Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 423501
   Godziny urzędowania 18012
   Organizacja urzędu 21043
   Struktura organizacyjna 21448
Organy
   Wójt Gminy 16448
     Kontakt 5855
     Dyżury 5607
   Zastępca Wójta Gminy 14347
   Sekretarz 13131
   Skarbnik 12168
   Rada Gminy 15841
     Skład Rady 10878
     Kontakt z radnymi 945
   Komisje Rady 12041
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 688
    ›    2019 758
     Referaty Urzędu 979
    ›    Referat Księgowości 2532
    ›    Referat Podatków 1120
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 1163
    ›    Referat Drogownictwa 1228
    ›    Referat Informatyki 1194
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1614
Prawo Lokalne
   Statut 12493
     2003 3086
     2004 1837
     2005 1628
   Regulamin 21103
   Budżet 44511
     Rok 2012 2449
     Rok 2013 5835
     Rok 2014 3733
     Rok 2015 2932
     Rok 2016 1964
     Rok 2017 2213
     Rok 2018 1474
     Rok 2019 1352
     Rok 2020 1097
     Rok 2021 790
     Rok 2022 757
     Rok 2023 325
   Uchwały 65989
     Rok 2024 611
     Rok 2023 5969
     Rok 2022 7159
     Rok 2021 11042
     Rok 2020 12996
     Rok 2019 18348
     Rok 2018 18093
     Rok 2017 19971
     Rok 2016 35606
     Rok 2015 31367
     Rok 2014 35242
     Rok 2013 54427
     Rok 2012 57716
     Rok 2011 86990
     Rok 2010 101526
     Rok 2009 98941
     Rok 2008 105974
     Rok 2007 99388
     Rok 2006 101044
     Rok 2005 128953
     Rok 2004 128501
     Rok 2003 3509
    ›    IV Kwartał 4543
   Protokoły obrad Rady Gminy 21859
     Rok 2024 240
     Rok 2023 1128
     Rok 2022 1280
     Rok 2021 1499
     Rok 2020 1915
     Rok 2019 2818
     Rok 2018 4891
     Rok 2017 5101
     Rok 2016 9770
     Rok 2015 16576
     Rok 2014 12221
     Rok 2013 12700
     Rok 2012 11742
     Rok 2011 16029
     Rok 2010 22822
     Rok 2009 18491
     Rok 2008 6352
   Nagrania Sesji Rady Gminy 9141
     Rok 2024 70
     Rok 2023 689
     Rok 2022 1260
     Rok 2021 1065
     Rok 2020 1207
     Rok 2019 2113
     Rok 2018 861
   Interpelacje i zapytania radnych 2456
     Rok 2024 102
     Rok 2023 364
     Rok 2022 449
     Rok 2021 678
     Rok 2020 775
     2019 1729
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 1642
     Rok 2024 152
     Rok 2023 839
     Rok 2022 1139
     Rok 2021 667
   Podatki i opłaty lokalne 17434
     Podatek od nieruchomości 22557
     Podatek od środków transportowych 16125
     Podatek rolny i leśny 16751
     Opłata targowa 3014
   Zarządzenia 50355
     Rok 2024 1298
     Rok 2023 8987
     Rok 2022 11196
     Rok 2021 12460
     Rok 2020 17940
     Rok 2019 20886
     Rok 2018 26897
     Rok 2017 36072
     Rok 2016 56330
     Rok 2015 67735
     Rok 2014 56887
     Rok 2013 82480
     Rok 2011 157055
     Rok 2012 111191
     Rok 2010 157001
     Rok 2009 168867
     Rok 2008 138602
     Rok 2007 167632
     Rok 2006 182938
     Rok 2005 169151
     Rok 2004 172818
   Obwieszczenia i zawiadomienia 44490
     Rok 2024 344
     Rok 2023 1849
     Rok 2022 2487
     Rok 2021 3802
     Rok 2020 3943
     Rok 2019 6672
     Rok 2018 5689
     Rok 2017 8812
     Rok 2016 12395
     Rok 2015 21519
     Rok 2014 12943
     Rok 2013 24255
     Rok 2012 49783
     Rok 2011 39985
     Rok 2010 59560
     Rok 2009 69513
     Rok 2008 36910
     Rok 2007 54303
     Rok 2006 44711
     Rok 2005 55192
     Rok 2004 12808
   Sprawozdania 5543
     Rok 2015 2162
     Rok 2016 1820
     Rok 2017 1621
     Rok 2018 1449
     Rok 2019 1392
     Rok 2020 1476
     Rok 2021 741
     Rok 2022 611
     Rok 2023 493
   Strategia rozwoju 12882
   Plan Rozwoju Lokalnego 11659
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 17824
     Rok 2012 8792
     Rok 2013 8585
     Rok 2014 1009
     Rok 2015 1684
     Rok 2016 1523
     Rok 2017 1111
     Rok 2018 820
     Rok 2019 653
     Rok 2020 577
     Rok 2021 161
     Rok 2022 184
     Rok 2023 203
     Rok 2024 99
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 10765
     Rok 2024 1074
     Rok 2023 7296
     Rok 2022 9364
     Rok 2021 9055
     Rok 2020 7651
     Rok 2019 9946
     Rok 2018 7286
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 7880
     Rok 2021 8765
     Rok 2020 11810
     Rok 2019 741
     Rok 2018 4150
     Rok 2017 8696
   Przetargi pozostałe 119193
     Rok 2024 537
     Rok 2023 6134
     Rok 2022 3968
     Rok 2021 20125
     Rok 2020 26882
     Rok 2019 24355
     Rok 2018 31558
     Rok 2017 41835
     Rok 2016 51138
     Rok 2015 71749
     Rok 2014 64426
     Rok 2013 56379
     Rok 2012 70086
     Rok 2011 84148
     Rok 2010 79020
     Rok 2009 125785
     Rok 2008 55121
     Rok 2007 63700
     Rok 2006 32763
     Rok 2005 56528
     Rok 2004 47037
     Rok 2003 26199
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10101
     Rok 2024 178
     Rok 2023 518
     Rok 2022 841
      Rok 2021 1126
     Rok 2020 1307
     Rok 2019 1262
     Rok 2018 1119
     Rok 2017 1442
   Platforma zakupowa 3244
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 2803
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 1052
    ›    Rok 2017 1324
    ›    Rok 2018 984
    ›    Rok 2019 800
    ›    Rok 2020 8334
    ›    Rok 2021 3814
   Szkoły - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 763
     Rok 2023 153
     Rok 2022 238
   Sprzedaż majątku ruchomego Gminy Kłomnice 783
     Rok 2022 203
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 767
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1002
