artykuł nr 1

Uchwała Nr 233/XXVII/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2021

Uchwała Nr 233/XXVII/2021
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Gminy Kłomnice uchwala:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

2. Plan obejmuje wydzielony obszar w granicach określonych na rysunku planu i stanowi realizację uchwały Nr 176/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Plan składa się z integralnych części:

1) tekstowej, której treść stanowi niniejsza uchwała;

2) graficznej, sporządzonej w formie rysunku planu.

4. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kłomnice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kłomnice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;

4) dane przestrzenne dla aktu planowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. Plan ustala przeznaczenie oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenów.

2. Przedmiotem ustaleń części tekstowej planu są:

1) ustalenia ogólne, obowiązujące w granicach obszaru objętego planem, ustanawiające:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z określeniem ogólnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

c) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obejmujących obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz stanowisko archeologiczne,

d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wraz z ustaleniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,

e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

f) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

g) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;

2) ustalenia szczegółowe, określające:

a) przeznaczenie terenu,

b) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

c) wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy ustalające:

- maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, działki lub terenu,

- maksymalną wysokość zabudowy i gabaryty lub parametry obiektów;

3) przepisy końcowe.

3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia graficzne:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) symbole literowe, oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) R - tereny rolnicze;

3) oznaczenia graficzne obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi 1%,

b) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

c) stanowisko archeologiczne nr 85-51/4.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu, w tym oznaczenia:

1) obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi 0.2%;

2) wynikające z treści map zasadniczej i ewidencyjnej.

5. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 ustawy oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia lub, że nie występowały one w granicach obszaru objętego planem w momencie uchwalania planu; w szczególności dotyczy to:

1) zasad kształtowania krajobrazu;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych obejmujących: tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych, a także krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

5) wskaźników dotyczących zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy dla terenów nie przeznaczonych dla lokalizacji zabudowy;

6) określenia sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 3. 1. Określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje na podstawie ustaleń :

1) ogólnych, określonych w rozdziałach od 2 do 8;

2) szczegółowych, określonych w rozdziale 9;

3) wyrażonych graficznie na rysunku planu.

2. Położenie linii, które nie zostały zwymiarowane w części tekstowej planu, należy określać poprzez odczyt rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali.

3. Ustalenia planu, w tym definicje sformułowane w §4 ust. 1 uchwały, nie wyłączają stosowania obowiązujących przepisów w zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy realizowanej w granicach obszaru objętego planem.

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalony planem rodzaj użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem literowym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć określone graficznie na rysunku planu linie służące kształtowaniu ładu przestrzennego, ograniczające możliwość lokalizacji nowych budynków, z dopuszczeniem przekroczenia tej linii przez elementy budynków:

a) takich jak okapy lub zadaszenia - wysuniętych przed linię nie więcej niż 1,5 m,

b) związane z komunikacją, takie jak schody zewnętrzne,

c) przeznaczone dla osób niepełnosprawnych: podesty, pochylnie i windy;

3) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków obliczoną zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

2. Użyte w uchwale pojęcia:

1) uchwała – oznacza niniejszą uchwałę Rady Gminy Kłomnice;

2) ustawa – oznacza ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – odpowiada pojęciu zabudowy jednorodzinnej zdefiniowanego w §3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);

4) powierzchnia biologicznie czynna – odpowiada pojęciu terenu biologicznie czynnego zdefiniowanego  w §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

5) urządzenia infrastruktury technicznej - odpowiadają obiektom, o których jest mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.);

6) gospodarowanie odpadami - odpowiada definicji tego pojęcia zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną graficznie na rysunku planu, w odległości 7,5 m od granicy pasa drogowego ulicy Zachodniej.

2. Wprowadza się nakaz stosowania na budynkach mieszkalnych dachów kalenicowych dwuspadowych lub wielospadowych, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 25º do 45º.

3. Dla budynków i wiat: garażowych lub gospodarczych wprowadza się nakaz stosowania dachów kalenicowych dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych od 15º do 45º, z dopuszczeniem stosowania dachów jednospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych od 15º do 45º.

4. Wprowadza się nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych jako wolno stojących.

5. Uznaje się jako zgodne z ustaleniami planu użytkowanie gruntów rolnych niezabudowanych jako: gruntów ornych, łąk trwałych oraz pastwisk trwałych.

6. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację:

1) niezbędnych dla prawidłowego gospodarowania wodami: urządzeń wodnych lub melioracji wodnych;

2) urządzeń lub budowli przeciwpowodziowych.

7. Ogranicza się wysokość nowych obiektów budowlanych do 15 m od poziomu terenu.

8. Na budynkach, ponad dopuszczoną w ustaleniach planu wysokość, dopuszcza się realizację instalacji i urządzeń, o wysokości nieprzekraczającej 3 m ponad wysokość budynków.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z określeniem ogólnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy

§ 6. 1. Przy prowadzeniu gospodarowania wodami, a w szczególności przy poborze wód i postępowaniu ze ściekami oraz z wodami deszczowymi i roztopowymi, stosuje się odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji wymagania wynikające z przepisów z zakresu: prawa wodnego, prawa budowlanego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

2. W celu ochrony przed możliwością zanieczyszczenia wód oraz gruntu wprowadza się nakaz ujęcia i zagospodarowania ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami przywołanymi w ust. 1.

3. Dla ochrony powietrza wprowadza się nakaz uwzględniania ograniczeń i zakazów wprowadzonych przez przepisy prawa ochrony środowiska, w szczególności ograniczających emisje zanieczyszczeń związane z ogrzewaniem lub wentylacją.

4. Postępowanie z odpadami powinno być zgodne z przepisami z zakresu ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Dla terenów faktycznie użytkowanych jako zabudowa mieszkaniowa obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu ustalone w przepisach z zakresu prawa ochrony środowiska, z ochroną przed hałasem obiektów istniejących w sposób określony w art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

6. W granicach obszaru objętego planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

1) obiektów lub instalacji związanych z prowadzeniem działalności związanej z gospodarowaniem odpadami oraz kompostowni i biogazowni;

2) elektrowni wiatrowych oraz innych niż elektrownie wiatrowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

Rozdział 4.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

§ 7. 1. Obszar objęty planem znajduje się:

1) częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.), t.j. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%);

2) nieznaczenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t.j. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);

3) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t.j. obszarze między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano trasę wału.

2. W granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji, uwzględnia się regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne a w szczególności uwzględnia się:

1) zasady ochrony wód określone w art. 77;

2) obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, w przypadkach o których mowa w art. 390;

3) ustalenia dotyczące zarządzaniem ryzykiem powodziowym zawarte w rozdziale 1 działu IV.

3. Na terenie oznaczonym symbolem MN, położonym w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią:

1) projektowane budynki winny być zabezpieczone przed przedostaniem się wód powodziowych do wnętrza budynku, w tym poprzez odpowiedni dobór rozwiązań architektoniczno-budowlanych i materiałowych w zakresie konstrukcji obiektu budowlanego, w szczególności poprzez:

a) wykonanie płyt posadzkowych i ścian fundamentowych jako konstrukcji żelbetowych o podwyższonej odporności na przenikanie wody,

b) wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego do poziomu posadzki parteru,

c) wykonanie hydroizolacji posadzki na gruncie w sposób zapewniający szczelne połączenie z hydroizolacją ścian fundamentowych,

d) doboru sposobu posadowienia budynku odpowiednio do stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz występowania zwierciadła wód gruntowych;

2) ustala się poziom usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji budynków nad poziomem wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%, co najmniej na poziomie 221,75 m n.p.m.;

3) wprowadza się nakaz realizacji ogrodzeń jako ażurowych;

4) projektowane obiekty infrastruktury technicznej winny być zabezpieczone przed oddziaływaniem wód powodziowych, a w szczególności:

a) ich standardy technologiczne winny zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniem wody i gleby w przypadku wystąpienia powodzi, w szczególności poprzez realizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe w technologii zapobiegającej wypchnięcie zbiornika na powierzchnię terenu wskutek wyporu hydrostatycznego,

b) wprowadza się nakaz wyniesienia górnej krawędzi włazu rewizyjnego zbiornika na ścieki i kominków wentylacyjnych nad poziomem wody o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%, co najmniej na poziomie 221,75 m n.p.m.,

c) wprowadza się nakaz wyniesienia urządzeń znajdujących się pod napięciem, w tym złączy kablowych o 0,5m powyżej rzędnej wody p=1%, t.j. powyżej poziomu 221,75 m n.p.m.;

4. W granicach terenu oznaczonego symbolem R, jako położonego w całości w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, wprowadza się zakaz:

1) zmiany ukształtowania terenów oraz zakrzewiania lub zadrzewiania terenów;

2) lokalizacji zabudowy służącej produkcji rolniczej, w szczególności obiektów przeznaczonych do gromadzenia lub składowania odchodów zwierzęcych lub środków chemicznych;

3) lokalizacji studni oraz obiektów służących do gromadzenia lub oczyszczania ścieków;

4) lokalizacji nadziemnych urządzeń budowlanych i budowli utrudniających przepływ wód powodziowych, w tym ogrodzeń pełnych lub z podmurówkami.

5. Do zmiany zagospodarowania terenu, w szczególności związanej z realizacją robót ziemnych lub realizacją zabudowy w granicach oznaczonego graficznie na rysunku planu stanowiska archeologicznego nr 85 -51/4 w miejscowości Garnek, stosuje się odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji zasady dotyczące ochrony zabytków archeologicznych ustalone w art. 31 ust. 1a pkt 2 – art. 35 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji wraz z określeniem minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji

§ 8. 1. Utrzymuje się istniejące powiązanie obszaru objętego planem z ponadlokalnym układem komunikacyjnym poprzez przylegającą do obszaru objętego planem ulicę Zachodnią.

2. Warunkiem lokalizacji zabudowy na poszczególnych działkach budowlanych jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej, na zasadach określonych w art. 2 pkt 14 ustawy.

3. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową w granicach nieruchomości, na której realizowana jest zabudowa;

2) określa się minimalną ilość miejsc do parkowania dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych / 1 mieszkanie;

3) zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na zasadach określonych w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Obsługa terenu przeznaczonego do zabudowy oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, będzie zapewniona z sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejących wzdłuż ulicy Zachodniej.

2. Przebudowa i budowa nowych urządzeń infrastruktury technicznej jest uwarunkowana:

1) zachowaniem przepisowych, normatywnych i eksploatacyjnych odległości od dopuszczonych planem i istniejących obiektów budowlanych, z zachowaniem ograniczeń zawartych w przepisach odrębnych, w szczególności wynikających z położenia w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

2) zapewnieniem dostępu z drogi publicznej w zakresie niezbędnym dla obsługi urządzeń, z dopuszczeniem lokalizacji nowych urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy pasem drogowym ulicy Zachodniej a wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

3. Wprowadza się zakaz lokalizacji przesyłowych urządzeń infrastruktury technicznej uniemożliwiających zabudowę i zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami planu.

4. Zaopatrzenie w wodę:

1) jako podstawową zasadę określa się zaopatrzenie w wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w oparciu o istniejącą sieć wodociągową, z dopuszczeniem realizacji indywidualnych ujęć wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania z wód;

2) zabezpieczenie możliwości czerpania wody do celów przeciwpożarowych należy zapewnić z sieci wodociągowych o odpowiedniej średnicy wraz z zainstalowaniem na tych sieciach hydrantów.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną, z dopuszczeniem rozbudowy sieci na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne.

6. Zaopatrzenie w gaz zapewnia się z wykorzystaniem skroplonego gazu płynnego lub z sieci gazowej, z dopuszczeniem budowy sieci gazowej na zasadach określonych w przepisach prawa energetycznego.

7. Zaopatrzenie w ciepło należy zapewnić w oparciu o indywidualne źródła energii cieplnej, z uwzględnieniem ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadzonych na podstawie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska.

8. Obsługę telekomunikacyjną należy zapewnić w oparciu o istniejące linie i urządzenia telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

9. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych:

1) postępowanie ze ściekami oraz wodami opadowymi i roztopowymi na zasadach określonych w przepisach przywołanych w §6 ust. 1 uchwały, w sposób zabezpieczający czystość wód;

2) odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do indywidualnych systemów gromadzenia ścieków, z dopuszczeniem realizacji kanalizacji zbiorczej;

3) jako podstawową zasadę określa się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony lub nieuszczelniony, w tym poprzez zagospodarowanie wód w granicach terenów zieleni, z dopuszczeniem odprowadzenia nadmiaru wód do rowów;

4) postępowanie z wodami opadowymi i roztopowymi z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie na zasadach określonych w przepisach z zakresu Prawa wodnego.

