Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 353718
   Godziny urzędowania 14384
   Organizacja urzędu 17073
   Struktura organizacyjna 17611
Organy
   Wójt Gminy 13732
     Kontakt 4937
     Dyżury 4894
   Zastępca Wójta Gminy 10918
   Sekretarz 10770
   Skarbnik 10199
   Rada Gminy 13529
     Skład Rady 9222
   Komisje Rady 10264
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 171
    ›    2019 142
     Referaty Urzędu 466
    ›    Referat Księgowości 575
    ›    Referat Podatków 480
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 446
    ›    Referat Drogownictwa 499
    ›    Referat Informatyki 467
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 579
Prawo Lokalne
   Statut 10454
     2003 2725
     2004 1467
     2005 1297
   Regulamin 18891
   Budżet 40291
     Rok 2012 1890
     Rok 2013 4909
     Rok 2014 3197
     Rok 2015 2275
     Rok 2016 1497
     Rok 2017 1629
     Rok 2018 856
     Rok 2019 423
     Rok 2020 180
   Uchwały 31606
     Rok 2020 1145
     Rok 2019 8590
     Rok 2018 10350
     Rok 2017 13252
     Rok 2016 26526
     Rok 2015 25532
     Rok 2014 29599
     Rok 2013 48659
     Rok 2012 53285
     Rok 2011 81683
     Rok 2010 95880
     Rok 2009 93344
     Rok 2008 100537
     Rok 2007 94464
     Rok 2006 96597
     Rok 2005 123495
     Rok 2004 123047
     Rok 2003 2824
    ›    IV Kwartał 3792
   Protokoły obrad Rady Gminy 17946
     Rok 2020 346
     Rok 2019 1355
     Rok 2018 3489
     Rok 2017 4003
     Rok 2016 8341
     Rok 2015 15055
     Rok 2014 10944
     Rok 2013 11665
     Rok 2012 10739
     Rok 2011 14998
     Rok 2010 21427
     Rok 2009 17362
     Rok 2008 5773
   Nagrania Sesji Rady Gminy 3057
     Rok 2020 117
     Rok 2019 746
     Rok 2018 370
   Interpelacje i zapytania radnych 601
     Rok 2020 132
     2019 705
   Podatki i opłaty lokalne 12605
     Podatek od nieruchomości 18216
     Podatek od środków transportowych 13712
     Podatek rolny i leśny 14641
     Opłata targowa 934
   Zarządzenia 38880
     Rok 2020 3166
     Rok 2019 8589
     Rok 2018 17109
     Rok 2017 24871
     Rok 2016 45200
     Rok 2015 54105
     Rok 2014 48392
     Rok 2013 74203
     Rok 2011 147913
     Rok 2012 103426
     Rok 2010 149239
     Rok 2009 160870
     Rok 2008 131128
     Rok 2007 159410
     Rok 2006 175103
     Rok 2005 161921
     Rok 2004 165540
   Obwieszczenia i zawiadomienia 38557
     Rok 2004 11702
     Rok 2005 52366
     Rok 2006 42057
     Rok 2007 51525
     Rok 2008 34781
     Rok 2009 65658
     Rok 2010 55932
     Rok 2011 37380
     Rok 2012 45663
     Rok 2013 21876
     Rok 2014 11253
     Rok 2015 18301
     Rok 2016 9653
     Rok 2017 6725
     Rok 2018 3725
     Rok 2019 3126
     Rok 2020 395
   Sprawozdania 2903
     Rok 2015 1620
     Rok 2016 1227
     Rok 2017 1026
     Rok 2018 756
     Rok 2019 404
     Rok 2020 103
   Strategia rozwoju 10896
   Plan Rozwoju Lokalnego 9843
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16123
     Rok 2012 7717
     Rok 2013 7759
     Rok 2014 626
     Rok 2015 1278
     Rok 2016 1065
     Rok 2017 643
     Rok 2018 356
     Rok 2019 182
     Rok 2020 45
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 3722
     Rok 2020 1144
     Rok 2019 5854
     Rok 2018 4991
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 3848
     Rok 2020 1863
     Rok 2019 170
     Rok 2018 3636
     Rok 2017 7394
   Przetargi pozostałe 103222
     Rok 2020 5012
     Rok 2019 19405
     Rok 2018 26007
     Rok 2017 37584
     Rok 2016 46977
     Rok 2015 66194
     Rok 2014 59561
     Rok 2013 52949
     Rok 2012 66349
     Rok 2011 80163
     Rok 2010 75685
     Rok 2009 122169
     Rok 2008 53251
     Rok 2007 61134
     Rok 2006 30623
     Rok 2005 53978
     Rok 2004 45064
     Rok 2003 24838
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1791
     Rok 2020 488
     Rok 2019 793
     Rok 2018 724
     Rok 2017 1049
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1050
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 427
    ›    Rok 2017 699
    ›    Rok 2018 438
    ›    Rok 2019 223
    ›    Rok 2020 992
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 401
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 477
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 543
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 488
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 484
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 511
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 510
     Dowody osobiste 1251
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 639
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 562
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 517
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 872
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 512
     Meldunki 369
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 444
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 459
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 419
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 404
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 423
     Mieszkania 388
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 446
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 412
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 511
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 584
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 393
     Nieruchomości 437
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 441
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 384
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 520
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 424
    ›    Podział nieruchomości 443
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1031
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 526
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 537
     Działalność gospodarcza 370
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 428
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 414
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 414
     Zezwolenia i decyzje 360
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 417
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 607
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 435
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 397
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 428
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 410