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1010
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 975
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1021
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 960
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1064
     Dowody osobiste 2709
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1310
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1126
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 994
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1907
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1115
     Meldunki 821
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1142
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1021
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 863
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 876
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 888
     Mieszkania 718
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 987
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 885
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1334
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1264
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 859
     Nieruchomości 752
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 946
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 935
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 1128
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 856
    ›    Podział nieruchomości 12468
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1439
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 1146
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1486
     Działalność gospodarcza 701
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 834
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 855
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 809
     Zezwolenia i decyzje 698
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 945
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1772
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 977
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 930
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 884
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 881
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2652
     Zaświadczenia 662
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1756
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 877
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 952
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1227
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1091
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 908
   Formularze do pobrania 21615
   Elektroniczna skrzynka podawcza 8064
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 9255
   Usługa tłumaczenia migowego 4256
Inne
   Raport o stanie gminy 2876
   Emisja obligacji 11225
     Opinie RIO i uchwały RG 2098
     Sprawozdania 2474
     Zaproszenie do składania ofert 2697
   Kontrole zewnętrzne 1133
   Konkursy ofert 12088
     Rok 2014 6118
     Rok 2015 19694
     Rok 2016 30906
     Rok 2017 19035
     Rok 2018 16719
     Rok 2019 9999
     Rok 2020 10085
     Rok 2021 19050
   Nabór 76766
     Rok 2013 10118
     Rok 2014 10707
     Rok 2015 21016
     Rok 2016 17072
     Rok 2017 12684
     Rok 2018 8567
     Rok 2019 7716
     Rok 2020 6437
     Rok 2021 7211
     Rok 2022 1099
     Rok 2023 4811
   Wybory 25534
     Wybory samorządowe 2024 12569
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 2275
     Wybory ławników 2024-2027 365
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 1466
     Wybory Prezydenta RP 2020 5178
     Wybory parlamentarne 2019 3544
     Wybory ławników 2020-2023 1013
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4103
     Wybory samorządowe 2018 22474
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 6632
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 7631
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 5269
   Ochrona środowiska 12877
     Program Ochrony Środowiska 5316
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4992
     Rok 2023 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 206
    ›    Formularz A - wnioski 138
    ›    Formularz B - postanowienia 162
    ›    Formularz B - decyzje 200
    ›    Formularz E - raporty 127
    ›    Obwieszczenia 214
     Rok 2022 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 355
    ›    Formularz A - wnioski 265
    ›    Formularz B - postanowienia 264
    ›    Formularz B - decyzje 355
    ›    Formularz E - raporty 248
    ›    Obwieszczenia 255
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 513
    ›    Formularz A - wnioski 527
    ›    Formularz B - postanowienia 426
    ›    Formularz B - decyzje 732
    ›    Formularz E - raporty 402
    ›    Obwieszczenia 450
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 528
    ›    Obwieszczenia 589
    ›    Formularz A - wnioski 477
    ›    Formularz B - postanowienia 505
    ›    Formularz B - decyzje 575
    ›    Formularz E - raporty 468
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 771
    ›    Formularz A - wnioski 656
    ›    Formularz B - postanowienia 590
    ›     Formularz B - decyzje 629
    ›    Formularz E - raporty 594
    ›    Obwieszczenia 650
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 626
    ›    Formularz A - wnioski 679
    ›    Formularz B - postanowienia 634
    ›     Formularz B - decyzje 671
