Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 417045
   Godziny urzędowania 17530
   Organizacja urzędu 20526
   Struktura organizacyjna 21017
Organy
   Wójt Gminy 16030
     Kontakt 5767
     Dyżury 5555
   Zastępca Wójta Gminy 13767
   Sekretarz 12818
   Skarbnik 11864
   Rada Gminy 15554
     Skład Rady 10716
     Kontakt z radnymi 839
   Komisje Rady 11759
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 648
    ›    2019 705
     Referaty Urzędu 938
    ›    Referat Księgowości 1385
    ›    Referat Podatków 1077
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 1119
    ›    Referat Drogownictwa 1183
    ›    Referat Informatyki 1145
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1523
Prawo Lokalne
   Statut 12232
     2003 3058
     2004 1807
     2005 1602
   Regulamin 20834
   Budżet 44024
     Rok 2012 2374
     Rok 2013 5712
     Rok 2014 3676
     Rok 2015 2840
     Rok 2016 1917
     Rok 2017 2152
     Rok 2018 1419
     Rok 2019 1287
     Rok 2020 1021
     Rok 2021 742
     Rok 2022 654
     Rok 2023 224
   Uchwały 65182
     Rok 2023 3746
     Rok 2022 6456
     Rok 2021 10328
     Rok 2020 12405
     Rok 2019 17767
     Rok 2018 17481
     Rok 2017 19490
     Rok 2016 35001
     Rok 2015 30879
     Rok 2014 34701
     Rok 2013 53862
     Rok 2012 57337
     Rok 2011 86470
     Rok 2010 101014
     Rok 2009 98484
     Rok 2008 105472
     Rok 2007 98981
     Rok 2006 100641
     Rok 2005 128479
     Rok 2004 128057
     Rok 2003 3448
    ›    IV Kwartał 4483
   Protokoły obrad Rady Gminy 21422
     Rok 2023 802
     Rok 2022 1136
     Rok 2021 1391
     Rok 2020 1810
     Rok 2019 2649
     Rok 2018 4767
     Rok 2017 5014
     Rok 2016 9647
     Rok 2015 16456
     Rok 2014 12106
     Rok 2013 12609
     Rok 2012 11654
     Rok 2011 15933
     Rok 2010 22683
     Rok 2009 18389
     Rok 2008 6304
   Nagrania Sesji Rady Gminy 8562
     Rok 2023 448
     Rok 2022 1123
     Rok 2021 980
     Rok 2020 1120
     Rok 2019 2008
     Rok 2018 818
   Interpelacje i zapytania radnych 2217
     Rok 2023 276
     Rok 2022 390
     Rok 2021 627
     Rok 2020 730
     2019 1644
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 1253
     Rok 2023 627
     Rok 2022 993
     Rok 2021 599
   Podatki i opłaty lokalne 16877
     Podatek od nieruchomości 22178
     Podatek od środków transportowych 15868
     Podatek rolny i leśny 16524
     Opłata targowa 2944
   Zarządzenia 49328
     Rok 2023 6856
     Rok 2022 9799
     Rok 2021 11660
     Rok 2020 17087
     Rok 2019 20021
     Rok 2018 26004
     Rok 2017 35206
     Rok 2016 55466
     Rok 2015 66675
     Rok 2014 56170
     Rok 2013 81660
     Rok 2011 156201
     Rok 2012 110441
     Rok 2010 156270
     Rok 2009 168099
     Rok 2008 137905
     Rok 2007 166916
     Rok 2006 182199
     Rok 2005 168446
     Rok 2004 172150
   Obwieszczenia i zawiadomienia 44057
     Rok 2023 1418
     Rok 2022 2255
     Rok 2021 3632
     Rok 2020 3736
     Rok 2019 6366
     Rok 2018 5500
     Rok 2017 8638
     Rok 2016 12180
     Rok 2015 21334
     Rok 2014 12812
     Rok 2013 24063
     Rok 2012 49398
     Rok 2011 39748
     Rok 2010 59257
     Rok 2009 69186
     Rok 2008 36691
     Rok 2007 54062
     Rok 2006 44463
     Rok 2005 54936
     Rok 2004 12699
   Sprawozdania 5249
     Rok 2015 2076
     Rok 2016 1770
     Rok 2017 1567
     Rok 2018 1405
     Rok 2019 1332
     Rok 2020 1423
     Rok 2021 672
     Rok 2022 549
     Rok 2023 405
   Strategia rozwoju 12644
   Plan Rozwoju Lokalnego 11491
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 17600
     Rok 2012 8718
     Rok 2013 8511
     Rok 2014 971
     Rok 2015 1644
     Rok 2016 1478
     Rok 2017 1071
     Rok 2018 779
     Rok 2019 611
     Rok 2020 534
     Rok 2021 121
     Rok 2022 140
     Rok 2023 123
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 10262
     Rok 2023 5667
     Rok 2022 8976
     Rok 2021 8821
     Rok 2020 7428
     Rok 2019 9667
     Rok 2018 7096
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 7587
     Rok 2021 8379
     Rok 2020 11136
     Rok 2019 703
     Rok 2018 4113
     Rok 2017 8663
   Przetargi pozostałe 118193
     Rok 2023 5035
     Rok 2022 3883
     Rok 2021 20045
     Rok 2020 26067
     Rok 2019 23951
     Rok 2018 31122
     Rok 2017 41466
     Rok 2016 50736
     Rok 2015 71405
     Rok 2014 64021
     Rok 2013 56045
     Rok 2012 69700
     Rok 2011 83780
     Rok 2010 78663
     Rok 2009 125507
     Rok 2008 54937
     Rok 2007 63460
     Rok 2006 32567
     Rok 2005 56254
     Rok 2004 46851
     Rok 2003 26066
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9117
     Rok 2023 397
     Rok 2022 768
      Rok 2021 1052
     Rok 2020 1271
     Rok 2019 1220
     Rok 2018 1081
     Rok 2017 1401
   Platforma zakupowa 2753
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 2593
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 999
    ›    Rok 2017 1243
    ›    Rok 2018 941
    ›    Rok 2019 753
    ›    Rok 2020 7657
    ›    Rok 2021 3433
   Szkoły - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 499
     Rok 2023 111
     Rok 2022 198
   Sprzedaż majątku ruchomego Gminy Kłomnice 443
     Rok 2022 147
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 731
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 965
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 976
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 938
