Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 382560
   Godziny urzędowania 15413
   Organizacja urzędu 18133
   Struktura organizacyjna 18678
Organy
   Wójt Gminy 14383
     Kontakt 5221
     Dyżury 5098
   Zastępca Wójta Gminy 11603
   Sekretarz 11401
   Skarbnik 10736
   Rada Gminy 14267
     Skład Rady 9875
     Kontakt z radnymi 268
   Komisje Rady 10768
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 352
    ›    2019 403
     Referaty Urzędu 672
    ›    Referat Księgowości 894
    ›    Referat Podatków 752
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 743
    ›    Referat Drogownictwa 772
    ›    Referat Informatyki 719
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 969
Prawo Lokalne
   Statut 11126
     2003 2851
     2004 1622
     2005 1428
   Regulamin 19566
   Budżet 41687
     Rok 2012 2095
     Rok 2013 5217
     Rok 2014 3366
     Rok 2015 2523
     Rok 2016 1663
     Rok 2017 1838
     Rok 2018 1085
     Rok 2019 804
     Rok 2020 631
     Rok 2021 266
   Uchwały 34722
     Rok 2021 2757
     Rok 2020 7752
     Rok 2019 13382
     Rok 2018 13538
     Rok 2017 15941
     Rok 2016 30424
     Rok 2015 27779
     Rok 2014 31754
     Rok 2013 50817
     Rok 2012 54897
     Rok 2011 83615
     Rok 2010 98030
     Rok 2009 95528
     Rok 2008 102575
     Rok 2007 96288
     Rok 2006 98116
     Rok 2005 125539
     Rok 2004 125191
     Rok 2003 3051
    ›    IV Kwartał 4094
   Protokoły obrad Rady Gminy 19269
     Rok 2021 504
     Rok 2020 1229
     Rok 2019 1932
     Rok 2018 4045
     Rok 2017 4405
     Rok 2016 8864
     Rok 2015 15663
     Rok 2014 11426
     Rok 2013 12058
     Rok 2012 11077
     Rok 2011 15354
     Rok 2010 21941
     Rok 2009 17766
     Rok 2008 5984
   Nagrania Sesji Rady Gminy 4913
     Rok 2021 261
     Rok 2020 604
     Rok 2019 1280
     Rok 2018 519
   Interpelacje i zapytania radnych 1187
     Rok 2021 233
     Rok 2020 427
     2019 1117
   Podatki i opłaty lokalne 14416
     Podatek od nieruchomości 19602
     Podatek od środków transportowych 14478
     Podatek rolny i leśny 15432
     Opłata targowa 2478
   Zarządzenia 43044
     Rok 2021 3916
     Rok 2020 11544
     Rok 2019 14055
     Rok 2018 20634
     Rok 2017 29462
     Rok 2016 49766
     Rok 2015 60492
     Rok 2014 51770
     Rok 2013 77259
     Rok 2011 151492
     Rok 2012 106384
     Rok 2010 152066
     Rok 2009 163913
     Rok 2008 133880
     Rok 2007 162501
     Rok 2006 177931
     Rok 2005 164565
     Rok 2004 168274
   Obwieszczenia i zawiadomienia 41097
     Rok 2021 1806
     Rok 2020 2592
     Rok 2019 4391
     Rok 2018 4470
     Rok 2017 7449
     Rok 2016 10509
     Rok 2015 20300
     Rok 2014 11906
     Rok 2013 22792
     Rok 2012 47156
     Rok 2011 38318
     Rok 2010 57302
     Rok 2009 67040
     Rok 2008 35512
     Rok 2007 52610
     Rok 2006 43028
     Rok 2005 53414
     Rok 2004 12087
   Sprawozdania 3752
     Rok 2015 1810
     Rok 2016 1450
     Rok 2017 1269
     Rok 2018 1025
     Rok 2019 916
     Rok 2020 731
     Rok 2021 131
   Strategia rozwoju 11437
   Plan Rozwoju Lokalnego 10308
   Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 16535
     Rok 2012 8050
     Rok 2013 8078
     Rok 2014 758
     Rok 2015 1410
     Rok 2016 1239
     Rok 2017 800
     Rok 2018 506
     Rok 2019 347
     Rok 2020 253
Zamówienia Publiczne
   Przetargi na nieruchomości 6651
     Rok 2021 4152
     Rok 2020 5655
     Rok 2019 7391
     Rok 2018 5803
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 5789
     Rok 2021 3118
     Rok 2020 7190
     Rok 2019 455
     Rok 2018 3860
     Rok 2017 8437
   Przetargi pozostałe 110769
     Rok 2021 12427
     Rok 2020 21122
     Rok 2019 21715
     Rok 2018 28244
     Rok 2017 39374
     Rok 2016 48556
     Rok 2015 69680
     Rok 2014 61358
     Rok 2013 54163
     Rok 2012 67701
     Rok 2011 81588
     Rok 2010 76845
     Rok 2009 123933
     Rok 2008 53922
     Rok 2007 62031
     Rok 2006 31311
     Rok 2005 54810
     Rok 2004 45701
     Rok 2003 25279
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4289
      Rok 2021 488
     Rok 2020 1024
     Rok 2019 972
     Rok 2018 879
     Rok 2017 1186
   Platforma zakupowa 532
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 1670
     Postępowanie dotyczące zamówień o wartości poniżej 30000 EURO 655
    ›    Rok 2017 893
    ›    Rok 2018 634
    ›    Rok 2019 440
    ›    Rok 2020 3803
    ›    Rok 2021 109
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 527
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 642
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 752
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 686
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 657
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 659
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 688
     Dowody osobiste 1803
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 853
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 774
