artykuł nr 1

Zarządzenie nr 125/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.11.2006r

ZarządzenieNr 125/2006
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 3 listopada 2006r.

 
w sprawie wprowadzenia politykibezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Gminy w Kłomnicach oraz dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie.

Na podstawie art 39austawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochraniedanych osobowych (Dz U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz 1271 oraz z 2004 r Nr 25. poz. 219 iNr33, poz. 285) oraz § 3 RozporządzeniaMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaćurządzenia i systemy informatyczne służącedo przetwarzania danych osobowych (Dz_ U Z 2004 r Nr 100 poz1024)

Zarządzam,
co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Kłomnicach:

1 Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowychsystemu informatycznego Urzędu Gminyw Kłomnicach, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2 Instrukcjęzarządzania systemem informatycznymUrzędu Gminy w Kłomnicach, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszegozarządzania.

3 Upoważnieniado przetwarzania danych osobowych według wzoru zamieszczonegow załączniku nr 3

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:
Załącznik nr 326 KB
Załącznik nr 268 KB
Załącznik nr 1127 KB