artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dniu 08.12.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „ Razem dla Garnka” 42-270 Kłomnice, Garnek ul. Główna 9 na wsparcie realizacji zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie : Działalność z zakresu rozwoju i funkcjonowania świetlicy „Remiza”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U z 2014r, poz. 1118 z poźn. zm.). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty

artykuł nr 2

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  W dniu 07.11.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Karczewice- Garnek, 42-270 Karczewice, ul. Wolności 32 na wsparcie realizacji zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie : Zakup ubiorów do orkiestry OSP Karczewice- Garnek. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U z 2014r, poz. 1118 z poźn. zm.). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

artykuł nr 3

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki

W dniu 25.09.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie, Rzeki Wielkie ul. Główna 21 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie gminy Kłomnice w roku 2014 o nazwie: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 209.

 

artykuł nr 4

Zlecenie realizacji zadania publicznego z...

artykuł nr 5

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice

W dniu 01.08.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, Kłomnice ul. Szkolna 1, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice pod tytułem "Działanie na rzecz zachowania tradycji i pamięci historycznej". Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.