artykuł nr 1

Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2019

OR.0050.195.2019

Zarządzenie Nr 195/ 2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały:

 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506  ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

 

Wójt Gminy Kłomnice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne  projektu: :

Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 23.12.2019- 27.12. 2019 r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 3

 

 Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia spraw objętych konsultacjami

§ 4

 Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

§ 5

Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia  uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

Uwagi można składać za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1 albo pocztą elektroniczną na adres gops@klomnice.pl

§ 6

Projekty uchwał będące przedmiotem konsultacji wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag do projektów zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Ogłoszenie13 KB
Uchwała16 KB
Formularz ankietowy13 KB