Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 371108
   Godziny urzędowania 14978
   Organizacja urzędu 17659
   Struktura organizacyjna 18190
Organy
   Wójt Gminy 14086
     Kontakt 5094
     Dyżury 4985
   Zastępca Wójta Gminy 11267
   Sekretarz 11106
   Skarbnik 10471
   Rada Gminy 13961
     Skład Rady 9576
     Kontakt z radnymi 119
   Komisje Rady 10539
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 259
    ›    2019 267
     Referaty Urzędu 568
    ›    Referat Księgowości 740
    ›    Referat Podatków 627
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 610
    ›    Referat Drogownictwa 637
    ›    Referat Informatyki 601
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 782
Prawo Lokalne
   Statut 10810
     2003 2779
     2004 1543
     2005 1362
   Regulamin 19305
   Budżet 40922
     Rok 2012 2008
     Rok 2013 5066
     Rok 2014 3294
     Rok 2015 2424
     Rok 2016 1577
     Rok 2017 1741
     Rok 2018 977
     Rok 2019 634
     Rok 2020 426
     Rok 2021 40
   Uchwały 33412
     Rok 2021 180
     Rok 2020 5410
     Rok 2019 11482
     Rok 2018 12169
     Rok 2017 14653
     Rok 2016 28572
     Rok 2015 26686
     Rok 2014 30780
     Rok 2013 49721
     Rok 2012 54132
     Rok 2011 82689
     Rok 2010 97072
     Rok 2009 94570
     Rok 2008 101651
     Rok 2007 95396
     Rok 2006 97296
     Rok 2005 124525
     Rok 2004 124084
     Rok 2003 2961
    ›    IV Kwartał 3923
   Protokoły obrad Rady Gminy 18651
     Rok 2021 36
     Rok 2020 991
     Rok 2019 1678
     Rok 2018 3799
     Rok 2017 4193
     Rok 2016 8628
     Rok 2015 15399
     Rok 2014 11209
     Rok 2013 11871
     Rok 2012 10895
     Rok 2011 15165
     Rok 2010 21696
     Rok 2009 17569
     Rok 2008 5887
   Nagrania Sesji Rady Gminy 3974
     Rok 2021 17
     Rok 2020 449
     Rok 2019 1027
     Rok 2018 442
   Interpelacje i zapytania radnych 909
     Rok 2021 12
     Rok 2020 301
     2019 940
   Podatki i opłaty lokalne 13623
     Podatek od nieruchomości 18835
     Podatek od środków transportowych 14108
     Podatek rolny i leśny 15093
     Opłata targowa 2306
   Zarządzenia 41157
     Rok 2021 204
     Rok 2020 8764
     Rok 2019 11742
     Rok 2018 18829
     Rok 2017 27428
     Rok 2016 47596
     Rok 2015 57682
     Rok 2014 50171
     Rok 2013 75874
     Rok 2011 149646
     Rok 2012 104948
     Rok 2010 150741
     Rok 2009 162376
     Rok 2008 132408
     Rok 2007 160896
     Rok 2006 176360
     Rok 2005 163154
     Rok 2004 166834
   Obwieszczenia i zawiadomienia 39889
     Rok 2021 249
     Rok 2020 2092
     Rok 2019 3794
     Rok 2018 4093
     Rok 2017 7064
     Rok 2016 10062
     Rok 2015 19593
     Rok 2014 11557
     Rok 2013 22335
     Rok 2012 46340
     Rok 2011 37828
     Rok 2010 56553
     Rok 2009 66268
     Rok 2008 35115
     Rok 2007 52013
     Rok 2006 42460
     Rok 2005 52860
     Rok 2004 11880
   Sprawozdania 3376
     Rok 2015 1692
     Rok 2016 1328
     Rok 2017 1130
     Rok 2018 905
     Rok 2019 697
     Rok 2020 400
   Strategia rozwoju 11197
   Plan Rozwoju Lokalnego 10101
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16330
     Rok 2012 7893
     Rok 2013 7919
     Rok 2014 700
     Rok 2015 1346
     Rok 2016 1170
     Rok 2017 721
     Rok 2018 436
     Rok 2019 263
     Rok 2020 144
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 5276
     Rok 2021 25
     Rok 2020 4894
     Rok 2019 6692
     Rok 2018 5412
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 4873
     Rok 2021 20
     Rok 2020 5876
     Rok 2019 343
     Rok 2018 3768
     Rok 2017 8357
   Przetargi pozostałe 107841
     Rok 2021 34
     Rok 2020 18290
     Rok 2019 20785
     Rok 2018 27154
     Rok 2017 38625
     Rok 2016 47892
     Rok 2015 68808
     Rok 2014 60509
     Rok 2013 53600
     Rok 2012 67086
     Rok 2011 80927
     Rok 2010 76303
     Rok 2009 123522
     Rok 2008 53631
     Rok 2007 61632
     Rok 2006 30972
     Rok 2005 54395
     Rok 2004 45378
     Rok 2003 25061
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2795
      Rok 2021 1
     Rok 2020 859
     Rok 2019 884
     Rok 2018 814
     Rok 2017 1121
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1392
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 549
    ›    Rok 2017 802
    ›    Rok 2018 538
    ›    Rok 2019 332
    ›    Rok 2020 2657
    ›    Rok 2021 0
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 455
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 560
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 657
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 596
