artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich.

 

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy.

Nieruchomość  oznaczona jako działka nr 363 o pow. 0,55 ha, położona w miejscowości Rzeki Wielkie, obręb 15- Rzeki Wielkie, k. m. 1, księga wieczysta CZ1C/00061396/9.

Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach szerokość około 12-16 m długość około 362 m. Działka nieogrodzona, odłogowana. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Mierniczej, zaliczonej do kategorii drogi gminnej. Działka jest przedmiotem dzierżawy  do 30.04.2022r.

I przetarg odbył się 19.10.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości  brutto – 48 330 zł

w tym:

tereny MN/RM–  41 955,30 zł z VAT

tereny R – 6374,70 zł (zwolnione z podatku VAT)

Wadium – 4 833,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu

28.12.2020r o godz.  900

W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 21.12.2020 r. na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

1/ osoby fizyczne- dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/ podmioty gospodarcze- elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru(CEIDG, KRS),

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/ w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

6/ oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia),

 7/ oświadczenie- zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Kłomnice dla potrzeb przeprowadzenia postepowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane- imię i nazwisko/ nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania- załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. (34) 328-11-22 w. 117, email: mwalaszczyk@klomnice.pl