artykuł nr 1

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT GMINY KŁOMNICE

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice

I. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie:

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 22.11.2021 r. do 30.11.2021 r.  w godzinach pracy Urzędu.

Projekt uchwały Rady Gminy Kłomnice wymieniony w ust. I został zamieszczony na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice,

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl,

- stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl.

Wszelkie uwagi dotyczące projektu uchwały można zgłaszać:

 

- bezpośrednio w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice (parter) na zamieszczonym formularzu,

 

- pocztą elektroniczną na adres: ug@klomnice.pl w dniach od 22.11.2021 r. do 30.11.2021 r.  na zamieszczonym formularzu.

 

 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Pan Dawid Smolarek.

 

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.