Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 395081
   Godziny urzędowania 16060
   Organizacja urzędu 18805
   Struktura organizacyjna 19381
Organy
   Wójt Gminy 14869
     Kontakt 5387
     Dyżury 5252
   Zastępca Wójta Gminy 12420
   Sekretarz 11815
   Skarbnik 11072
   Rada Gminy 14778
     Skład Rady 10245
     Kontakt z radnymi 487
   Komisje Rady 11124
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 449
    ›    2019 521
     Referaty Urzędu 762
    ›    Referat Księgowości 1050
    ›    Referat Podatków 882
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 860
    ›    Referat Drogownictwa 921
    ›    Referat Informatyki 887
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1201
Prawo Lokalne
   Statut 11517
     2003 2936
     2004 1698
     2005 1497
   Regulamin 19943
   Budżet 42471
     Rok 2012 2191
     Rok 2013 5390
     Rok 2014 3463
     Rok 2015 2625
     Rok 2016 1752
     Rok 2017 1941
     Rok 2018 1223
     Rok 2019 960
     Rok 2020 784
     Rok 2021 483
     Rok 2022 64
   Uchwały 36427
     Rok 2022 1445
     Rok 2021 7109
     Rok 2020 10016
     Rok 2019 15209
     Rok 2018 15202
     Rok 2017 17507
     Rok 2016 32305
     Rok 2015 29114
     Rok 2014 32943
     Rok 2013 51940
     Rok 2012 55816
     Rok 2011 84682
     Rok 2010 99159
     Rok 2009 96631
     Rok 2008 103672
     Rok 2007 97279
     Rok 2006 99120
     Rok 2005 126665
     Rok 2004 126359
     Rok 2003 3201
    ›    IV Kwartał 4242
   Protokoły obrad Rady Gminy 19967
     Rok 2022 430
     Rok 2021 945
     Rok 2020 1453
     Rok 2019 2206
     Rok 2018 4329
     Rok 2017 4644
     Rok 2016 9173
     Rok 2015 15967
     Rok 2014 11689
     Rok 2013 12255
     Rok 2012 11297
     Rok 2011 15568
     Rok 2010 22209
     Rok 2009 18011
     Rok 2008 6093
   Nagrania Sesji Rady Gminy 6160
     Rok 2022 284
     Rok 2021 624
     Rok 2020 781
     Rok 2019 1529
     Rok 2018 612
   Interpelacje i zapytania radnych 1558
     Rok 2022 148
     Rok 2021 430
     Rok 2020 530
     2019 1308
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 381
     Rok 2022 354
     Rok 2021 331
   Podatki i opłaty lokalne 15434
     Podatek od nieruchomości 20682
     Podatek od środków transportowych 15023
     Podatek rolny i leśny 15828
     Opłata targowa 2653
   Zarządzenia 45339
     Rok 2022 2761
     Rok 2021 8442
     Rok 2020 13968
     Rok 2019 16575
     Rok 2018 22830
     Rok 2017 31877
     Rok 2016 52010
     Rok 2015 63047
     Rok 2014 53559
     Rok 2013 78887
     Rok 2011 153253
     Rok 2012 107970
     Rok 2010 153707
     Rok 2009 165535
     Rok 2008 135429
     Rok 2007 164162
     Rok 2006 179616
     Rok 2005 166127
     Rok 2004 169797
   Obwieszczenia i zawiadomienia 42234
     Rok 2022 707
     Rok 2021 2895
     Rok 2020 3051
     Rok 2019 5084
     Rok 2018 4840
     Rok 2017 7920
     Rok 2016 11055
     Rok 2015 20715
     Rok 2014 12272
     Rok 2013 23254
     Rok 2012 47995
     Rok 2011 38826
     Rok 2010 58086
     Rok 2009 67936
     Rok 2008 35963
     Rok 2007 53215
     Rok 2006 43643
     Rok 2005 54004
     Rok 2004 12336
   Sprawozdania 4356
     Rok 2015 1893
     Rok 2016 1562
     Rok 2017 1388
     Rok 2018 1201
     Rok 2019 1097
     Rok 2020 1030
     Rok 2021 394
     Rok 2022 65
   Strategia rozwoju 11819
   Plan Rozwoju Lokalnego 10576
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16828
     Rok 2012 8210
     Rok 2013 8236
     Rok 2014 831
     Rok 2015 1492
     Rok 2016 1323
     Rok 2017 893
     Rok 2018 598
     Rok 2019 438
     Rok 2020 374
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 8008
     Rok 2022 3023
     Rok 2021 7483
     Rok 2020 6304
     Rok 2019 8288
     Rok 2018 6268
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6437
     Rok 2021 5763
     Rok 2020 8329
     Rok 2019 548
     Rok 2018 3944
     Rok 2017 8510
   Przetargi pozostałe 113312
     Rok 2022 1637
     Rok 2021 15357
     Rok 2020 22757
     Rok 2019 22527
     Rok 2018 29605
     Rok 2017 40191
     Rok 2016 49355
     Rok 2015 70359
     Rok 2014 62294
     Rok 2013 54791
     Rok 2012 68414
     Rok 2011 82425
     Rok 2010 77567
     Rok 2009 124499
     Rok 2008 54279
     Rok 2007 62528
     Rok 2006 31716
     Rok 2005 55273
     Rok 2004 46107
     Rok 2003 25576
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5650
     Rok 2022 291
      Rok 2021 750
     Rok 2020 1124
     Rok 2019 1057
     Rok 2018 955
     Rok 2017 1258
   Platforma zakupowa 1259
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 2030
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 756
    ›    Rok 2017 1018
    ›    Rok 2018 742
    ›    Rok 2019 554
    ›    Rok 2020 4840
    ›    Rok 2021 1155
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 602
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 744
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 852
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 788
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 757
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 755
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 814
     Dowody osobiste 2171
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 994
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 907
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 799
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1440
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 836
     Meldunki 581
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 884
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 796
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 671
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 677
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 712
     Mieszkania 584
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 747
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 699
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 987
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1002
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 688
     Nieruchomości 620
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 715
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 661
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 870
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 671
    ›    Podział nieruchomości 775
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1271
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 896
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1041
     Działalność gospodarcza 540
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 653
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 676
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 633
     Zezwolenia i decyzje 555
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 712
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1319
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 715
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 650
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 724
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 667
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1067
     Zaświadczenia 510
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1074
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 694
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 714
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 913
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 824
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 706
   Formularze do pobrania 19828
   Elektroniczna skrzynka podawcza 7160
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 8218
   Usługa tłumaczenia migowego 3685
Inne
   Raport o stanie gminy 1803
   Emisja obligacji 10440
     Opinie RIO i uchwały RG 1779
     Sprawozdania 2198
     Zaproszenie do składania ofert 2424
   Kontrole zewnętrzne 379
   Konkursy ofert 10832
     Rok 2014 5906
     Rok 2015 19261
     Rok 2016 30549
     Rok 2017 18532
     Rok 2018 16356
     Rok 2019 9575
     Rok 2020 9820
     Rok 2021 14394
   Nabór 69762
     Rok 2013 9773
     Rok 2014 10310
     Rok 2015 20519
     Rok 2016 16518
     Rok 2017 12099
     Rok 2018 8049
     Rok 2019 7203
     Rok 2020 5903
     Rok 2021 6174
   Wybory 18739
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 869
     Wybory Prezydenta RP 2020 4033
     Wybory parlamentarne 2019 2872
     Wybory ławników 2020-2023 606
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3329
     Wybory samorządowe 2018 21119
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 5776
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6958
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4734
   Ochrona środowiska 11713
     Program Ochrony Środowiska 4821
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4545
     Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 45
    ›    Formularz A - wnioski 36
    ›    Formularz B - postanowienia 28
    ›    Formularz B - decyzje 39
    ›    Formularz E - raporty 27
    ›    Obwieszczenia 41
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 224
    ›    Formularz A - wnioski 206
    ›    Formularz B - postanowienia 171
    ›    Formularz B - decyzje 188
    ›    Formularz E - raporty 158
    ›    Obwieszczenia 207
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 285
    ›    Obwieszczenia 319
    ›    Formularz A - wnioski 269
    ›    Formularz B - postanowienia 271
    ›    Formularz B - decyzje 295
    ›    Formularz E - raporty 256
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 522
    ›    Formularz A - wnioski 420
    ›    Formularz B - postanowienia 384
    ›     Formularz B - decyzje 369
    ›    Formularz E - raporty 389
    ›    Obwieszczenia 434
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 352
    ›    Formularz A - wnioski 429
    ›    Formularz B - postanowienia 403
    ›     Formularz B - decyzje 393
    ›    Formularz E - raporty 349
    ›    Obwieszczenia 362
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 640
    ›    Formularz A - wnioski 630
    ›    Formularz B - postanowienia 590
    ›    Formularz B - decyzje 657
    ›    Formularz E - raporty 540
    ›    Obwieszczenia 620
