artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko - Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

1. Stanowisko urzędnicze:  Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w wymiarze 1 etatu.

 

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. nieposzlakowana opinia,

3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia preferowane na kierunkach: administracja, praca socjalna, resocjalizacja, psychologia, zarządzanie,

4. staż pracy minimum 5 lat, w tym doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. znajomość regulacji prawnych w obszarze  funkcjonowania jednostki t. j. ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9. umiejętność obsługi komputera w zakresie  edytor tekstu, poczta elektroniczna, internet,

 3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) umiejętność dobrej organizacji pracy,

2) prawo jazdy kat. B,

3) znajomość procedur w zakresie realizacji zadań odnoszących się do Samorządowego Zakładu Budżetowego - Centrum Integracji Społecznej,

4) samodzielność, kreatywność, dokładność, dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, komunikatywność, odpowiedzialność,

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. kierowanie funkcjonującym samorządowy zakładem budżetowym CIS i zatrudnianie pracowników .

2. kierowanie i nadzorowanie statutową działalnością Centrum Integracji Społecznej  i dokonywania czynności prawnych w tym zakresie, w granicach przyznanego upoważnienia,

3. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań  Centrum Integracji Społecznej ,

4. współdziałanie  z organami , instytucjami, i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć  zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z  procesu reintegracji zawodowej i społecznej,

5. reprezentowanie jednostki,

6. określanie zadań i obowiązków wszystkich pracowników Centrum  w tym dokonywanie okresowej oceny pracowniczej,

7. nadzór nad realizacją Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego uczestników przyjętych do Centrum ,

8. ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej Centrum w oparciu o obowiązujące przepisy,

9. dysponowanie środkami w budżecie Centrum oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie,

10. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

11. zapewnienie odpowiedniego wyposażenia Centrum w sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji procesu reintegracji  zawodowej i społecznej uczestników ,

12. przedkładanie opracowań analiz , wniosków, sprawozdań itp. Wójtowi gminy i innym organom w zależności od potrzeb,

13. realizacja innych zadań wynikających ze Statutu Centrum Integracji Społecznej  zleconych przez Wójta gminy Kłomnice.

 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kłomnice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

6) oświadczenie kandydata  o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku Kierownika Centrum Integracji Społecznej,

10) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych  do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej.   Wzór stanowi załącznik Nr. 1 do ogłoszenia.

 7. Zastosowane techniki i metody naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

 8. Termin i miejsce składania dokumentów.

1)Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20, pokój 103, w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz.: 15:00

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją „konkurs na Kierownika Centrum Integracji Społecznej"

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Informacje dodatkowe:

1) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy).
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia  pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego naboru.

2) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego
 postępowania zostanie ogłoszona na tablicy w Urzędzie Gminy Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania,

4) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Kłomnice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników, kandydatów na pracowników, stażystów, praktykantów, pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy Kłomnice

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – RODO/Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Kłomnice z siedzibą
w Kłomnicach przy  ul. Strażackiej 20, reprezentowany przez Wójta Gminy Kłomnice-
Pana Piotra Juszczyka

2. Inspektorem Ochrony Danych  ( IOD)  w Urzędzie Gminy Kłomnice jest Pani Katarzyna Duda , tel. 34 3281122 wew. 123, e-mail: iod@klomnice.pl;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO ( jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane  będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r, w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych , a w przypadku wyrażenia  zgody na przetwarzanie  danych, do czasu jej cofnięcia, w przypadku prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, dane osobowe rekrutujących , z którymi  nie podjęto  współpracy- będą niszczone po 3 miesiącach  od  daty zawarcia umowy z wybranym kandydatem;

6. Ma Pan/ Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
( art. 15 (RODO), prawo do ich sprostowania ( art. 16 RODO), usunięcia ( art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania ( art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych ( art. 20  RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( art. 7 ust. 3 RODO),

7. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy jak również udział w procesie rekrutacyjnym.