artykuł nr 1

Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.04.2024

Zarządzenie Nr 48/2024
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 5 kwietnia2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2024r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 501/XLIV/2023 z dnia 21.12.2023r w sprawie budżetu gminy na 2024 oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Wójta  Gminy Kłomnice Nr 47/2024 z dnia 05.04.2024r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2024 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2024 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2024 rok przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 148 107,00zł

- zwiększenie wydatków 146 794,00zł

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załączniki19 KB