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 569
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 575
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 589
     Dowody osobiste 1550
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 747
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 650
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 612
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1009
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 612
     Meldunki 431
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 574
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 562
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 484
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 499
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 515
     Mieszkania 446
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 525
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 504
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 656
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 733
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 499
     Nieruchomości 498
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 514
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 463
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 621
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 497
    ›    Podział nieruchomości 546
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1101
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 644
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 640
     Działalność gospodarcza 413
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 483
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 496
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 466
     Zezwolenia i decyzje 421
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 526
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 836
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 517
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 469
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 517
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 490
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 753
     Zaświadczenia 393
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 727
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 492
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 501
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 669
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 587
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 521
   Formularze do pobrania 18333
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6699
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7506
   Usługa tłumaczenia migowego 3322
Inne
   Raport o stanie gminy 914
   Emisja obligacji 9717
     Opinie RIO i uchwały RG 1601
     Sprawozdania 1969
     Zaproszenie do składania ofert 2213
   Konkursy ofert 9666
     Rok 2014 5736
     Rok 2015 18564
     Rok 2016 30217
     Rok 2017 18159
     Rok 2018 15979
     Rok 2019 9229
     Rok 2020 9165
   Nabór 64211
     Rok 2013 9526
     Rok 2014 9887
     Rok 2015 19971
     Rok 2016 15950
     Rok 2017 11511
     Rok 2018 7541
     Rok 2019 6577
     Rok 2020 4872
   Wybory 17421
     Wybory Prezydenta RP 2020 3042
     Wybory parlamentarne 2019 2324
     Wybory ławników 2020-2023 401
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2644
     Wybory samorządowe 2018 19831
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4933
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6389
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4180
   Ochrona środowiska 10869
     Program Ochrony Środowiska 4526
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4195
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 114
    ›    Obwieszczenia 87
    ›    Formularz A - wnioski 73
    ›    Formularz B - postanowienia 64
    ›    Formularz B - decyzje 85
    ›    Formularz E - raporty 59
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 317
    ›    Formularz A - wnioski 195
    ›    Formularz B - postanowienia 178
    ›     Formularz B - decyzje 162
    ›    Formularz E - raporty 177
    ›    Obwieszczenia 231
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 176
    ›    Formularz A - wnioski 206
    ›    Formularz B - postanowienia 191
    ›     Formularz B - decyzje 193
    ›    Formularz E - raporty 153
    ›    Obwieszczenia 173
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 457
    ›    Formularz A - wnioski 424
