artykuł nr 1

Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.09.2018

 OR.0050.132.2018

Zarządzenie Nr 132/2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26 września 2018 r.
 
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
Na postawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późń. zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dla zapewnienia informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuję następujących operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:
Nr komisji obwodowej
Imię i nazwisko operatora
1
Karolina Gonera
2
Marta Gonera
3
Karina Gonera
4
Robert Gonera
5
Maciej Derda
6
Adam Burzyński
7
Dorota Kowalczyk
8
Sławomir Bekus
9
Marta Dumin
10
Ewa Grzeszna
11
Marcin Gabryjelski
12
Michał Jamróz
§ 2.
Szczegółowy zakres zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 114 KB