artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w SKRZYDLOWIE typ pożarniczy GLM

O G ŁO S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Nazwa zamówienia: „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MERCEDES – BENZ SPRINTER  312 D 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w SKRZYDLOWIE  typ pożarniczy GLM”.

 

 

-   Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzydlowie z siedzibą:

Skrzydlów  ul. Główna 28a, 42- 270 Kłomnice, województwo śląskie, tel. (034) 329-77- 28 ; 605 54 86 90, strona www.bip.klomnice.pl, e-mail: inwest.marl@klomnice.pl

 

-   Określenie trybu zamówienia – Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
(usługi) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655)

(zm. Dz.U. 2008, Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505)

 

-   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.bip.klomnice.pl

 

-   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki MERCEDES – BENZ SPRINTER  312 D 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w  SKRZYDLOWIE  typ pożarniczy GLM”. Dokładny opis zamówienia zawiera SIWZ.

 

Kod CPV:  34144210-3 Wozy strażackie

 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

-   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

-   Termin wykonania zamówienia – do 31 lipca 2009r.

 

-   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W  przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Warunki szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków – określa SIWZ.

 

-   Informacja na temat wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

-   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena (koszt)  - 100 %

 

-   Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  do dnia 30.04.2009r. do godz. 9.00 

-   Miejsce i termin otwarcia  ofert Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pok. 103

  dnia 30.04.2009r o godz. 9.15

 

-   Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu do składania ofert – tj. do dnia 29.05.2009r.

 

-   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

-   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

 

-   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

-  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia

  Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej   Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 21.04.2009r.

 

Kłomnice, dnia 21.04.2009r.  .......................................

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty32 KB
Zał nr 411 KB
Zał nr 315 KB
Zał nr 225 KB
Zał nr 115 KB
SIWZ156 KB