Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 387857
   Godziny urzędowania 15664
   Organizacja urzędu 18385
   Struktura organizacyjna 18983
Organy
   Wójt Gminy 14593
     Kontakt 5281
     Dyżury 5149
   Zastępca Wójta Gminy 11858
   Sekretarz 11558
   Skarbnik 10862
   Rada Gminy 14511
     Skład Rady 10032
     Kontakt z radnymi 363
   Komisje Rady 10903
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 392
    ›    2019 451
     Referaty Urzędu 703
    ›    Referat Księgowości 969
    ›    Referat Podatków 810
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 791
    ›    Referat Drogownictwa 839
    ›    Referat Informatyki 783
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 1075
Prawo Lokalne
   Statut 11288
     2003 2885
     2004 1652
     2005 1457
   Regulamin 19723
   Budżet 42065
     Rok 2012 2127
     Rok 2013 5286
     Rok 2014 3402
     Rok 2015 2567
     Rok 2016 1698
     Rok 2017 1871
     Rok 2018 1154
     Rok 2019 876
     Rok 2020 691
     Rok 2021 367
   Uchwały 35507
     Rok 2022 42
     Rok 2021 5117
     Rok 2020 8759
     Rok 2019 14187
     Rok 2018 14266
     Rok 2017 16544
     Rok 2016 31177
     Rok 2015 28266
     Rok 2014 32251
     Rok 2013 51294
     Rok 2012 55237
     Rok 2011 84032
     Rok 2010 98505
     Rok 2009 95939
     Rok 2008 102999
     Rok 2007 96684
     Rok 2006 98519
     Rok 2005 126004
     Rok 2004 125671
     Rok 2003 3107
    ›    IV Kwartał 4155
   Protokoły obrad Rady Gminy 19557
     Rok 2022 17
     Rok 2021 756
     Rok 2020 1322
     Rok 2019 2030
     Rok 2018 4165
     Rok 2017 4511
     Rok 2016 9009
     Rok 2015 15800
     Rok 2014 11544
     Rok 2013 12148
     Rok 2012 11173
     Rok 2011 15452
     Rok 2010 22055
     Rok 2009 17863
     Rok 2008 6024
   Nagrania Sesji Rady Gminy 5604
     Rok 2022 16
     Rok 2021 476
     Rok 2020 677
     Rok 2019 1380
     Rok 2018 558
   Interpelacje i zapytania radnych 1352
     Rok 2022 8
     Rok 2021 340
     Rok 2020 463
     2019 1190
   Zawiadomienia o posiedzeniach komisji Rady Gminy 163
     Rok 2022 7
     Rok 2021 180
   Podatki i opłaty lokalne 14820
     Podatek od nieruchomości 20038
     Podatek od środków transportowych 14685
     Podatek rolny i leśny 15615
     Opłata targowa 2558
   Zarządzenia 44032
     Rok 2022 104
     Rok 2021 6394
     Rok 2020 12597
     Rok 2019 15022
     Rok 2018 21538
     Rok 2017 30390
     Rok 2016 50704
     Rok 2015 61529
     Rok 2014 52441
     Rok 2013 77844
     Rok 2011 152199
     Rok 2012 106964
     Rok 2010 152682
     Rok 2009 164568
     Rok 2008 134560
     Rok 2007 163157
     Rok 2006 178682
     Rok 2005 165219
     Rok 2004 168923
   Obwieszczenia i zawiadomienia 41557
     Rok 2021 2495
     Rok 2020 2796
     Rok 2019 4724
     Rok 2018 4641
     Rok 2017 7651
     Rok 2016 10704
     Rok 2015 20479
     Rok 2014 12064
     Rok 2013 22988
     Rok 2012 47523
     Rok 2011 38516
     Rok 2010 57650
     Rok 2009 67423
     Rok 2008 35721
     Rok 2007 52884
     Rok 2006 43303
     Rok 2005 53678
     Rok 2004 12196
   Sprawozdania 3982
     Rok 2015 1841
     Rok 2016 1499
     Rok 2017 1311
     Rok 2018 1127
     Rok 2019 980
     Rok 2020 805
     Rok 2021 218
   Strategia rozwoju 11585
   Plan Rozwoju Lokalnego 10420
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16655
     Rok 2012 8114
     Rok 2013 8142
     Rok 2014 784
     Rok 2015 1441
     Rok 2016 1270
     Rok 2017 830
     Rok 2018 538
     Rok 2019 384
     Rok 2020 318
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 7241
     Rok 2022 6
     Rok 2021 6541
     Rok 2020 5942
     Rok 2019 7736
     Rok 2018 5980
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6047
     Rok 2021 4387
     Rok 2020 7704
     Rok 2019 492
     Rok 2018 3894
     Rok 2017 8461
   Przetargi pozostałe 111846
     Rok 2021 14258
     Rok 2020 21947
     Rok 2019 21987
     Rok 2018 28768
     Rok 2017 39695
     Rok 2016 48838
     Rok 2015 69943
     Rok 2014 61689
     Rok 2013 54402
     Rok 2012 67973
     Rok 2011 81901
     Rok 2010 77147
     Rok 2009 124124
     Rok 2008 54057
     Rok 2007 62230
     Rok 2006 31472
     Rok 2005 54997
     Rok 2004 45862
     Rok 2003 25395
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4865
      Rok 2021 627
     Rok 2020 1064
     Rok 2019 1007
     Rok 2018 916
     Rok 2017 1210
   Platforma zakupowa 818
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1803
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 684
    ›    Rok 2017 937
    ›    Rok 2018 675
    ›    Rok 2019 488
    ›    Rok 2020 4265
    ›    Rok 2021 159
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 557
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 686
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 792
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 727
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 696
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 699
