artykuł nr 6

Przetarg pisemnych ofert na wynajęcie:...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg pisemnych ofert na wynajęcie: powierzchni dachowej o wymiarach 4m2

artykuł nr 7

przetarg pisemnych ofert na wydzierżawienie...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg pisemnych ofert na wydzierżawienie powierzchni 50m2 pod ustawienie pawilonu handlowego nietrwale związanego z gruntem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej na działce nr 227 przy ul. Szkolnej w miejs

artykuł nr 8

Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy oznaczonych jako działki:

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Adamów gmina Kłomnice

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na budowę napowietrzno - – kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Szkolnej w miejscowości KONARY

L.dz. 3411/14/06

O G ŁO S Z E N I E     O     Z A M Ó W I E N I U

Nazwa zamówienia: Budowa napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Szkolnej w miejscowości KONARY

1.       Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

                Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, tel. 3281-122, fax 3281-121, strona internetowa:                www.klomnice.pl, godziny urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30

2.       Określenie trybu zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.klomnice.pl

4.       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

                Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego oświetlenia drogowego. W zakres robot    wchodzą:

-          montaż słupów oświetleniowych                                                                                              -     6 kpl.

-          montaż wysięgników na słupach oświetleniowych                                                               -     6 kpl.

-          montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach                                                                  -     6 kpl.

-          montaż przewodu napowietrznego AsXS 2x35;1kV                                                               - 220 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rowie kablowym                                                          -   46 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rurach ochronnych                                                    -     6 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV bezpośrednio na słupie                                                -   12 m

-          układanie kabla 2xYAKY 1x35;1kV w rurze mocowanej do słupa                                        -     6 m

-          wykonanie uziomów pionowych                                                                                               -   30 m

               

Kod CPV: CPV: 45.31.61.10; 45.31.43.00

                Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.       Termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2006r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

-        w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawa zamówień publicznych z późn. zm.)

-        warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

        Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

8.       Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

10.    Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 101

        do dnia 28.09.2006r. do godz. 9.00

11.    Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

        dnia 28.09.2006r. o godz.9.30

12.    Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 27.10.2006r.

13.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

14.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

15.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

........................................................

Kłomnice, dnia 20.09.2006r.