Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 363323
   Godziny urzędowania 14611
   Organizacja urzędu 17281
   Struktura organizacyjna 17798
Organy
   Wójt Gminy 13869
     Kontakt 4994
     Dyżury 4929
   Zastępca Wójta Gminy 11069
   Sekretarz 10914
   Skarbnik 10316
   Rada Gminy 13685
     Skład Rady 9331
   Komisje Rady 10384
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 199
    ›    2019 189
     Referaty Urzędu 513
    ›    Referat Księgowości 653
    ›    Referat Podatków 544
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 534
    ›    Referat Drogownictwa 557
    ›    Referat Informatyki 515
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 655
Prawo Lokalne
   Statut 10599
     2003 2740
     2004 1489
     2005 1323
   Regulamin 19059
   Budżet 40488
     Rok 2012 1936
     Rok 2013 4967
     Rok 2014 3240
     Rok 2015 2357
     Rok 2016 1531
     Rok 2017 1680
     Rok 2018 895
     Rok 2019 490
     Rok 2020 229
   Uchwały 32154
     Rok 2020 2366
     Rok 2019 9635
     Rok 2018 10978
     Rok 2017 13787
     Rok 2016 27367
     Rok 2015 25989
     Rok 2014 30078
     Rok 2013 49049
     Rok 2012 53613
     Rok 2011 82075
     Rok 2010 96366
     Rok 2009 93753
     Rok 2008 100945
     Rok 2007 94832
     Rok 2006 96872
     Rok 2005 123914
     Rok 2004 123442
     Rok 2003 2890
    ›    IV Kwartał 3851
   Protokoły obrad Rady Gminy 18241
     Rok 2020 548
     Rok 2019 1503
     Rok 2018 3642
     Rok 2017 4081
     Rok 2016 8440
     Rok 2015 15223
     Rok 2014 11061
     Rok 2013 11738
     Rok 2012 10796
     Rok 2011 15065
     Rok 2010 21553
     Rok 2009 17445
     Rok 2008 5831
   Nagrania Sesji Rady Gminy 3341
     Rok 2020 225
     Rok 2019 888
     Rok 2018 402
   Interpelacje i zapytania radnych 752
     Rok 2020 195
     2019 829
   Podatki i opłaty lokalne 12922
     Podatek od nieruchomości 18426
     Podatek od środków transportowych 13833
     Podatek rolny i leśny 14806
     Opłata targowa 2191
   Zarządzenia 39627
     Rok 2020 4739
     Rok 2019 9809
     Rok 2018 17701
     Rok 2017 25932
     Rok 2016 46109
     Rok 2015 55508
     Rok 2014 49116
     Rok 2013 74967
     Rok 2011 148607
     Rok 2012 104072
     Rok 2010 149852
     Rok 2009 161493
     Rok 2008 131625
     Rok 2007 160008
     Rok 2006 175595
     Rok 2005 162423
     Rok 2004 166069
   Obwieszczenia i zawiadomienia 38889
     Rok 2004 11775
     Rok 2005 52558
     Rok 2006 42206
     Rok 2007 51721
     Rok 2008 34899
     Rok 2009 65893
     Rok 2010 56186
     Rok 2011 37575
     Rok 2012 45950
     Rok 2013 22076
     Rok 2014 11377
     Rok 2015 18741
     Rok 2016 9811
     Rok 2017 6854
     Rok 2018 3855
     Rok 2019 3376
     Rok 2020 787
   Sprawozdania 3098
     Rok 2015 1644
     Rok 2016 1275
     Rok 2017 1061
     Rok 2018 819
     Rok 2019 503
     Rok 2020 213
   Strategia rozwoju 11026
   Plan Rozwoju Lokalnego 9943
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16212
     Rok 2012 7803
     Rok 2013 7842
     Rok 2014 660
     Rok 2015 1305
     Rok 2016 1123
     Rok 2017 678
     Rok 2018 386
     Rok 2019 214
     Rok 2020 83
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 4244
     Rok 2020 2184
     Rok 2019 6178
     Rok 2018 5188
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 4207
     Rok 2020 2912
     Rok 2019 214
     Rok 2018 3695
     Rok 2017 7925
   Przetargi pozostałe 104813
     Rok 2020 8741
     Rok 2019 19915
     Rok 2018 26376
     Rok 2017 37976
     Rok 2016 47312
     Rok 2015 67298
     Rok 2014 59946
     Rok 2013 53187
     Rok 2012 66632
     Rok 2011 80461
     Rok 2010 75930
     Rok 2009 122863
     Rok 2008 53404
     Rok 2007 61345
     Rok 2006 30774
     Rok 2005 54152
     Rok 2004 45190
     Rok 2003 24923
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1941
     Rok 2020 632
     Rok 2019 827
     Rok 2018 770
     Rok 2017 1077
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1170
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 468
    ›    Rok 2017 745
    ›    Rok 2018 473
    ›    Rok 2019 273
    ›    Rok 2020 1553
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 422
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 504
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 604
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 528
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 520
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 534
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 536
     Dowody osobiste 1354
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 682
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 600
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 556
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 924
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 547
     Meldunki 390
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 484
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 498
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 449
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 439
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 467
     Mieszkania 410
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 478
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 437
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 568
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 629
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 437
     Nieruchomości 457
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 466
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 412
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 566
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 454
    ›    Podział nieruchomości 475
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1057
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 556
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 572
     Działalność gospodarcza 385
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 447
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 442
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 434
     Zezwolenia i decyzje 380
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 465
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 675
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 467
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 426
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 460
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 443
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 631
     Zaświadczenia 355