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 979
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 919
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1018
     Dowody osobiste 2612
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1255
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1081
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 954
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1802
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1079
     Meldunki 763
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1082
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 981
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 823
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 827
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 847
     Mieszkania 688
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 923
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 845
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1261
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1220
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 817
     Nieruchomości 725
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 905
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 893
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1080
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 819
    ›    Podział nieruchomości 12425
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1399
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1111
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1352
     Działalność gospodarcza 679
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 794
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 820
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 773
     Zezwolenia i decyzje 662
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 905
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1678
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 928
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 889
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 843
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 839
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2579
     Zaświadczenia 634
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1610
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 841
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 915
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1171
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1048
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 870
   Formularze do pobrania 21208
   Elektroniczna skrzynka podawcza 7837
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 9040
   Usługa tłumaczenia migowego 4096
Inne
   Raport o stanie gminy 2620
   Emisja obligacji 10937
     Opinie RIO i uchwały RG 2054
     Sprawozdania 2406
     Zaproszenie do składania ofert 2642
   Kontrole zewnętrzne 920
   Konkursy ofert 11770
     Rok 2014 6078
     Rok 2015 19618
     Rok 2016 30844
     Rok 2017 18858
     Rok 2018 16646
     Rok 2019 9934
     Rok 2020 10040
     Rok 2021 18997
   Nabór 75417
     Rok 2013 10062
     Rok 2014 10627
     Rok 2015 20915
     Rok 2016 16963
     Rok 2017 12575
     Rok 2018 8475
     Rok 2019 7627
     Rok 2020 6276
     Rok 2021 7074
     Rok 2022 1034
     Rok 2023 3833
   Wybory 21017
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 1893
     Wybory ławników 2024-2027 187
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 1309
     Wybory Prezydenta RP 2020 4912
     Wybory parlamentarne 2019 3408
     Wybory ławników 2020-2023 949
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3920
     Wybory samorządowe 2018 22030
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 6435
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7492
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 5151
   Ochrona środowiska 12561
     Program Ochrony Środowiska 5222
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4881
     Rok 2023 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 117
    ›    Formularz A - wnioski 82
    ›    Formularz B - postanowienia 96
    ›    Formularz B - decyzje 92
    ›    Formularz E - raporty 75
    ›    Obwieszczenia 98
     Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 297
    ›    Formularz A - wnioski 227
    ›    Formularz B - postanowienia 216
    ›    Formularz B - decyzje 293
    ›    Formularz E - raporty 202
    ›    Obwieszczenia 217
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 458
    ›    Formularz A - wnioski 411
    ›    Formularz B - postanowienia 355
    ›    Formularz B - decyzje 602
    ›    Formularz E - raporty 355
    ›    Obwieszczenia 394
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 470
    ›    Obwieszczenia 537
    ›    Formularz A - wnioski 434
    ›    Formularz B - postanowienia 461
    ›    Formularz B - decyzje 479
    ›    Formularz E - raporty 422
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 714
    ›    Formularz A - wnioski 610
    ›    Formularz B - postanowienia 543
    ›     Formularz B - decyzje 575
    ›    Formularz E - raporty 552
    ›    Obwieszczenia 607
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 572
    ›    Formularz A - wnioski 637
    ›    Formularz B - postanowienia 589
    ›     Formularz B - decyzje 622
    ›    Formularz E - raporty 524
    ›    Obwieszczenia 519