    ›    Formularz E - raporty 564
    ›    Obwieszczenia 563
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 912
    ›    Formularz A - wnioski 824
    ›    Formularz B - postanowienia 790
    ›    Formularz B - decyzje 892
    ›    Formularz E - raporty 740
    ›    Obwieszczenia 822
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1250
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1659
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 1272
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1534
    ›    - - - Formularz E - raporty 1100
    ›    - - - Obwieszczenia 1701
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1549
    ›    Formularz A - wniosk 1580
    ›    Formularz B - postanowienia 1597
    ›    Formularz B - decyzje 1963
    ›    Formularz E - raporty 1782
    ›    Obwieszczenia 3412
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2311
    ›     Formularz A - wnioski 4315
    ›    Formularz B - postanowienia 4019
    ›    Formularz B - decyzje 3553
    ›    Formularz E - raporty 2119
    ›    Obwieszczenia 5151
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1948
    ›    Formularz A - wnioski 6853
    ›    Formularz B - postanowienia 6204
    ›    Formularz B - decyzje 7651
    ›    Formularz E - raporty 1426
    ›    Obwieszczenia 1752
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1962
    ›    Formularz A - wnioski 1568
    ›    Formularz B - postanowienia 1540
    ›    Formularz B - decyzje 1628
    ›    Formularz E - raporty 1576
    ›    Obwieszczenia 3954
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3428
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 23420
    ›    Formularz B - postanowienia 18806
    ›    Formularz B - decyzje 19392
    ›    Formularz E - raporty 3965
    ›    Zawiadomienia 32784
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 34643
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 54561
    ›    Formularz E - raporty 6767
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 4313
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2323
     Udział społeczeństwa 8632
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2931
     Inne informacje 7113
    ›    2020 981
    ›    Status prawny 531
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6339
    ›    inne 1426
    ›    Nabór 694
    ›    Kontakt 26011
    ›    Kierownictwo 2406
    ›    Statut 928
    ›    Regulamin 952
    ›    Struktura organizacyjna 1626
    ›    Ewidencje i rejestry 1271
    ›    Majątek 985
    ›    Dokumentacje kontroli 942
    ›    Budżet i inwestycje 1384
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1036
    ›    Procedury 872
   Petycje 3006
     Rok 2023 184
     Rok 2022 263
     Rok 2021 1314
     Rok 2020 623
     Rok 2019 657
     Rok 2017 1121
     Rok 2016 1481
   Porozumienia 4308
     Rok 2011 2857
     Rok 2012 1718
     Rok 2013 1689
   Jednostki pomocnicze 8654
     Sołectwa 15445
    ›    Statut Sołectw 1711
   Konsultacje społeczne 11032
     Rok 2011 3258
     Rok 2012 12145
     Rok 2013 8981
     Rok 2014 3574
     Rok 2015 4626
     Rok 2016 2523
     Rok 2017 1679
     Rok 2018 3075
     Rok 2019 1319
     Rok 2020 1252
     Rok 2021 957
     Rok 2022 631
     Infrastruktura 551
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1282
    ›    Stan elektryfikacji 745
    ›    Stan telefonizacji 808
    ›    Stan gospodarki komunalnej 827
     Oferty 550
   Oświata 2536
     Rok 2019 857
     Rok 2018 466
     Rok 2017 942
   Rejestry i ewidencje 8053
     Rejestr Instytucji Kultury 3036
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2734
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 2368
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2944
     pozostałe 13456
   Majątek publiczny 21157
   Oświadczenia majątkowe 29380
     Wójt 14090
     Przewodniczący Rady 8961
     Radni 23295
     Urząd 19233
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10995
     Kierownicy jednostek oświatowych 17696
     Gminny Ośrodek Kultury 5918
     Biblioteki 5120
     Centrum Integracji Społecznej 2608
   Małe Granty 18609
     Rok 2020 534
     Rok 2021 386
     Rok 2019 594
     Rok 2018 702
     Rok 2017 740
     Rok 2016 1362
     Rok 2014 3352
   Dostęp do informacji publicznej 7545
     Dostęp do informacji publicznej 3070
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 2346
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2033
   Redakcja Biuletynu 10312
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1216
     Dane podstawowe 541
     Statut 443
     Regulamin organizacyjny 495
     Sprawozdania finansowe 544
     Zarządzenia 319
    ›    Rok 2022 748
    ›    Rok 2023 289
    ›    Rok 2024 84
   Gminna Biblioteka Publiczna 1527
     Dane podstawowe 493
     Struktura organizacyjna 361
     Statut 342
     Regulamin 347
     Budżet 321
     Dostęp do informacji publicznej 311
     Ochrona danych osobowych 325
     Deklaracja dostępności 387
   Gminny Ośrodek Kultury 1200
     Dane podstawowe 501
     Status prawny 362
     Struktura organizacyjna 352
     Regulaminy 360
     Zarządzenia 330
    ›    2020 397
     Klauzula Informacyjna RODO 394
     Deklaracja dostępności 327
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 1459
     Dane Podstawowe 568
   Jednostki oświatowe 3012
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 1357
     Dane podstawowe 603
     Statut 387
     Nabór 593
     Deklaracja dostępności 383
Łączna liczba odwiedzin:7385101