artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kłomnice

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kłomnice,
  42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20.

Określenie stanowiska: Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, w wymiarze 1 etatu.

  2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. wykształcenie wyższe o profilu: administracja, prawo, zarządzanie, marketing, ekonomia,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy minimum 5 lat,
 7. znajomość regulacji prawnych w obszarze funduszy strukturalnych UE, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prawo prasowe, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9. umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet, ePUAP

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych;

2) znajomość procedur w zakresie realizacji zadań odnoszących się do promocji jednostek samorządu terytorialnego;

3) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

4) dobra organizacja pracy własnej, systematyczność,

5) prawo jazdy kat. B,

6) samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność,

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
 2. nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników Referatu.
 3. opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania
 4. aktualizacja i monitorowanie realizacji przyjętych programów rozwoju gminy w tym strategii rozwoju Gminy oraz ocena procesu osiągania zakładanych celów;
 5. inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie wdrażania celów wskazanych w strategii
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w strategii rozwoju Gminy;
 7. opracowywanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami i innymi podmiotami;
 8. pozyskiwanie projektów, które na podstawie wpisania do programu rewitalizacji będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich;
 9. prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowania materiałów do programów dotyczących rozwoju gminy.
 10. udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w gminie
 11. pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców Gminy, m.in. poprzez udział w projektach regionalnych, realizowanie projektów skierowanych do przedsiębiorców gminy oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych,
 12. zamawianie materiałów promocyjnych,
 13. przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań Referatu,
 14. współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie.
 15. nadzór nad prowadzeniem witryny internetowej gminy,
 16. prezentacja Gminy w zewnętrznych wydarzeniach promocyjnych
 17. prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzygminnej, regionalnej i międzynarodowej gminy
 18. współpraca z zespołem redagującym gazetkę lokalną
 19. organizacja i oprawa uroczystości patriotyczno-religijnych

 

5. Zatrudnienie: w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) praca na stanowisku urzędniczym,

3) praca w siedzibie Urzędu.

 

7. Informacja, o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu lipiec 2023 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV)

3) kwestionariusz osobowy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub inne 
zaświadczenie o odbytych studiach),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe ( w przypadku gdy kandydat był już zatrudniony),

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7) inne dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) inne dokumenty wymagane przepisami prawa:

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań podinspektora ds. organizacji pozarządowych i sportu, (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia naboru, o treści: „Oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 •  

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
W terminie do dnia 30 sierpnia 2023r. do godz. 15.30 wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój 103, w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych” lub wysłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Kłomnice (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu).

10. Inne informacje:

a) dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

b) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

c) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego
postępowania zostanie ogłoszona na tablicy w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

d) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku  zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

e) Urząd Gminy w Kłomnicach zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna dla pracowników, kandydatów na pracowników, stażystów, praktykantów, pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy Kłomnice

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – RODO/Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Kłomnice z siedzibą
  w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 20, reprezentowany przez Wójta Gminy Kłomnice-
  Pana Piotra Juszczyka
 2. Inspektorem Ochrony Danych ( IOD) w Urzędzie Gminy Kłomnice jest Pani Katarzyna Duda , tel. 34 3281122 wew. 123, e-mail: iod@klomnice.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO ( jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, w przypadku prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, dane osobowe rekrutujących , z którymi nie podjęto współpracy- będą niszczone po 3 miesiącach od daty zawarcia umowy z wybranym kandydatem;
 6. Ma Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
  ( art. 15 (RODO), prawo do ich sprostowania ( art. 16 RODO), usunięcia ( art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania ( art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( art. 7 ust. 3 RODO),
 7. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy jak również udział w procesie rekrutacyjnym.

 

Administrator Danych Osobowych:

Piotr Juszczyk

Wójt Gminy Kłomnice