artykuł nr 1

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat, jak również trybu ich pobierania
 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust.1,  ust.2 pkt.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U .z 2021 r. poz.1372 ) oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
Ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie projektu:

Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat, jak również trybu ich pobierania

I. Przedmiot konsultacji 

1.Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem powyższej uchwały

2. Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia spraw objętych konsultacjami. 

3. Konsultacje mają charakter gminny. Przedmiot konsultacji dotyczy mieszkańców Gminy Kłomnice .

4. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji.

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21.01.2022r do 26.01.2022r..  w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie GOPS w Kłomnicach.

2. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia  uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

3. Uwagi można składać osobiście lub za pomocą formularza w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach , Zdrowa, ul. Łąkowa 1 albo pocztą elektroniczną na adres gops@klomnice.pl .

4.Treść ogłoszenia  w sprawie konsultacji społecznych projektu oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu ) zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.