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 580
     Zaświadczenia 331
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 516
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 426
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 415
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 570
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 479
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 441
   Formularze do pobrania 17633
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6437
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7241
   Usługa tłumaczenia migowego 3126
Inne
   Raport o stanie gminy 487
     2019 275
   Emisja obligacji 8623
     Opinie RIO i uchwały RG 1483
     Sprawozdania 1880
     Zaproszenie do składania ofert 2120
   Konkursy ofert 9211
     Rok 2014 5672
     Rok 2015 17363
     Rok 2016 29162
     Rok 2017 17978
     Rok 2018 15770
     Rok 2019 8986
     Rok 2020 2815
   Nabór 61979
     Rok 2013 9407
     Rok 2014 9623
     Rok 2015 19647
     Rok 2016 15532
     Rok 2017 11101
     Rok 2018 7194
     Rok 2019 6022
     Rok 2020 2536
   Wybory 16341
     Wybory Prezydenta RP 2020 542
     Wybory parlamentarne 2019 1820
     Wybory ławników 2020-2023 239
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2255
     Wybory samorządowe 2018 19311
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4515
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6083
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 3919
   Ochrona środowiska 10486
     Program Ochrony Środowiska 4304
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4008
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 159
    ›    Formularz A - wnioski 99
    ›    Formularz B - postanowienia 72
    ›     Formularz B - decyzje 63
    ›    Formularz E - raporty 80
    ›    Obwieszczenia 110
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 77
    ›    Formularz A - wnioski 74
    ›    Formularz B - postanowienia 78
    ›     Formularz B - decyzje 68
    ›    Formularz E - raporty 67
    ›    Obwieszczenia 59
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 358
    ›    Formularz A - wnioski 303
    ›    Formularz B - postanowienia 276
    ›    Formularz B - decyzje 370
    ›    Formularz E - raporty 250
    ›    Obwieszczenia 289
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 780
    ›    - - - Formularz A - wnioski 977
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 740
    ›    - - - Formularz B - decyzje 946
    ›    - - - Formularz E - raporty 573
    ›    - - - Obwieszczenia 1193
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1000
    ›    Formularz A - wniosk 961
    ›    Formularz B - postanowienia 1025
    ›    Formularz B - decyzje 1311
    ›    Formularz E - raporty 1219
    ›    Obwieszczenia 2164
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1788
    ›     Formularz A - wnioski 3252
    ›    Formularz B - postanowienia 2909
    ›    Formularz B - decyzje 2335
    ›    Formularz E - raporty 1197
    ›    Obwieszczenia 3564
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1428
    ›    Formularz A - wnioski 5563
    ›    Formularz B - postanowienia 5062
    ›    Formularz B - decyzje 6139
    ›    Formularz E - raporty 955
    ›    Obwieszczenia 1269
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1457
    ›    Formularz A - wnioski 987
    ›    Formularz B - postanowienia 970
    ›    Formularz B - decyzje 1046
    ›    Formularz E - raporty 1010
    ›    Obwieszczenia 3410
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2886
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 21246
    ›    Formularz B - postanowienia 17044
    ›    Formularz B - decyzje 17524
    ›    Formularz E - raporty 3389
    ›    Zawiadomienia 29686
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31769
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 49817
    ›    Formularz E - raporty 5889
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3592
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1779
     Udział społeczeństwa 7591
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1826
     Inne informacje 6441
    ›    2020 66
   Jednostki organizacyjne 9170
     Gminny Ośrodek Kultury 5153
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5973
    ›    inne 969
     Gminna Biblioteka Publiczna 1587
    ›    Nabór 128
    ›    Kontakt 8066
    ›    Kierownictwo 935
    ›    Statut 396
    ›    Regulamin 391
    ›    Struktura organizacyjna 690
    ›    Ewidencje i rejestry 490
    ›    Majątek 456
    ›    Dokumentacje kontroli 392
    ›    Budżet i inwestycje 592
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 437
    ›    Procedury 367
   Petycje 1462
     Rok 2020 97
     Rok 2019 160
     Rok 2017 657
     Rok 2016 1010
   Porozumienia 3165
     Rok 2011 2429
     Rok 2012 1340
     Rok 2013 1278
   Jednostki pomocnicze 6982
     Sołectwa 11197
    ›    Statut Sołectw 728
   Konsultacje społeczne 8868
     Rok 2011 2699
     Rok 2012 10935
     Rok 2013 8007
     Rok 2014 3078
     Rok 2015 3614
     Rok 2016 1982
     Rok 2017 1223
     Rok 2018 1670
     Rok 2019 375
     Rok 2020 157
     Infrastruktura 287
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 383
    ›    Stan elektryfikacji 370
    ›    Stan telefonizacji 352
    ›    Stan gospodarki komunalnej 363
     Oferty 288
   Oświata 1062
     Rok 2019 283
     Rok 2018 76
     Rok 2017 449
   Rejestry i ewidencje 6276
     Rejestr Instytucji Kultury 2269
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1799
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1551
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2086
     pozostałe 12237
   Majątek publiczny 19060
   Oświadczenia majątkowe 22232
     Wójt 11501
     Przewodniczący Rady 7033
     Radni 18857
     Urząd 15744
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9196
     Kierownicy jednostek oświatowych 15245
     Gminny Ośrodek Kultury 4782
     Biblioteki 4145
     Schronisko "AS" 2881
     Centrum Integracji Społecznej 943
   Małe Granty 16387
     Rok 2020 57
     Rok 2019 147
     Rok 2018 213
     Rok 2017 296
     Rok 2016 958
     Rok 2014 2514
   Dostęp do informacji publicznej 5245
     Dostęp do informacji publicznej 2164
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1621
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1499
   Redakcja Biuletynu 8718
Łączna liczba odwiedzin:6147143