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 701
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1205
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 718
     Meldunki 500
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 740
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 666
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 567
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 581
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 607
     Mieszkania 508
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 614
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 597
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 784
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 881
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 588
     Nieruchomości 551
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 609
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 550
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 736
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 573
    ›    Podział nieruchomości 660
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1182
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 756
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 771
     Działalność gospodarcza 476
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 559
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 581
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 537
     Zezwolenia i decyzje 483
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 597
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1020
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 607
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 551
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 617
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 571
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 887
     Zaświadczenia 442
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 908
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 588
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 599
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 793
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 689
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 616
   Formularze do pobrania 18982
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6904
   "Jedno okienko" - Otwarcie działalności gospodarczej 7896
   Usługa tłumaczenia migowego 3467
Inne
   Raport o stanie gminy 1355
   Emisja obligacji 10201
     Opinie RIO i uchwały RG 1691
     Sprawozdania 2061
     Zaproszenie do składania ofert 2329
   Kontrole zewnętrzne 80
   Konkursy ofert 10337
     Rok 2014 5814
     Rok 2015 19062
     Rok 2016 30369
     Rok 2017 18326
     Rok 2018 16168
     Rok 2019 9399
     Rok 2020 9670
     Rok 2021 9418
   Nabór 67295
     Rok 2013 9634
     Rok 2014 10112
     Rok 2015 20244
     Rok 2016 16238
     Rok 2017 11802
     Rok 2018 7787
     Rok 2019 6910
     Rok 2020 5576
     Rok 2021 3594
   Wybory 18120
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 18 lipca 2021 r. 522
     Wybory Prezydenta RP 2020 3564
     Wybory parlamentarne 2019 2594
     Wybory ławników 2020-2023 505
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2957
     Wybory samorządowe 2018 20460
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 2017 r. 5347
     Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. 6652
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 4415
   Ochrona środowiska 11253
     Program Ochrony Środowiska 4657
     Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice 4372
     Rok 2021 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 67
    ›    Formularz A - wnioski 48
    ›    Formularz B - postanowienia 38
    ›    Formularz B - decyzje 46
    ›    Formularz E - raporty 44
    ›    Obwieszczenia 56
      Rok 2020 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 184
    ›    Obwieszczenia 181
    ›    Formularz A - wnioski 158
    ›    Formularz B - postanowienia 151
    ›    Formularz B - decyzje 170
    ›    Formularz E - raporty 149
     Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 414
    ›    Formularz A - wnioski 299
    ›    Formularz B - postanowienia 274
    ›     Formularz B - decyzje 260
    ›    Formularz E - raporty 273
    ›    Obwieszczenia 324
     Rok 2018 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 253
    ›    Formularz A - wnioski 306
    ›    Formularz B - postanowienia 289
    ›     Formularz B - decyzje 285
    ›    Formularz E - raporty 243
    ›    Obwieszczenia 263
     Rok 2017 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 534
    ›    Formularz A - wnioski 522
    ›    Formularz B - postanowienia 474
    ›    Formularz B - decyzje 546
    ›    Formularz E - raporty 434
    ›    Obwieszczenia 506
     Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 943
    ›    - - - Formularz A - wnioski 1209
    ›    - - - Formularz B - postanowienia 936
