artykuł nr 1

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  W dniu 07.11.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną Karczewice- Garnek, 42-270 Karczewice, ul. Wolności 32 na wsparcie realizacji zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie : Zakup ubiorów do orkiestry OSP Karczewice- Garnek. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U z 2014r, poz. 1118 z poźn. zm.). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.