artykuł nr 1

Zarządzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.01.2024

Zarządzenie Nr 6/2024

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 10.01.2024 roku

 

w sprawie określenia harmonogramu i zasad postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2023.900 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 213.XXX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 952) oraz Uchwały Nr 224.XXXI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 2237)

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1. Wprowadza się do stosowania harmonogram i jednolite zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik55 KB