artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W dniu 05.10.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod tytułem „Dofinansowanie klubu sportowego uczestniczącego w klasie okręgowej i drużyn młodzieżowych” . Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536).  

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do Urzędu Gminy Kłomnice , pok 209 ( formularz w załączeniu).