artykuł nr 1

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

WÓJT GMINY KŁOMNICE
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY KŁOMNICE NA LATA 2016-2022

I. Przedmiot konsultacji
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022.
 
II.  Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
 
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 2 lutego 2016 roku do 16 lutego 2016 roku. w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. W dniu 12 lutego 2016 roku o godz. 16.00 w ramach konsultacji odbędzie się konferencja, na której zostanie przedstawiony projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022.
3. Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022 zostanie zamieszczony, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl. Projekt będzie dostępny w pokoju nr 109 Urzędu Gminy Kłomnice. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można zgłaszać osobiście w pok. 109 (I piętro) Urzędu Gminy w Kłomnicach lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@klomnice.pl do dnia 16 lutego 2016 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu.
 
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za opracowanie Strategii Pan Robert Kępa.
 
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
 
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach.