artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Remont dróg gminnych: ulica Zielona i Zastawie w miejscowości ZDROWA wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności.

Kłomnice, dnia 10.09.2010r.

L.dz. 3411/14/10

OGŁOSZENIE


 

Kłomnice: Remont dróg gminnych: ulica Zielona i Zastawie w miejscowości ZDROWA wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności.
Numer ogłoszenia: 285812 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłomnice , ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 034 3281122 w. 119, faks 034 3281121.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klomnice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych: ulica Zielona i Zastawie w miejscowości ZDROWA wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych: ulica Zielona i Zastawie w miejscowości ZDROWA wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez wykup wierzytelności. Zakres prac: Ulica Zastawie: - Łączna długość drogi - 253,09 mb; - Szerokość jezdni - 4,0 mb; Ulica Zielona: - Łączna długość drogi - 1328,29 mb; - Szerokość jezdni od 3,0 - 3,5mb Projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/16mm istniejącej podbudowy oraz nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego, a także wykonanie obsypki destruktem krawędzi jezdni gr. 10 cm po nakładce na szerokości 0,30 mb. Dodatkowo na dwóch odcinkach ulicy Zielonej zakłada się wymianę istniejącej podbudowy tłuczniowej na nową z kruszywa łamanego Usługa finansowania polegać będzie na sfinansowaniu wykonanych robót poprzez dokonanie wykupu wierzytelności przez bank. Sfinansowanie wykonanych robót będzie obejmowało należności za całość robót budowlanych łącznie ze wszystkim podatkami i opłatami. Wykonawca jako Zbywca zapewni, że podpisze umowę o wykup wierzytelności ze wskazanym w ofercie bankiem nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym. Umowa ta zawierać będzie zasady i warunki spłaty wierzytelności przez Zamawiającego o następującej treści: a) Rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od 2011r. ,następować będzie kwartalnie na koniec każdego kwartału b) Spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 5 lat w równych ratach kwartalnych. c) Całkowity wykup wierzytelności będzie dokonany przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia faktury końcowej u zamawiającego. Faktura może być wystawiona najwcześniej z data protokołu odbioru końcowego bez uwag. d) Odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych i płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, w którym zostały naliczone. e) Wysokość stawki WIBOR 3M ustalana będzie na zasadach określonych w procedurach Banku, który wykupi wierzytelność. f) Zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank, g) Warunkiem nabycia Wierzytelności przez Bank jest każdorazowo potwierdzenie kwoty Wierzytelności przez Zamawiającego na protokole odbioru robót i fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawi w Banku kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do akceptacji faktur VAT. h) Bank w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca będzie przekazywał Zamawiającemu informację o wysokości należnych odsetek wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na jaki należy przekazać płatność oraz terminu zapłaty. i) Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zadłużenia przed terminem ostatniej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty, j) Z tytułu wcześniejszej spłaty Wierzytelności Zamawiający nie poniesie jakichkolwiek dodatkowych kosztów prowizji czy opłat. k) Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty, l) Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty, m) Spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy uwzględniającej warunki zawarte w SIWZ, n) Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez instytucję finansującą bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące, o) Instytucja finansująca Wykonawcę, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansującej lub osobie trzeciej, p) W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.00-0, 45.23.30.00-9, 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wskazanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizacji robót budowlanych polegających na budowie, remoncie lub modernizacji minimum dwóch dróg o łącznej długości min 1,5 km. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby zdolne do wykonania zamówienia: tj. dysponują min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wpisanej na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ; 3) Parafowany wzór umowy - Zał. nr 7 4) Wypełniony kosztorys skrócony - Zał. nr 8 5) Dokument z banku , który dokona wykupu wierzytelności o warunkach na jakich dokona wykupu wierzytelności.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi zał. nr 7 do specyfikacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: wystąpienie niekorzystnych warunki atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. 1.2 Zmiany spowodowane opóźnieniami przekazania przez Zamawiającego placu budowy 1.3 Zmiany spowodowane przerwami w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2 Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3 Zmiana inspektorów nadzoru budowy, z powodu: 3.1 nieszczęśliwych wypadków (choroba, śmierć, itp); 3.2 nierzetelnego wykonywania powierzonych zadań; 3.3 organizacyjnych w firmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klomnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice pok 205.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Strażacka 20 42-270 Kłomnice pok 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy – mgr Adama Zając