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 747
     Dowody osobiste 1936
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 908
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 831
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 741
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1307
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 769
     Meldunki 522
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 791
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 714
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 612
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 619
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 646
     Mieszkania 538
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 673
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 641
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 856
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 931
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 627
     Nieruchomości 574
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 650
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 594
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 795
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 616
    ›    Podział nieruchomości 706
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1222
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 822
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 913
     Działalność gospodarcza 504
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 602
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 622
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 572
     Zezwolenia i decyzje 510
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 644
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1116
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 647
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 589
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 667
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 609
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 990
     Zaświadczenia 462
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 969
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 632
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 651
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 842
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 750
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 653
   Formularze do pobrania 19316
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6999
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 8038
   Usługa tłumaczenia migowego 3554
Inne
   Raport o stanie gminy 1540
   Emisja obligacji 10304
     Opinie RIO i uchwały RG 1728
     Sprawozdania 2101
     Zaproszenie do składania ofert 2367
   Kontrole zewnętrzne 248
   Konkursy ofert 10495
     Rok 2014 5850
     Rok 2015 19137
     Rok 2016 30442
     Rok 2017 18411
     Rok 2018 16245
     Rok 2019 9472
     Rok 2020 9739
     Rok 2021 13458
   Nabór 68524
     Rok 2013 9677
     Rok 2014 10178
     Rok 2015 20343
     Rok 2016 16350
     Rok 2017 11907
     Rok 2018 7879
     Rok 2019 7020
     Rok 2020 5708
     Rok 2021 5356
   Wybory 18376
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 659
     Wybory Prezydenta RP 2020 3742
     Wybory parlamentarne 2019 2682
     Wybory ławników 2020-2023 539
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3100
     Wybory samorządowe 2018 20737
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 5501
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6757
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4525
   Ochrona środowiska 11468
     Program Ochrony Środowiska 4729
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4443
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 144
    ›    Formularz A - wnioski 121
    ›    Formularz B - postanowienia 87
    ›    Formularz B - decyzje 109
    ›    Formularz E - raporty 94
    ›    Obwieszczenia 124
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 220
    ›    Obwieszczenia 229
    ›    Formularz A - wnioski 199
    ›    Formularz B - postanowienia 201
    ›    Formularz B - decyzje 219
    ›    Formularz E - raporty 193
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 453
    ›    Formularz A - wnioski 344
    ›    Formularz B - postanowienia 315
    ›     Formularz B - decyzje 304
    ›    Formularz E - raporty 316
    ›    Obwieszczenia 366
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 288
    ›    Formularz A - wnioski 349
    ›    Formularz B - postanowienia 329
    ›     Formularz B - decyzje 326
    ›    Formularz E - raporty 284
    ›    Obwieszczenia 303
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 571
    ›    Formularz A - wnioski 565
    ›    Formularz B - postanowienia 520
    ›    Formularz B - decyzje 589
    ›    Formularz E - raporty 474
    ›    Obwieszczenia 551
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 975
