Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik

Początek formularza Ogłoszenie nr 530002-N-2020 z dnia 2020-04-07 r. Gmina Kłomnice: Zdegradowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 14:51

2. Rok 2020

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2020

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2020 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) zarządzam § 1 Powołać Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie: mgr inż. Marek Przedziński mgr inż. Jacek Tittl mgr inż...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 11:07

3. Rok 2020

Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020

OR.0050.70.2020 Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 134/2016 z dnia 09.08.2016r. §1 Dokonuje się zmian: 1) w załączniku nr 1 do Procedur kontroli dokonuje się następujących zmian: a) Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej wiersze tabeli otrzymują brzmienie Lp. Nazwa referatu/samodzielnego stanowiska Stanowisko służbowe upoważnionego Imię i nazwisko Stanowisko służbowe zastępującego upoważnionego...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:59

4. Rok 2020

Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.05.2020

OR.0050.69.2020 ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zawada na czas oznaczony do 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie okre...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:57

5. Rok 2020

Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2020

OR.0050.68.2020 Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w Rzerzęczycach. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/2004 z dnia 10 sierpnia2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 83, poz. 2405 z dnia 30 sierpnia 2004r., ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:55

6. Rok 2020

Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.05.2020

OR.0050.66.2020 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 59/2020 z dnia 23.04.2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 7 maja ...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:54

7. Rok 2020

Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.05.2020

OR.0050.65.2020 Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 58/2020 z dnia 23.04.2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Uchyla się w całości Z...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:53

8. Rok 2020

Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.04.2020

OR.0050.64.2020 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2020 z dnia 30.04.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje: §...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:51

9. Rok 2020

Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.04.2020

OR.0050.63.2020 Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: - Decyzją Wojewody Śląski...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:48

10. Rok 2020

Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2020

OR.0050.62.2020 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie : zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713), art.4¹ ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn.zm) oraz Regulaminu Gminnej Komisji...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:44

11. Rok 2020

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2020

OR.0050.61.2020 ZARZĄDZENIE NR 61/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Kłomnice do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: §...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:43

12. Rok 2020

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2020

OR.0050.60.2020 ZARZĄDZENIE Nr 60/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), w związku z art. 14 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 742 ze zm.). zarządza się co następuje: § 1 1.Powołuję Pana Andrzeja Jurę na Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejaw...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:42

13. Rok 2020

Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2020

OR.0050.59.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2020 z dnia 23.04.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje: §...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 10:39

14. Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 1 roku w miejscowości Zdrowa.

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 45/2020 z dnia 24.03.2020 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres 1 roku. Pomieszczenia o powierzchni użytkowej 314,65 m2 znajdujące się w budynku gminnym w miejscowości Zdrowa ul. Kłomnicka 31, na działce o nr ewid. 286/1 o ...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 09:33

15. Rok 2020

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na...

W Y K A Z Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 69/2020 z dnia 20 maja 2020 r.; Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat. Obręb Nr działki Pow. w ha W tym: użytki Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Numer księgi wieczy...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 09:18

16. Rok 2020

Protokół Nr XVIII.2020

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 13.05.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:30 do 8:52. Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. Bożenę Larę, Skarbnika p. E. Dąbrowską oraz gościa p. Piotra Kisielow - dyrektora Biura Poselskiego Posła Andrzej...

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 12:44

17. Rok 2020

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.05.2020

OR.0050.67.2020 Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.05.2020r. w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 paździer...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 15:01

18. Rok 2020

Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 14:56

19. Rok 2020

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice - Gospodarowanie odpadami...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j.), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i pod...

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 14:50

20. Rok 2020

Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, po...

10/04/2020 S72 Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Kłomnice: Usługi związane z odpadami 2020/S 072-171878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Kłomnice Adres pocztowy: ul. Strażacka 20 Miejscowość: Kłomnice Kod NUTS: PL224 Kod pocztowy: 42-270 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Aleksandra Stępień E-mail: astepien@klomnice.pl Tel.: +48 34328112...

Utworzony: 2020-04-10 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 14:54