artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Termomodernizację Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku przy ul. Szkolnej 18

L.dz. 3411/3/09

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Termomodernizacja Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku przy ul. Szkolnej 18”

 

-   Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

  Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa: www.bip.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

-   Określenie trybu zamówienia – Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) (zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

 

-   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

-   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku przy ul. Szkolnej 18

Zakres robót:

·   Budowa kotlowni węglowej – kocioł węglowy 2 szt o mocy 75kW.

·   Wymiana instalacji c.o. na nową wykonaną z rur stalowych i wyposażoną w grzejniki płytowo-konwektorowe - 82 szt.

·   Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm o powierzchni 1306,82 m2.

·   Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 6 cm o powierzchni 402,09 m2.

·   Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – stropu szkoły płytami z wełny mineralnej ukladanymi na stropie poddasza – gr.ubość wełny 15cm, docieplenie o łącznej powierzchni 1044,63m2.

·   Docieplenie dachu sali gimnastycznej nakładanie pianki poliuretanowej od zewnątrz metodą natryskową – grubość warstwy 7cm, docieplenie o łącznej powierzchni 363,54m2.

·   Wymiana starej stolarki okiennej na nową o współczynniku 1,7 [W/m2K] o powierzchni 274,96 m2.

·   Wymiana starej stolarki drzwiowej na nową o współczynniku 2,6 [W/m2K] o powierzchni 13,88 m2.

 

Kod CPV:  45 32 10 00-3 izolacja cieplna

45 45 30 00-7 roboty remontowe i renowacyjne

45 30 00 00-0 roboty instalacyjne w budynkach

45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne

45 40 00 00-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

-   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

-   Termin wykonania zamówienia – do 30.10.2009r. (w tym: remont kotłowni i instalacji c.o. do dnia 30.09.2009r.)

 

-   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W  przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r.

Warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

 

-   Informacja na temat wadium – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł.

 

-   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

-   Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  do dnia 08.07.2009r. do godz. 9.00 

-   Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  dnia 08.07.2009r o godz. 9.15

 

-   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 06.08.2009r.

 

-   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 

-   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 

-   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

-  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 17.06.2009r.

 

 

 

Kłomnice, dnia 17.06.2009r.

Wójt - mgr Adam Zając

 

obrazek