artykuł nr 1

Zarządzenie nr 159/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.09.2017

OR.0050.159.2016

Zarządzenie Nr 159/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 21 września 2017 roku
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz §6 Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice
zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza i przeprowadza konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku.
2.  Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie wizji rewitalizacji Gminy Kłomnice zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
3. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej
w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku.
§ 2
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 września do 6 października 2017 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji.
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Kłomnice.
§ 3
Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku (tj. Projekt Programu oraz formularz uwag do projektu) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl. Projekt będzie dostępny w pokoju nr 109 Urzędu Gminy Kłomnice. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 4
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za opracowanie Programu Pan Robert Kępa.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Formularz uwag42 KB
treść ogłoszenia23 KB