artykuł nr 1

Zarządzenie nr 167/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.12.2018

Zarządzenie Nr 167/ 2018

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 05.12.2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwał:

1. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

2. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

3. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

 

Wójt Gminy Kłomnice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne  projektu uchwał:

1. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

2. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

3. Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

zwanych  „projektem Uchwały” stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 06.12.2018- 07.12. 2018 r. w godzinach od 8,00 do 15,00.

§ 3

Konsultacje polegają na rejestracji opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy, co do sposobu rozstrzygnięcia spraw objętych konsultacjami

§ 4

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

§ 5

Każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłoszenia  uwag do przedmiotu objętego konsultacjami.

Uwagi można składać za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1 albo pocztą elektroniczną na adres gops@klomnice.pl

§ 6

Projekty uchwał będące przedmiotem konsultacji wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag do projektów zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Formularz uwag13 KB
Projekty uchwał49 KB