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 862
    ›    Formularz A - wnioski 785
    ›    Formularz B - postanowienia 745
    ›    Formularz B - decyzje 841
    ›    Formularz E - raporty 699
    ›    Obwieszczenia 782
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1200
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1614
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 1233
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1478
    ›    - - - Formularz E - raporty 1066
    ›    - - - Obwieszczenia 1660
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1493
    ›    Formularz A - wniosk 1527
    ›    Formularz B - postanowienia 1554
    ›    Formularz B - decyzje 1910
    ›    Formularz E - raporty 1737
    ›    Obwieszczenia 3316
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2255
    ›     Formularz A - wnioski 4208
    ›    Formularz B - postanowienia 3932
    ›    Formularz B - decyzje 3404
    ›    Formularz E - raporty 2069
    ›    Obwieszczenia 5002
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1897
    ›    Formularz A - wnioski 6747
    ›    Formularz B - postanowienia 6116
    ›    Formularz B - decyzje 7505
    ›    Formularz E - raporty 1384
    ›    Obwieszczenia 1699
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1905
    ›    Formularz A - wnioski 1527
    ›    Formularz B - postanowienia 1502
    ›    Formularz B - decyzje 1580
    ›    Formularz E - raporty 1538
    ›    Obwieszczenia 3903
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3372
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 23224
    ›    Formularz B - postanowienia 18641
    ›    Formularz B - decyzje 19210
    ›    Formularz E - raporty 3915
    ›    Zawiadomienia 32517
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 34379
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 54094
    ›    Formularz E - raporty 6710
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4242
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2270
     Udział społeczeństwa 8486
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2832
     Inne informacje 7047
    ›    2020 894
    ›    Status prawny 496
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6318
    ›    inne 1392
    ›    Nabór 659
    ›    Kontakt 24192
    ›    Kierownictwo 2260
    ›    Statut 880
    ›    Regulamin 904
    ›    Struktura organizacyjna 1537
    ›    Ewidencje i rejestry 1206
    ›    Majątek 932
    ›    Dokumentacje kontroli 889
    ›    Budżet i inwestycje 1299
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 964
    ›    Procedury 825
   Petycje 2813
     Rok 2023 122
     Rok 2022 229
     Rok 2021 1255
     Rok 2020 591
     Rok 2019 623
     Rok 2017 1080
     Rok 2016 1439
   Porozumienia 4115
     Rok 2011 2821
     Rok 2012 1683
     Rok 2013 1647
   Jednostki pomocnicze 8456
     Sołectwa 15219
    ›    Statut Sołectw 1630
   Konsultacje społeczne 10799
     Rok 2011 3213
     Rok 2012 12042
     Rok 2013 8874
     Rok 2014 3529
     Rok 2015 4535
     Rok 2016 2476
     Rok 2017 1633
     Rok 2018 2948
     Rok 2019 1230
     Rok 2020 1170
     Rok 2021 881
     Rok 2022 573
     Infrastruktura 524
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1196
    ›    Stan elektryfikacji 701
    ›    Stan telefonizacji 760
    ›    Stan gospodarki komunalnej 791
     Oferty 524
   Oświata 2348
     Rok 2019 826
     Rok 2018 431
     Rok 2017 908
   Rejestry i ewidencje 7844
     Rejestr Instytucji Kultury 2970
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2684
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 2308
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2865
     pozostałe 13351
   Majątek publiczny 20909
   Oświadczenia majątkowe 28568
     Wójt 13776
     Przewodniczący Rady 8712
     Radni 22566
     Urząd 18839
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10762
     Kierownicy jednostek oświatowych 17438
     Gminny Ośrodek Kultury 5767
     Biblioteki 4992
     Schronisko "AS" 3793
     Centrum Integracji Społecznej 2464
   Małe Granty 18357
     Rok 2020 494
     Rok 2021 342
     Rok 2019 551
     Rok 2018 662
     Rok 2017 702
     Rok 2016 1325
     Rok 2014 3278
   Dostęp do informacji publicznej 7276
     Dostęp do informacji publicznej 2987
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 2287
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1981
   Redakcja Biuletynu 10119
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1017
     Dane podstawowe 483
     Statut 378
     Regulamin organizacyjny 373
     Sprawozdania finansowe 491
     Zarządzenia 249
    ›    Rok 2022 587
    ›    Rok 2023 166
   Gminna Biblioteka Publiczna 1103
     Dane podstawowe 448
     Struktura organizacyjna 316
     Statut 304
     Regulamin 306
     Budżet 280
     Dostęp do informacji publicznej 271
     Ochrona danych osobowych 286
     Deklaracja dostępności 343
   Gminny Ośrodek Kultury 1008
     Dane podstawowe 445
     Status prawny 309
     Struktura organizacyjna 306
     Regulaminy 311
     Zarządzenia 287
    ›    2020 349
     Klauzula Informacyjna RODO 350
     Deklaracja dostępności 283
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 1184
     Dane Podstawowe 490
   Jednostki oświatowe 2430
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 1097
     Dane podstawowe 521
     Statut 344
     Nabór 530
     Deklaracja dostępności 342
Łączna liczba odwiedzin:7256763