    ›    Formularz B - postanowienia 381
    ›    Formularz B - decyzje 461
    ›    Formularz E - raporty 343
    ›    Obwieszczenia 407
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 867
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1092
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 834
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1042
    ›    - - - Formularz E - raporty 682
    ›    - - - Obwieszczenia 1291
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1111
    ›    Formularz A - wniosk 1060
    ›    Formularz B - postanowienia 1127
    ›    Formularz B - decyzje 1410
    ›    Formularz E - raporty 1311
    ›    Obwieszczenia 2388
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1893
    ›     Formularz A - wnioski 3418
    ›    Formularz B - postanowienia 3102
    ›    Formularz B - decyzje 2548
    ›    Formularz E - raporty 1313
    ›    Obwieszczenia 3840
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1527
    ›    Formularz A - wnioski 5772
    ›    Formularz B - postanowienia 5281
    ›    Formularz B - decyzje 6402
    ›    Formularz E - raporty 1046
    ›    Obwieszczenia 1353
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1560
    ›    Formularz A - wnioski 1116
    ›    Formularz B - postanowienia 1107
    ›    Formularz B - decyzje 1171
    ›    Formularz E - raporty 1119
    ›    Obwieszczenia 3495
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3009
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 21627
    ›    Formularz B - postanowienia 17347
    ›    Formularz B - decyzje 17868
    ›    Formularz E - raporty 3491
    ›    Zawiadomienia 30228
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 32234
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 50653
    ›    Formularz E - raporty 6022
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3725
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1885
     Udział społeczeństwa 7794
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2036
     Inne informacje 6557
    ›    2020 232
   Jednostki organizacyjne 9440
    ›    Status prawny 29
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6058
    ›    inne 1053
     Gminna Biblioteka Publiczna 1799
    ›    Nabór 298
    ›    Kontakt 9837
    ›    Kierownictwo 1168
    ›    Statut 481
    ›    Regulamin 506
    ›    Struktura organizacyjna 849
    ›    Ewidencje i rejestry 602
    ›    Majątek 550
    ›    Dokumentacje kontroli 484
    ›    Budżet i inwestycje 725
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 526
    ›    Procedury 450
   Petycje 1674
     Rok 2020 230
     Rok 2019 264
     Rok 2017 740
     Rok 2016 1101
   Porozumienia 3312
     Rok 2011 2507
     Rok 2012 1396
     Rok 2013 1347
   Jednostki pomocnicze 7220
     Sołectwa 12044
    ›    Statut Sołectw 880
   Konsultacje społeczne 9237
     Rok 2011 2800
     Rok 2012 11174
     Rok 2013 8158
     Rok 2014 3154
     Rok 2015 3823
     Rok 2016 2078
     Rok 2017 1293
     Rok 2018 1924
     Rok 2019 545
     Rok 2020 430
     Infrastruktura 337
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 476
    ›    Stan elektryfikacji 423
    ›    Stan telefonizacji 424
    ›    Stan gospodarki komunalnej 428
     Oferty 323
   Oświata 1274
     Rok 2019 475
     Rok 2018 145
     Rok 2017 575
   Rejestry i ewidencje 6593
     Rejestr Instytucji Kultury 2378
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1951
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1711
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2208
     pozostałe 12452
   Majątek publiczny 19406
   Oświadczenia majątkowe 23747
     Wójt 12025
     Przewodniczący Rady 7341
     Radni 19713
     Urząd 16397
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9470
     Kierownicy jednostek oświatowych 15690
     Gminny Ośrodek Kultury 4986
     Biblioteki 4321
     Schronisko "AS" 3080
     Centrum Integracji Społecznej 1199
   Małe Granty 16682
     Rok 2020 148
     Rok 2019 224
     Rok 2018 320
     Rok 2017 384
     Rok 2016 1011
     Rok 2014 2655
   Dostęp do informacji publicznej 5674
     Dostęp do informacji publicznej 2354
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1765
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1590
   Redakcja Biuletynu 8896
Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Kultury 47
     Dane podstawowe 19
     Status prawny 10
     Struktura organizacyjna 13
     Regulaminy 11
     Zarządzenia 11
    ›    2020 10
     Klauzula Informacyjna RODO 16
     Deklaracja dostępności 15
Łączna liczba odwiedzin:6367615