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1037
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1379
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 1052
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1263
    ›    - - - Formularz E - raporty 897
    ›    - - - Obwieszczenia 1491
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1292
    ›    Formularz A - wniosk 1320
    ›    Formularz B - postanowienia 1347
    ›    Formularz B - decyzje 1670
    ›    Formularz E - raporty 1546
    ›    Obwieszczenia 2929
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2062
    ›     Formularz A - wnioski 3869
    ›    Formularz B - postanowienia 3604
    ›    Formularz B - decyzje 3062
    ›    Formularz E - raporty 1562
    ›    Obwieszczenia 4523
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1706
    ›    Formularz A - wnioski 6341
    ›    Formularz B - postanowienia 5783
    ›    Formularz B - decyzje 7057
    ›    Formularz E - raporty 1238
    ›    Obwieszczenia 1540
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1728
    ›    Formularz A - wnioski 1342
    ›    Formularz B - postanowienia 1317
    ›    Formularz B - decyzje 1377
    ›    Formularz E - raporty 1343
    ›    Obwieszczenia 3716
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3209
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 22593
    ›    Formularz B - postanowienia 18122
    ›    Formularz B - decyzje 18656
    ›    Formularz E - raporty 3723
    ›    Zawiadomienia 31510
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 33388
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 52646
    ›    Formularz E - raporty 6349
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4024
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2069
     Udział społeczeństwa 8153
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2434
     Inne informacje 6786
    ›    2020 577
    ›    Status prawny 227
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6197
    ›    inne 1247
    ›    Nabór 508
    ›    Kontakt 14715
    ›    Kierownictwo 1589
    ›    Statut 702
    ›    Regulamin 732
    ›    Struktura organizacyjna 1155
    ›    Ewidencje i rejestry 899
    ›    Majątek 746
    ›    Dokumentacje kontroli 713
    ›    Budżet i inwestycje 1043
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 719
    ›    Procedury 659
   Petycje 2314
     Rok 2021 854
     Rok 2020 426
     Rok 2019 454
     Rok 2017 912
     Rok 2016 1267
   Porozumienia 3751
     Rok 2011 2658
     Rok 2012 1527
     Rok 2013 1492
   Jednostki pomocnicze 7765
     Sołectwa 13993
    ›    Statut Sołectw 1217
   Konsultacje społeczne 9978
     Rok 2011 3009
     Rok 2012 11649
     Rok 2013 8520
     Rok 2014 3330
     Rok 2015 4186
     Rok 2016 2246
     Rok 2017 1462
     Rok 2018 2480
     Rok 2019 928
     Rok 2020 836
     Rok 2021 462
     Rok 2022 178
     Infrastruktura 446
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 770
    ›    Stan elektryfikacji 584
    ›    Stan telefonizacji 611
    ›    Stan gospodarki komunalnej 615
     Oferty 439
   Oświata 1782
     Rok 2019 652
     Rok 2018 277
     Rok 2017 731
   Rejestry i ewidencje 7276
     Rejestr Instytucji Kultury 2629
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2357
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 2093
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2513
     pozostałe 12928
   Majątek publiczny 20064
   Oświadczenia majątkowe 26289
     Wójt 12957
     Przewodniczący Rady 8077
     Radni 21173
     Urząd 17517
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10015
     Kierownicy jednostek oświatowych 16570
     Gminny Ośrodek Kultury 5340
     Biblioteki 4649
     Schronisko "AS" 3444
     Centrum Integracji Społecznej 1726
   Małe Granty 17405
     Rok 2020 306
     Rok 2021 174
     Rok 2019 374
     Rok 2018 479
     Rok 2017 541
     Rok 2016 1154
     Rok 2014 2968
   Dostęp do informacji publicznej 6424
     Dostęp do informacji publicznej 2646
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 2026
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1743
   Redakcja Biuletynu 9475
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 411
     Dane podstawowe 184
     Statut 154
     Regulamin organizacyjny 138
     Sprawozdania finansowe 130
     Zarządzenia 5
    ›    2022 10
   Gminna Biblioteka Publiczna 422
     Dane podstawowe 178
     Struktura organizacyjna 126
     Statut 125
     Regulamin 126
     Budżet 110
     Dostęp do informacji publicznej 111
     Ochrona danych osobowych 111
     Deklaracja dostępności 120
   Gminny Ośrodek Kultury 425
     Dane podstawowe 204
     Status prawny 140
     Struktura organizacyjna 150
     Regulaminy 136
     Zarządzenia 142
    ›    2020 179
     Klauzula Informacyjna RODO 160
     Deklaracja dostępności 146
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 494
     Dane Podstawowe 232
   Jednostki oświatowe 879
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 436
     Dane podstawowe 233
     Statut 163
     Nabór 229
     Deklaracja dostępności 196
Łączna liczba odwiedzin:6800757