Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.01.2021

OR.0050.10.2021 Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.01.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska animatora sportu w związku z realizacją programu „ Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020, poz. 713 z póżn. zm.), zarządzam, co następuje: § 1 Ogłasza się nabór na stanowiska animatora sportu w związku z realizacją programu „Lokalny Animator Sp...

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:13

2. Rok 2021

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:10

3. Rok 2021

Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat części lokalu użytkowego w miejs...

W Y K A Z Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 9/2021 z dnia 21.01.2021 r. Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości że przeznacza się do najmu część lokalu użytkowego o pow. 9m2 znajdującego się na parterze w budynku komunalno-użytkowym w Zawadzie przy ul. Częstochowskiej 6A na działce oznaczonej w rej. ewid. gruntów nr 492/...

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 12:54

4. Rok 2021

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.01.2021

OR.0050.1.2021 Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy Kłomnice na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 roku. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 205/XXV/2020 z dnia 30.12.2020r w sprawie budżetu gminy na 2021 rok zarz...

Utworzony: 2021-01-04 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 11:29

5. Rok 2021

Zarządzenie nr 2/2021Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.01.2021

OR.0050.2.2021 Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kłomnice Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 258 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 205/XXV/2020 z dnia 30.12.2020r w sprawie budżetu gminy na 2021 rok oraz Nr 206/XXV/2020 ...

Utworzony: 2021-01-04 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 14:49

6. Rok 2021

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.01.2021

OR.0050.8.2021 ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kłomnice Działając na podstawie § 5, pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1911), Zarządzenia nr 63/20 Wojewody Ś...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:05

7. Rok 2020

Zarządzenie nr 184/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2020

OR.0050.184.2020 Zarządzenie Nr 184 /2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r, poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołać komisję inwetaryzacyjną w Urzędzie Gminy Kłomnice: a) do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarac...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:04

8. Rok 2020

Zarządzenie nr 110/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.08.2020

OR.0050.110.2020 Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W związku z: - Decyzją Wojewody Śląs...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:03

9. Rok 2020

Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.08.2020

OR.0050.111.2020 Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2020 z dnia 18.08.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje: &s...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:03

10. Rok 2020

Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2020

OR.0050.121.2020 Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2020r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych. Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielo...

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:03

11. Rok 2020

Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2020

OR.0050.122.2020 Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2020r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych. Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania naucz...

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:03

12. Rok 2020

Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2020

OR.0050.123.2020 Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 108/2020 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXVII/04 z dnia 10.08.2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Wojewó...

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:03

13. Rok 2020

Zarządzenie nr 124/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2020

OR.0050.124.2020 ZARZĄDZENIE Nr 124/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. ), w związku z art. 14 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 742 ze zm.). zarządza się co następuje: § 1 1. Wyznaczam Pana Przemysława Zielińskiego na Pełnomocnika...

Utworzony: 2020-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:03

14. Rok 2020

Zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.09.2020

OR.0050.125.2020 ZARZĄDZENIE NR 125/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 września 2020r. Na podstawie art.33 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Kłomnice. § 3. Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice: - Zarządz...

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:02

15. Rok 2020

Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.09.2020

OR.0050.126.2020 Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jak również zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 180/XXII/2020 z dnia 10.09.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza s...

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:02

16. Rok 2020

Zarządzenie nr 128/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.09.2020

OR.0050.128.2020 Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w miejscowości Zawada na okres do trzech lat Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 200...

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:01

17. Rok 2020

Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowośc...

Początek formularza Ogłoszenie nr 766973-N-2020 z dnia 15.12.2020 r. Gmina Kłomnice: Budowa odcinlka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Przybyłów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu Nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zak...

Utworzony: 2020-12-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 15:38

18. Podatek od środków transportowych

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2021

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały. Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 200/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 14:03

19. Podatek od środków transportowych

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały. Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 14:01

20. Podatek od środków transportowych

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały. Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 14:01