artykuł nr 1

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza społeczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie:
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłomnice.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 7 grudnia 2012 roku do 17 grudnia 2012 roku do 16:00. Projekty uchwał zostały zamieszczone na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice;
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl (zakładka konsultacje społeczne 2012);
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl
 
Wszelkie uwagi dotyczące w/w uchwał można zgłaszać w:
- Urzędzie Gminy Kłomnice pok. 205 ( II piętro);
- bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kłomnice pok. 103 (I piętro);
- drogą elektroniczną na adres: inwestjwoch@klomnice.pl
Wszelkie uwagi i wnioski można składać na zamieszczonym formularzu.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dawid Smolarek.
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice.