 2016 1043
     Rok 2014 2727
   Dostęp do informacji publicznej 5829
     Dostęp do informacji publicznej 2427
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1824
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1625
   Redakcja Biuletynu 8977
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 74
     Dane podstawowe 55
     Statut 17
     Regulamin organizacyjny 13
   Gminna Biblioteka Publiczna 78
     Dane podstawowe 36
     Struktura organizacyjna 13
     Statut 13
     Regulamin 10
     Budżet 9
     Dostęp do informacji publicznej 8
     Ochrona danych osobowych 10
     Deklaracja dostępności 22
   Gminny Ośrodek Kultury 133
     Dane podstawowe 71
     Status prawny 40
     Struktura organizacyjna 52
     Regulaminy 36
     Zarządzenia 42
    ›    2020 53
     Klauzula Informacyjna RODO 59
     Deklaracja dostępności 47
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 46
     Dane Podstawowe 22
   Jednostki oświatowe 115
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 100
     Dane podstawowe 72
     Statut 44
     Nabór 41
     Deklaracja dostępności 61
Łączna liczba odwiedzin:6462823