artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 129/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2007r

Zarządzenie Nr 129/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 12.11.2007r

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r Nr 249, poz.2104 z późn.zmianami/

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedstawia się Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami – zał. Nr I .

1.Dochody budżetu gminy 29.130.194,-

Szczegółowy podział dochodów wg. źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia.

2.Wydatki budżetu gminy 28.411.547,-

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

zawiera załącznik Nr 2, Plan przychodów i rozchodów budżetu zał. Nr 3, Wykaz zadań

inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2008r zawiera załącznik Nr 4, załącznik Nr 5

- Informacja opisowa budżetu oraz Wieloletni Program Inwestycyjny zał. Nr 9.

3.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej – załącznik Nr 6 .

4.Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – załącznik Nr 7 i 7a .

5.Plan finansowy zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej -

załącznik Nr 8.

6.Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych –

załącznik Nr 10.

§ 2.

Przedstawia się Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne-

zał. Nr II .

§ 3.

Przedstawia się Informację o stanie mienia komunalnego – zał. Nr III .

§ 4.

Projekt uchwały budżetowej na 2008rok wraz z załącznikami , prognoza łącznej kwoty długu i informacja o stanie mienia komunalnego zostaną przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do

15 listopada 2007roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.