Rozdział 7.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 10. W przypadku dokonania scalenia i podziału nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem, dla terenów przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne:

1) ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna wielkość wydzielanych działek – 1000 m2,

b) minimalne szerokości frontów wydzielanych działek – 20 m;

2) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 60º do 120º.

Rozdział 8.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 11. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, pobieranej przez Wójta Gminy Kłomnice w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, w wysokości 30%.

Rozdział 9.
Ustalenia szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu: obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z jego położenia w granicy obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, w szczególności ustalenia zawarte w §7 ust. 2 i 3 uchwały;

3) wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:

a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- maksymalna – 0,60,

- minimalna - 0,01,

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – do 0,20,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 60%,

d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:

- budynki mieszkalne jednorodzinne - o wysokości do 10 m,

- pozostałe budynki i wiaty - o wysokości do 7 m.

- ogranicza się powierzchnię zabudowy pojedynczego budynku do 250 m².

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) zachowuje się zagospodarowanie terenu jako terenu rolniczego użytkowanego jako: grunty orne, łąki trwałe lub pastwiska trwałe,

b) obowiązuje zakaz zabudowy, w szczególności zakaz lokalizacji budynków lub wiat,

c) obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z jego położenia w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w szczególności ustalenia zawarte w §7 ust. 2 i 4 uchwały,

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu – 90%.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, wejście w życie niniejszej uchwały powoduje utratę, w części odnoszącej się do obszaru objętego planem, mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice, przyjętego uchwałą nr 129/XXII/2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2284).

 

 

uzasadnienie

DO UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej

Uzasadnienie, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - nazywanej dalej "ustawą":