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1282
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 983
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1189
    ›    - - - Formularz E - raporty 828
    ›    - - - Obwieszczenia 1422
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1227
    ›    Formularz A - wniosk 1227
    ›    Formularz B - postanowienia 1272
    ›    Formularz B - decyzje 1583
    ›    Formularz E - raporty 1470
    ›    Obwieszczenia 2743
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2004
    ›     Formularz A - wnioski 3737
    ›    Formularz B - postanowienia 3452
    ›    Formularz B - decyzje 2892
    ›    Formularz E - raporty 1475
    ›    Obwieszczenia 4306
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1643
    ›    Formularz A - wnioski 6180
    ›    Formularz B - postanowienia 5629
    ›    Formularz B - decyzje 6853
    ›    Formularz E - raporty 1181
    ›    Obwieszczenia 1483
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1666
    ›    Formularz A - wnioski 1270
    ›    Formularz B - postanowienia 1252
    ›    Formularz B - decyzje 1306
    ›    Formularz E - raporty 1273
    ›    Obwieszczenia 3649
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3151
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 22322
    ›    Formularz B - postanowienia 17899
    ›    Formularz B - decyzje 18431
    ›    Formularz E - raporty 3651
    ›    Zawiadomienia 31135
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 33054
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 52054
    ›    Formularz E - raporty 6181
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3915
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 2000
     Udział społeczeństwa 8039
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2343
     Inne informacje 6726
    ›    2020 443
    ›    Status prawny 157
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6160
    ›    inne 1191
    ›    Nabór 454
    ›    Kontakt 12445
    ›    Kierownictwo 1426
    ›    Statut 633
    ›    Regulamin 664
    ›    Struktura organizacyjna 1060
    ›    Ewidencje i rejestry 808
    ›    Majątek 694
    ›    Dokumentacje kontroli 642
    ›    Budżet i inwestycje 932
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 653
    ›    Procedury 599
   Petycje 2137
     Rok 2021 713
     Rok 2020 372
     Rok 2019 399
     Rok 2017 850
     Rok 2016 1212
   Porozumienia 3622
     Rok 2011 2614
     Rok 2012 1484
     Rok 2013 1445
   Jednostki pomocnicze 7590
     Sołectwa 13610
    ›    Statut Sołectw 1118
   Konsultacje społeczne 9715
     Rok 2011 2944
     Rok 2012 11477
     Rok 2013 8392
     Rok 2014 3261
     Rok 2015 4059
     Rok 2016 2201
     Rok 2017 1398
     Rok 2018 2284
     Rok 2019 793
     Rok 2020 704
     Rok 2021 275
     Infrastruktura 417
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 658
    ›    Stan elektryfikacji 529
    ›    Stan telefonizacji 550
    ›    Stan gospodarki komunalnej 563
     Oferty 404
   Oświata 1591
     Rok 2019 595
     Rok 2018 232
     Rok 2017 681
   Rejestry i ewidencje 7071
     Rejestr Instytucji Kultury 2544
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2198
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1973
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2396
     pozostałe 12749
   Majątek publiczny 19842
   Oświadczenia majątkowe 25510
     Wójt 12647
     Przewodniczący Rady 7790
     Radni 20749
     Urząd 17179
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9811
     Kierownicy jednostek oświatowych 16292
     Gminny Ośrodek Kultury 5225
     Biblioteki 4552
     Schronisko "AS" 3319
     Centrum Integracji Społecznej 1562
   Małe Granty 17155
     Rok 2020 250
     Rok 2021 115
     Rok 2019 323
     Rok 2018 422
     Rok 2017 489
     Rok 2016 1108
     Rok 2014 2866
   Dostęp do informacji publicznej 6182
     Dostęp do informacji publicznej 2573
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1951
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1696
   Redakcja Biuletynu 9312
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 274
     Dane podstawowe 125
     Statut 98
     Regulamin organizacyjny 85
     Sprawozdania finansowe 62
   Gminna Biblioteka Publiczna 264
     Dane podstawowe 115
     Struktura organizacyjna 76
     Statut 69
     Regulamin 73
     Budżet 60
     Dostęp do informacji publicznej 66
     Ochrona danych osobowych 61
     Deklaracja dostępności 76
   Gminny Ośrodek Kultury 306
     Dane podstawowe 144
     Status prawny 97
     Struktura organizacyjna 109
     Regulaminy 88
     Zarządzenia 106
    ›    2020 125
     Klauzula Informacyjna RODO 120
     Deklaracja dostępności 101
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 241
     Dane Podstawowe 97
   Jednostki oświatowe 526
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 294
     Dane podstawowe 151
     Statut 105
     Nabór 120
     Deklaracja dostępności 143
Łączna liczba odwiedzin:6665809