artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

  W dniu 18.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Rzeki Wielkie. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.