artykuł nr 1

Protokół Nr L.2023

OR-RG.0002.2.2023

Protokół Nr L.2023
z L sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 03.02.2023r. 

 

L sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 03.02.2023r.. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył L sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Larę, Radcę prawnego, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, p. J. Miarzyńskiego Wicestarostę Częstochowskiego oraz radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Mariusza Ogończyka.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona:

 1. Tomasz Bartnik

Spóźnienie: Andrzej Wilk

 

Ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok – uchwała. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze,
 2. zmiany uchwały Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,
 3. zmiany uchwały Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 6. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” w Garnku,
 7. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy  Kłomnice na 2023 rok,
 8. przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
 9. przyjęcia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2023 rok,
 10. przyjęcia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2023 rok,

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji j za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2022 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2022 rok.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalności Wójta Gminy Kłomnice.
 3. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
 4. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 1. Wolne wnioski i komunikaty.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy Kłomnice złożył wniosek o wprowadzenie w pkt. 8k uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem pkt. 8k w porządek obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzoną zmianą.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 4.

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad.

Ad. pkt.  4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że protokół z XLVIII Sesji oraz z  XLIX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  biurze Rady Gminy. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XLIX Nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

 

Ad. pkt. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Adam Derda  

2) Małgorzata Nalewajka  

3) Jarosław Łapeta  

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7.

 

Ad. pkt. 6

Ustnie interpelacje od mieszkańców miejscowości Rzerzęczyce  złożył Radny Adam Derda dotyczyły one:

 1. zaawansowania prac porządkowych na drodze po scaleniowej,
 2. interwencje w sprawie odprowadzenia wody sprzed posesji na ul. Ogrodowej w Rzerzęczycach,
 3. Radny w imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej wyraził podziękowania dla Wójta Gminy Kłomnice za zamontowanie progu zwalniającego.

Ad. pkt. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 

Radna Małgorzata Nalewajka z Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały -zał. nr 8 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy p. Ewa Dąbrowska omówiła odczytany projekt.

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok  – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny Radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad. pkt. 8a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Lipicze.

Radny  Jarosław Łapeta – odczytał w/w projekt – załącznik 10 do protokołu.

Projekt uchwały omówił Kierownik Dawid Smolarek projekt uchwały był również szeroko omawiany na posiedzeniu komisji. Pytań do projektu uchwały nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

 


 

 

 

Ad. pkt. 8b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

Radny Adam Derda  – odczytał w/w projekt – załącznik 12 do protokołu.

Kierownik D. Smolarek omówił projekt,  do którego  nie było pytań

 

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zmiany uchwały Nr 198/XXIV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

– protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

 

Ad. pkt. 8c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Radna Małgorzata Nalewajka  – odczytała w/w projekt – załącznik 14 do protokołu.

Kierownik. D. Smolarek omówił projekt do którego nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w zmiany uchwały Nr 163/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Radny Jarosław Łapeta – odczytał w/w projekt – załącznik 16 do protokołu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach p. A. Kubalska omówiła projekt w/w uchwały oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, do których nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023– protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Radny Adam Derda – odczytał w/w projekt – załącznik 18 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” w Garnku.

 Radna Małgorzata Nalewajka – odczytała w/w projekt – załącznik 20 do protokołu.

Omówiła Kierownik GOPS p. A. Kubalska, do projektu nie było pytań.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora” w Garnku – protokół z głosowania stanowi - zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8g

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na 2023 rok. Przewodniczący odczytał plan pracy Rady Gminy Kłomnice na 2023 rok.

Następnie J. Łapeta  – odczytał w/w projekt – załącznik 22 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na 2023 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

 

Ad. pkt. 8h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej odczytał jej Przewodniczący p. Paweł Kowalik.

Następnie Radny Adam Derda – odczytał w/w projekt – załącznik 24 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8i

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2023 rok.

Plan pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa odczytała p. Małgorzata Nalewajka- zastępca przewodniczącego komisji.

Następnie Radny A. Wilk  – odczytał w/w projekt – załącznik 26 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2023 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8j

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy  na 2023 rok.

Plan pracy Komisji odczytał jej Przewodniczący p. Wojciech Szymczyk.

Następnie Radny Jarosław Łapeta – odczytał w/w projekt – załącznik 28 do protokołu.

Obrady opuścił Radny Józef Koza.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w  uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 8k

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.  

Na obrady wrócił Radny Józef Koza.

Radny Adam Derda - odczytał w/w projekt – załącznik nr 30 do protokołu.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy p. Piotr Juszczyk informując o tym iż powiat częstochowski zwrócił się o wsparcie dla powiatu Kołomyjskiego i pomoc udzielona będzie w formie rzeczowej tj. plecaków.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w/w uchwały - protokół z głosowania stanowi zał. nr 31 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

Ad. pkt.9

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Paweł Kowalik odczytał sprawozdanie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice – zał. nr 32 do protokołu

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przez Radę Gminy.

 

Ad. pkt. 10

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i Petycji p. Tomasz Igielski odczytał sprawozdanie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice. – zał. nr 33 do protokołu

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przyjęte przez Radę Gminy.

 

Radna Anna Koza opuściła obrady.

 

Ad. pkt.11  

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2022 rok.

Zastępca przewodniczącego p. Małgorzata Nalewajka odczytała sprawozdanie z działalności Komisji.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice. – zał. nr 34 do protokołu

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa zostało przyjęte przez Radę Gminy.

 

Ad. pkt. 12

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2022 rok

Przewodniczący komisji p. Wojciech Szymczyk odczytał sprawozdanie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice – zał. nr 35 do protokołu

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy zostało przyjęte przez Radę Gminy.

 

Ad. pkt. 13

Przystąpiono do kolejnego pkt. porządku obrad  tj. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko w sprawie  rozpatrzenia skargi w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego załącznik nr 36 do protokołu.

Radna M. Nalewajka– odczytała projekt uchwały – zał. nr 37 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 38 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 14

Przystąpiono do kolejnego pkt. porządku obrad  tj. rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski odczytał stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach - załącznik nr 39 do protokołu.

Głos w sprawie zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Kubalska informując, że w skardze skierowanej do Wojewody Śląskiego organ nie dopatrzył się zaniedbań.

Radny Jarosław Łapeta – odczytał projekt uchwały – zał. nr 40 do protokołu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 41 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. pkt. 15

Wójt Gminy odpowiedział na interpelację Radnego A. Derdy w sprawie drogi po scaleniowej informując, że od jakiegoś czasu temat jest omawiany i realizowany droga zarosła krzakami, drzewami zostało to już uprzątnięte.  Wójt powiedział, że sukcesywnie w ramach posiadanych środków droga będzie porządkowana. Odnosząc się do odwodnienia na ul. Ogrodowej w Rzerzęczycach Wójt odpowiedział, że jeszcze dziś postara się podjąć działania w tym temacie. Wójt przekazał również  informacje z bieżącej działalności.

 

Ad. pkt. 16

Głos zabrał Wicestarosta Jan Miarzyński informując o pracach związanych z przebudową drogi Rzerzęczyce – Krasice.

Następnie głos zabrał również p. Mariusz Ogończyk Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Ad. pkt. 17.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady L sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z L Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

J. Kwarciak