artykuł nr 1

Uchwała Nr 215/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2020

Uchwała Nr 215/XXV/2020
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały  nr 194/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ) art. 211, art. 212 , art. 217 , art 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869 )

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale  nr 194/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r ,w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

-załącznik nr 1 do uchwały  nr 194/XXIV/2020 z dnia 4 grudnia 2020r. dotyczący dochodów, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:
Złącznik21 KB