artykuł nr 1

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 110/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 26/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 316 KB
Załącznik nr 1MB