    ›    - - - Formularz B - decyzje 1143
    ›    - - - Formularz E - raporty 783
    ›    - - - Obwieszczenia 1384
     Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1193
    ›    Formularz A - wniosk 1166
    ›    Formularz B - postanowienia 1223
    ›    Formularz B - decyzje 1536
    ›    Formularz E - raporty 1419
    ›    Obwieszczenia 2631
      Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1967
    ›     Formularz A - wnioski 3629
    ›    Formularz B - postanowienia 3339
    ›    Formularz B - decyzje 2784
    ›    Formularz E - raporty 1420
    ›    Obwieszczenia 4148
     Rok 2013 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1611
    ›    Formularz A - wnioski 6060
    ›    Formularz B - postanowienia 5511
    ›    Formularz B - decyzje 6713
    ›    Formularz E - raporty 1136
    ›    Obwieszczenia 1448
     Rok 2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 1634
    ›    Formularz A - wnioski 1224
    ›    Formularz B - postanowienia 1210
    ›    Formularz B - decyzje 1265
    ›    Formularz E - raporty 1222
    ›    Obwieszczenia 3604
     Rok 2010-2012 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 3116
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 22109
    ›    Formularz B - postanowienia 17734
    ›    Formularz B - decyzje 18253
    ›    Formularz E - raporty 3595
    ›    Zawiadomienia 30835
    ›    Formularz A - wnioski o wydanie decyzji 32791
    ›    Formularz B - decyzje i postanowienia 51589
    ›    Formularz E - raporty 6130
    ›    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 3862
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie do roku 2009 włącznie 1965
     Udział społeczeństwa 7963
     Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2252
     Inne informacje 6672
    ›    2020 375
    ›    Status prawny 104
     Ośrodek Pomocy Społecznej 6131
    ›    inne 1148
    ›    Nabór 412
    ›    Kontakt 11524
    ›    Kierownictwo 1341
    ›    Statut 586
    ›    Regulamin 608
    ›    Struktura organizacyjna 1000
    ›    Ewidencje i rejestry 750
    ›    Majątek 652
    ›    Dokumentacje kontroli 591
    ›    Budżet i inwestycje 873
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 614
    ›    Procedury 544
   Petycje 1950
     Rok 2021 379
     Rok 2020 337
     Rok 2019 366
     Rok 2017 816
     Rok 2016 1182
   Porozumienia 3498
     Rok 2011 2582
     Rok 2012 1459
     Rok 2013 1413
   Jednostki pomocnicze 7420
     Sołectwa 13204
    ›    Statut Sołectw 1039
   Konsultacje społeczne 9508
     Rok 2011 2889
     Rok 2012 11393
     Rok 2013 8322
     Rok 2014 3222
     Rok 2015 3984
     Rok 2016 2168
     Rok 2017 1360
     Rok 2018 2165
     Rok 2019 718
     Rok 2020 619
     Rok 2021 132
     Infrastruktura 395
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 610
    ›    Stan elektryfikacji 499
    ›    Stan telefonizacji 507
    ›    Stan gospodarki komunalnej 519
     Oferty 375
   Oświata 1477
     Rok 2019 566
     Rok 2018 207
     Rok 2017 653
   Rejestry i ewidencje 6928
     Rejestr Instytucji Kultury 2492
    ›    Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 2098
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach 1877
     Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice 2333
     pozostałe 12650
   Majątek publiczny 19674
   Oświadczenia majątkowe 25080
     Wójt 12483
     Przewodniczący Rady 7659
     Radni 20486
     Urząd 16987
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9731
     Kierownicy jednostek oświatowych 16116
     Gminny Ośrodek Kultury 5157
     Biblioteki 4479
     Schronisko "AS" 3257
     Centrum Integracji Społecznej 1470
   Małe Granty 17000
     Rok 2020 219
     Rok 2021 77
     Rok 2019 291
     Rok 2018 394
     Rok 2017 460
     Rok 2016 1079
     Rok 2014 2802
   Dostęp do informacji publicznej 5996
     Dostęp do informacji publicznej 2505
     Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej 1896
     Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1666
   Redakcja Biuletynu 9171
Jednostki organizacyjne
   Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 155
     Dane podstawowe 92
     Statut 67
     Regulamin organizacyjny 54
     Sprawozdania finansowe 31
   Gminna Biblioteka Publiczna 153
     Dane podstawowe 77
     Struktura organizacyjna 47
     Statut 46
     Regulamin 46
     Budżet 39
     Dostęp do informacji publicznej 42
     Ochrona danych osobowych 39
     Deklaracja dostępności 51
   Gminny Ośrodek Kultury 189
     Dane podstawowe 107
     Status prawny 71
     Struktura organizacyjna 82
     Regulaminy 64
     Zarządzenia 74
    ›    2020 82
     Klauzula Informacyjna RODO 87
     Deklaracja dostępności 79
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 109
     Dane Podstawowe 61
   Jednostki oświatowe 304
   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice 176
     Dane podstawowe 111
     Statut 77
     Nabór 76
     Deklaracja dostępności 102
Łączna liczba odwiedzin:6570465