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 607
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 454
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 450
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 609
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 522
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 472
   Formularze do pobrania 17899
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6560
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7338
   Usługa tłumaczenia migowego 3208
Inne
   Raport o stanie gminy 700
   Emisja obligacji 8991
     Opinie RIO i uchwały RG 1512
     Sprawozdania 1916
     Zaproszenie do składania ofert 2158
   Konkursy ofert 9378
     Rok 2014 5699
     Rok 2015 17760
     Rok 2016 29755
     Rok 2017 18053
     Rok 2018 15868
     Rok 2019 9099
     Rok 2020 4564
   Nabór 62729
     Rok 2013 9464
     Rok 2014 9765
     Rok 2015 19808
     Rok 2016 15749
     Rok 2017 11314
     Rok 2018 7361
     Rok 2019 6299
     Rok 2020 3303
   Wybory 17092
     Wybory Prezydenta RP 2020 2580
     Wybory parlamentarne 2019 2087
     Wybory ławników 2020-2023 329
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2418
     Wybory samorządowe 2018 19496
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 4702
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6223
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4024
   Ochrona środowiska 10655
     Program Ochrony Środowiska 4409
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4078
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 24
    ›    Obwieszczenia 13
    ›    Formularz A - wnioski 14
    ›    Formularz B - postanowienia 13
    ›    Formularz B - decyzje 8
    ›    Formularz E - raporty 10
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 226
    ›    Formularz A - wnioski 140
    ›    Formularz B - postanowienia 121
    ›     Formularz B - decyzje 105
    ›    Formularz E - raporty 125
    ›    Obwieszczenia 153
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 118
    ›    Formularz A - wnioski 145
    ›    Formularz B - postanowienia 134
    ›     Formularz B - decyzje 128
    ›    Formularz E - raporty 101
    ›    Obwieszczenia 102
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 401
    ›    Formularz A - wnioski 352
    ›    Formularz B - postanowienia 324
    ›    Formularz B - decyzje 405
    ›    Formularz E - raporty 290
    ›    Obwieszczenia 346
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 820
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1022
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 772
    ›    - - - Formularz B - decyzje 984
    ›    - - - Formularz E - raporty 617
    ›    - - - Obwieszczenia 1231
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1059
    ›    Formularz A - wniosk 1000
    ›    Formularz B - postanowienia 1066
    ›    Formularz B - decyzje 1351
    ›    Formularz E - raporty 1252
    ›    Obwieszczenia 2254
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1834
    ›     Formularz A - wnioski 3323
    ›    Formularz B - postanowienia 2995
    ›    Formularz B - decyzje 2424
    ›    Formularz E - raporty 1234
    ›    Obwieszczenia 3688
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1467
    ›    Formularz A - wnioski 5642
    ›    Formularz B - postanowienia 5154
    ›    Formularz B - decyzje 6239
    ›    Formularz E - raporty 999
    ›    Obwieszczenia 1300
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1502
    ›    Formularz A - wnioski 1036
    ›    Formularz B - postanowienia 1040
    ›    Formularz B - decyzje 1109
    ›    Formularz E - raporty 1060
    ›    Obwieszczenia 3441
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 2945
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 21416
    ›    Formularz B - postanowienia 17159
    ›    Formularz B - decyzje 17665
    ›    Formularz E - raporty 3429
    ›    Zawiadomienia 29915
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 31963
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 50139
    ›    Formularz E - raporty 5953
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3640
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1829
     Udział społeczeństwa 7690
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 1906
     Inne informacje 6490
    ›    2020 140
   Jednostki organizacyjne 9282
     Gminny Ośrodek Kultury 5259
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6006
    ›    inne 1001
     Gminna Biblioteka Publiczna 1682
    ›    Nabór 215
    ›    Kontakt 8944
    ›    Kierownictwo 1077
    ›    Statut 429
    ›    Regulamin 446
    ›    Struktura organizacyjna 754
    ›    Ewidencje i rejestry 534
    ›    Majątek 498
    ›    Dokumentacje kontroli 430
    ›    Budżet i inwestycje 646
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 474
    ›    Procedury 404
   Petycje 1557
     Rok 2020 145
     Rok 2019 204
     Rok 2017 698
     Rok 2016 1060
   Porozumienia 3228
     Rok 2011 2455
     Rok 2012 1361
     Rok 2013 1304
   Jednostki pomocnicze 7089
     Sołectwa 11476
    ›    Statut Sołectw 770
   Konsultacje społeczne 9040
     Rok 2011 2751
     Rok 2012 11031
     Rok 2013 8067
     Rok 2014 3115
     Rok 2015 3714
     Rok 2016 2025
     Rok 2017 1249
     Rok 2018 1773
     Rok 2019 442
     Rok 2020 282
     Infrastruktura 306
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 414
    ›    Stan elektryfikacji 396
    ›    Stan telefonizacji 384
    ›    Stan gospodarki komunalnej 389
     Oferty 301
   Oświata 1155
     Rok 2019 380
     Rok 2018 103
     Rok 2017 516
   Rejestry i ewidencje 6416
     Rejestr Instytucji Kultury 2315
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 1853
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1607
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2125
     pozostałe 12326
   Majątek publiczny 19216
   Oświadczenia majątkowe 23031
     Wójt 11770
     Przewodniczący Rady 7193
     Radni 19266
     Urząd 16010
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9328
     Kierownicy jednostek oświatowych 15431
     Gminny Ośrodek Kultury 4901
     Biblioteki 4242
     Schronisko "AS" 2973
     Centrum Integracji Społecznej 1082
   Małe Granty 16504
     Rok 2020 87
     Rok 2019 178
     Rok 2018 273
     Rok 2017 332
     Rok 2016 977
     Rok 2014 2575
   Dostęp do informacji publicznej 5422
     Dostęp do informacji publicznej 2243
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1675
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1539
   Redakcja Biuletynu 8803
Łączna liczba odwiedzin:6235827