 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki nr ew. 427/1 i 427/2,  położone w miejscowości Garnek przy ulicy Zachodniej, o powierzchni ok. 0,56 ha, w granicach wyznaczonych w uchwale Nr 176/XX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3 lipca 2020 r. Projekt obejmuje działki niezabudowane, niewykorzystywane dla prowadzenia produkcji rolniczej, w części zadrzewione.
 2. Obszar objęty projektem planu leży na obrzeżach terenów zabudowanych miejscowości Garnek, od strony północnej sąsiaduje z drogą gminną, ulicą Zachodnią. Na terenach sąsiednich, w pasie przylegającym do ulicy Zachodniej, występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, w głębi występują tereny rolne niezabudowane, w większości stanowiące tereny podmokłych łąk, z rowami melioracyjnymi i zadrzewieniami. Po stronie południowej zlokalizowana jest dolina rzeki Starej Wiercicy. 
 3. Pas terenu przylegający do ulicy Zachodniej o szerokości ok. 55m -75m stanowi obszar o pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i jest dobrze przygotowany do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej - posiada dostęp do urządzonej drogi publicznej oraz posiada możliwość obsługi z istniejących sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.
 4. W rejonie opracowania nie występują obszary cenne ze względów środowiskowych lub przyrodniczych oraz ograniczenia środowiskowe dla realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów w tym zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a zwłaszcza zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii oraz elektrownie wiatrowe i obszary ograniczonego użytkowania. W tym rejonie nie występują obszary w sposób istotny narażone na zjawiska suszy, tereny leśne i chronione grunty rolne. Obszar objęty projektem planu jest położony:
 1. częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%);
 2. nieznaczenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);
 3. poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią obejmującym obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano trasę wału;
 4. w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%).
 1. W granicy opracowania zlokalizowane jest oznaczone graficznie na rysunku planu stanowisko archeologiczne. Dla ochrony stanowiska stosuje się odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji zasady dotyczące ochrony zabytków archeologicznych ustalone w art. 31 ust. 1a pkt 2 – art. 35 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).
 2. Obszar opracowania w części położonej w odległości większej niż 50 m od pasa drogowego ulicy Zachodniej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice, przyjętym uchwałą nr 129/XXII/2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31 marca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r., poz. 2284) i jest oznaczony jako tereny zieleni nie przeznaczone do zabudowy. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice Uchwałą Nr 307.XLI.2018 z dnia 23 marca 2018 r. z późn. zm., pas terenu o szerokości ok. 75m przylegający do ulicy Zachodniej został oznaczony jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej stanowiące uzupełnienie zabudowy w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (w ograniczonym zakresie i pod warunkiem uzyskania zgody zgodnie z przepisami Prawa wodnego). Tereny położone w większej odległości od ulicy Zachodniej zostały oznaczone w obowiązującym Studium jako tereny rolnicze, nie przeznaczone do lokalizacji zabudowy.
 3. Podjęcie planu zostało zainicjowane wnioskami mieszkańców działek sąsiadujących z obszarem objętym opracowaniem. Sporządzenie projektu planu ma na celu ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, w oparciu o ustalenia obowiązującego Studium, poprzez dopuszczenie do lokalizacji na części obszaru przylegającego do ulicy Zachodniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niskiej, o niskiej intensywności zabudowy. Wprowadzone ustalenia projektu planu w tym zakresie pozwalają na zachowanie spójności funkcji zabudowy oraz ładu architektoniczno-urbanistycznego z terenami sąsiednimi. Na terenach położonych w głębi zachowano rolniczy sposób użytkowania. Jednocześnie w projekcie wprowadzono szczegółowe regulacje mające na celu ochronę projektowanej zabudowy przed powodzią z wprowadzeniem zakazów dla zmian zagospodarowania terenów utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe.
 4. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy:
 1. wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe zrealizowano poprzez regulacje zawarte w §5 tekstu planu,
 2. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami zrealizowano poprzez regulacje zawarte w §6 tekstu planu,
 3. wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, zrealizowano poprzez wprowadzenie ograniczeń w §7 ust. 2-4 tekstu planu, wprowadzając szczegółowe regulacje w zakresie zagospodarowania terenów położonych w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią a także poprzez wprowadzenie regulacji zawartych w §6 ust. 5 i 6 tekstu planu,
 4. wymagania dotyczące potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zrealizowano w szczególności poprzez wprowadzenie regulacji §8 ust. 3 pkt 3 tekstu planu,
 5. walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawa własności zrealizowano w szczególności poprzez umożliwienie lokalizacji zabudowy w oparciu o ustalenia obowiązującego Studium,
 6. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych oraz w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji §9 tekstu planu,
 7. ze względu na brak uwarunkowań, w planie nie wprowadzono wymagań dotyczących: ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeb interesu publicznego a także obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
 8. zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano poprzez:
 • ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu określając formę, miejsce i termin składania wniosków,
 • zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,
 • ogłoszenie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie o: wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu o terminie i sposobie przeprowadzenia dyskusji publicznej oraz informacji dotyczących sposobu wnoszenia uwag do projektu planu,
 • wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu (za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) z możliwością zabierania głosu oraz zadawania pytań wraz z umożliwieniem zainteresowanym wniesienia uwag dotyczących projektu planu miejscowego,
 • umożliwienie zainteresowanym udziału w pracach Rady Gminy związanych z podjęciem decyzji dotyczącej przeznaczenia w planie terenu objętego planem.
 1. Organ sporządzający projekt planu zważył interes publiczny i interesy prywatne, a także uwzględnił analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Do sporządzanego projektu planu nie zgłoszono wniosków i uwag.
 2. W obecnej kadencji Rady Gminy Kłomnice nie przeprowadzono dotychczas oceny aktualności studium i planów miejscowych zgodnie z art. 32 ustawy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący większość obszaru gminy Kłomnice został uchwalony w 2016 r., a kompleksowa zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice została przyjęta w 2018 r. (ze zmianami wprowadzonymi w 2020 r.).
 3. Projekt planu został sporządzony w sposób uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania, tak aby mógł być używany przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania - w zakresie jaki należy do zagadnień związanych z opracowaniem i funkcjonowaniem planów miejscowych.
 4. Na potrzeby projektu planu oszacowane zostały skutki finansowe jego uchwalenia. Jak wynika ze sporządzonej prognozy skutków finansowych – uchwalenie planu nie spowoduje konieczności realizacji przez gminę dodatkowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz budowy nowych dróg publicznych, nie wymaga zmian w zakresie dotychczasowych rozwiązań transportowych w tym w zakresie transportu zbiorowego. Uchwalenie planu może wpływać nieznacznie dodatnio na budżet gminy, głównie poprzez zwiększone dochody z podatków od nieruchomości a także poprzez możliwość uzyskania dochodu w przypadku sprzedaży działek i naliczenia opłaty planistycznej.