artykuł nr 1

Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019

OR.0050.186.2019

Zarządzenie Nr 186/2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 03.12.2019r.

 

w sprawie: udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.)

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

Kierowniku – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kłomnice.

§ 2

1.   Zamówienia, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, powinny być udzielane zgodnie z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

2.   Zamówienia, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane zgodnie z ustawą
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., tj. w sposób celowy i oszczędny
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3.   W przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, obowiązuje odrębny regulamin, wprowadzony zarządzeniem Kierownika, realizującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.   Niniejszy regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu wykonawcy oraz do zamówień o charakterze nieprzewidywanym (awarie, zdarzenia losowe). Przy dokonywaniu przedmiotowych wydatków należy zachować zasady wynikające z art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

§ 3

1.   Udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu powinno być poprzedzone oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28-12-2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

2.   Podstawą ustalenia wartości szacunkowej jest wartość rynkowa zamówienia, określana na podstawie powszechnie dostępnych cenników, katalogów, folderów reklamowych oraz informacji zamieszczanych na stronach www.

3.   Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, należy dokonać analizy kilku przesłanek, do których poza wartością zamówienia należy zaliczyć: rodzaj zamówienia, powtarzalność w skali roku budżetowego, inne okoliczności warunkujące zasadność wyłączenia wydatku środków publicznych, jako zamówienie o wartości do 30 000,00 euro.

4.   Pracownik dokonując tej czynności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozdziału 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i ustalenia czy inne osoby dokonywały w bieżącym roku zamówień tego samego rodzaju, na podstawie rejestru zamówień

§ 4

1.   W przypadku udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę
30 000 zł netto, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000,00 euro.

2.   Wniosek o którym mowa w ust.1, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, powinien zostać zaakceptowany przez Skarbnika Gminy Kłomnice a następnie wpisany do rejestru zamówień, prowadzonego, przez pracownika ds. inwestycji i zamówień publicznych,

3.   Po uzyskaniu akceptacji i zatwierdzenia, o których mowa w ust. 2 oraz zarejestrowaniu wniosku, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia jest zobowiązany do podjęcia następujących czynności:

a)   zbadania rynku w formie zapytania ofertowego pisemnego (poczta, fax, e-mail, kontakt osobisty) lub telefonicznego pod warunkiem sporządzenia notatki służbowej z rozmowy, skierowanego do co najmniej dwóch wykonawców, z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie może zrealizować tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych, ekonomicznych bądź wynikających z praw autorskich.

b)   sporządzenia protokołu z czynności postępowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz przedłożenia przedmiotowego protokołu do akceptacji Kierownikowi.

4.   Za celowość i przestrzeganie prawa przy realizacji zamówień, o których mowa w § 1 odpowiadają Kierownicy Referatów, Samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy Kłomnice.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów, osobom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.04.2014r zmienione zarządzeniem 162/2016 z dnia 24.10.2016 r., oraz zmienione Zarządzeniem Nr.14/2017 z dnia 23-01-2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO wraz ze zmianami.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Protokół19 KB
Wniosek53 KB