artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Budowę świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP w miejscowości Zdrowa

L.dz. 3411/8.1/09

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Budowa świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem i garażem dwustanowiskowym dla OSP w miejscowości Zdrowa”

 

-   Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

  Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa: www.bip.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

-   Określenie trybu zamówienia – Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) (zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

 

-   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

-   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem
i garażem dwustanowiskowym dla OSP w miejscowości Zdrowa” o konstrukcji murowej, parterowy, przykryty dachem stalowym dwuspadowym, o pokryciu lekkim.  Powierzchnia zabudowy 355,84 m2, powierzchnia użytkowa 179,98 m2, kubatura 1825,45 m3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

·  Roboty ogólnobudowlane części garażowej i świetlicowej (roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje nadziemia, pozostałe roboty, roboty drogowe)

·  Instalacje elektryczne części świetlicowej i garażowej (rozdzielnice elektryczne, linie zasilające, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja teleinformatyczna, instalacja RTV, instalacja odgromowa i uziemiająca, prace kontrolno – pomiarowe.

·  Instalacja wodno – kanalizacyjna części garażowej (rurociągi, grzejniki ochrona antykorozyjna i izolacje, instalacja sanitarna, instalacja wody) i świetlicowej (instalacja wody, kanalizacja  sanitarna, technologia kotłowni o mocy 50 kW wraz z osprzętem, wentylacja, aparaty grzejne, zbiornik bezodpływowy, przyłącze wodociągowe)

Kod CPV:

45216121-8 – obiekty Straży Pożarnej

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej;

45315100 - 9 instalacje elektryczne

45332000 - 3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100 - 7 instalacje centralnego ogrzewania

45331110 - 0 – instalowanie kotłów

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

-   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

-   Termin wykonania zamówienia – do 30 września 2010r.

 

-   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków (art. 22 pzp):

a.   posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b.   posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c.   znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.   nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:

a.   nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

b. podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, gdy:

a.  jest niezgodną z ustawą;

b.   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d.   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

h.   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1 do SIWZ;

 

2) Wypełniony kosztorys skrócony (przedmiar) - wg załącznika nr 2 do SIWZ;

 

A.    W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Oświadczenie o bieżącym płaceniu składek ZUS, o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz o braku postępowania karno – skarbowego w stosunku do firmy oferenta (na formularzu ofertowym);

 

A.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych (na formularzu ofertowym);

 

A.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 

B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna za zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi   zamówienia tj. budowę lub rozbudowę jednego obiektu użyteczności  publicznej (roboty muszą być zakończone) o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 350 m2. Obiekt zrealizowany powinien posiadać stalową konstrukcje samonośną, co musi być jasno zaznaczone w załączonych referencjach.

 

B.2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi przedstawić z imienia i nazwiska kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności budownictwa ogólnego. Należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa (z określonym terminem ważności).

 

-   Informacja na temat wadium – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł.

 

-   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

-   Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  do dnia 23.11.2009r. do godz. 9.00 

   

-   Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  dnia 23.11.2009r o godz. 9.15

 

-   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 22.12.2009r.

 

-   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

-   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

-   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających.

 

-  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 29.10.2009r.

 

 

 

 

 

Kłomnice, dnia 29.10.2009r.

Wójt - mgr Adam Zając

obrazek
Załączniki:
Informacja o wyborze oferty55 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ 323 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ 223 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ25 KB
Zmiana do SIWZ35 KB
Zał nr 7d4 kotłownia i co504 KB
Zał nr 7d3 projekt kotłownia i co811 KB
Zał nr 7d2 projekt kotłownia i co503 KB
Zał nr 7d1 projekt kotłownia i co337 KB
Zał nr 7c7 projekt wod kan264 KB
Zał nr 7c6 projekt wod kan484 KB
Zał nr 7c5 projekt wod kan469 KB
Zał nr 7c4 projekt wod kan671 KB
Zał nr 7c3 projekt wod kan701 KB
Zał nr 7c2 projekt wod kan434 KB
Zał nr 7c1 projekt wod kan935 KB
Zał nr 7b13 projekt elektryka71 KB
Zał nr 7b12 projekt elektryka96 KB
Zał nr 7b11 projekt elektryka80 KB
Zał nr 7b10 projekt elektryka67 KB
Zał nr 7b9 projekt elektryka199 KB
Zał nr 7b8 projekt elektryka82 KB
Zał nr 7b7 projekt elektryka83 KB
Zał nr 7b6 projekt elektryka254 KB
Zał nr 7b5 projekt elektryka99 KB
Zał nr 7b4 projekt elektryka317 KB
Zał nr 7b3 projekt elektryka141 KB
Zał nr 7b2 projekt elektryka881 KB
Zał nr 7b1 elektrykaMB
Zał nr 7a7 projekt architektura165 KB
Zał nr 7a6 projekt architekturaMB
Zał nr 7a5 projekt architektura971 KB
Zał nr 7a4 projekt architektura498 KB
Zał nr 7a3 projekt architektura855 KB
Zał nr 7a2 projekt architektura854 KB
Zał nr 7a1 projekt architekturaMB
Zał nr 2e Wyjasnienie do przedmiarów28 KB
Zał nr 4b5 ST KOtłownia i coMB
Zał nr 4b4 ST Kotłownia i co65 KB
Zał nr 4b3 ST Kotłownia i co127 KB
Zał nr 4b2 ST Kotłownia i coMB
Zał nr 4b1 ST Kotłownia i co101 KB
Zał nr 4a ST Elektryka173 KB
Zał nr 4 ST Architektura869 KB
Zał nr 2d Kotłownia i co57 KB
Zał nr 2c Kotłownia i co634 KB
Zał nr 2b Elektryka125 KB
Zał nr 2a przedmiar Elektryka129 KB
Zał nr 2 przemiar robót ArchitekturaMB
Zał nr 5 i 6 doświadczenie zawodowe oraz wykaz osób i podmiotów56 KB
Zał nr 3 umowa119 KB
Zał nr 1 formularz ofertowy51 KB
SIWZ143 KB
Załącznik67 KB