artykuł nr 11

Przetag nieograniczony poniżej 60 000 Euro na Budowę oświetlenia przy drodze krajowej w miejscowości Chorzenice – Witkowice

L.dz. 3411/13/06

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: Budowa oświetlenia przy drodze krajowej w miejscowości Chorzenice – Witkowice

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

                Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:                www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

                Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego oświetlenia drogowego. W zakres robot    wchodzą:

-          montaż słupów oświetleniowych                                                                                              -   23 kpl.

-          montaż wysięgników na słupach oświetleniowych                                                               -   23 kpl.

-          montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach                                                                  -   23 kpl.

-          montaż przewodu napowietrznego AsXS 4x25;1kV                                                               -   838 m

-          układanie kabla YAKY 4x25;1kV w rowie kablowym                                                              -     17 m

-          układanie kabla YAKY 4x25;1kV bezpośrednio na słupie                                                     -       7 m

-          układanie kabla YAKY 4x25;1kV w rurze mocowanej do słupa                                            -       6 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x10;1kV w rowie kablowym                                                          -     31 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x10;1kV w rurach ochronnych                                                    -      6 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x10;1kV w rurze mocowanej do słupa                                        -      3 m

-          montaż skrzynki sterowniczej oświetlenia ulicznego                                                              -     1 kpl.

-          montaż opraw oświetleniowych instalowanych w ziemi                                                        -     2 kpl. 

-          wykonanie uziomów pionowych                                                                                               -     45 m

                Kod CPV: CPV: 45.31.61.10; 45.31.43.00

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2006r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

        Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

        do dnia 14.09.2006r. do godz. 9.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

        dnia 14.09.2006r. o godz.9.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 13.10.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Wójt - mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 06.09.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Wójt Gminy Kłomnice Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

artykuł nr 13

I przetarg nieograniczony na sprzedaż ...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garnek ul. Wschodnia gmina Kłomnice

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na Przebudowę chodnika wraz z modernizacją odwodnienia w Nieznanicach przy ul. Sobieskiego

 

L.dz. 3411/12/06

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: Przebudowa chodnika wraz z modernizacją odwodnienia
w Nieznanicach przy ul. Sobieskiego.

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

                Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

                Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w Nieznanicach przy ul. Sobieskiego:

-        chodnik z kostki brukowej o dł. 453,8m, (powierzchnia 726,08 m2)

-        wjazdy 94,20m (powierzchnia 278,13 m2)

-        kanał deszczowy o dł. 505m

        kanał z rur PCV fi 400/11,7 mm – 172,00m

       kanał z rur PCV fi 315/9,2 mm – 354,00m (w tym 21m wpust)

       studnie rewizyjne fi 1200 mm – 16,00 szt.

-       krawężniki

-      oznakowanie

                Kod CPV: 45.23.31.20-1; 45.23.24.52-5

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – w ciągu 2 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium - 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złoty)

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

        do dnia 21.08.2006r. do godz. 10.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

        dnia 21.08.2006r. o godz.10.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 19.09.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Wójt mgr Adam Zając

Kłomnice, dnia 27.07.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ NAPOWIETRZNO-KABLOWYCH ODCINKÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANEJ Z S-768 15/0,4kV W CELU WYKONANIA DOŚWIETLENIA ULICY DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOMNICE

 

L.dz. 3411/11/06

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: BUDOWA NAPOWIETRZNO-KABLOWYCH ODCINKÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZASILANEJ Z S-768 15/0,4kV W CELU WYKONANIA DOŚWIETLENIA ULICY DWORSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOMNICE

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa: www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

                Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego oświetlenia drogowego.

                W zakres robot wchodzą:

-          montaż słupów oświetleniowych                                                                                              -     9 kpl.

-          montaż wysięgników na słupach oświetleniowych                                                            -   10 kpl.

-          montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach                                                                -   10 kpl.

-          montaż przewodu napowietrznego AsXS 2x35;1kV                                                             -  360,0 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rowie kablowym                                                     -   178m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rurach ochronnych                                                 -   18 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV bezpośrednio na słupie                                -   48 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rurze mocowanej do słupa                                     -   24 m

-          wykonanie uziomów pionowych                                                                                             -   60 m

                CPV: 45.31.61.10; 45.31.43.00

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – do 30 września 2006r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczeni e- cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

Do dnia 21.07.2006r. do godz. 9.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

Dnia 21.07.2006r. o godz. 9.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 21.08.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

......................................................

Kłomnice, dnia 14.07.2006r.