artykuł nr 1

Protokół Nr XXVI.2016

 Protokół Nr XXVI.2016

z XXVI sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 05.10.2016r.
 
XXVI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 05.10.2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00.
 
Sesji przewodniczył p. Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Obecni na posiedzeniu wg. załączonych list obecności. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych (Radny: W. Milczarek oraz A. Wilk - nieobecność usprawiedliwiona).
 
XXVI sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Zastępcę p. W. Jędras, Przewodniczących Komisji stałych: p. K. Wilkoszewskiego, p. A. Kozę, p. W. Szymczyka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyka, Wójta, V-ce Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika, Radcę prawnego- p. B. Łasińską, radnego powiatowego w osobie p. Leszka Wiśniewskiego, projektantkę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy p. M. Pietrasz, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym stwierdził że sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczy  w niej 13  radnych.
Zgodnie z Postanowieniem Nr 7/2016 Przewodniczący p. Adam Worwąg odczytał porządek XXVI sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są inne propozycje lub uwagi do odczytanego porządku obrad.
Ponieważ nie było żadnych innych propozycji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji:    
- za w/w porządkiem obrad głosowali wszyscy obecni radni, a przedstawiał się on następująco:
 
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała.
8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 – uchwała.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)  Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3 – działka nr 353 obręb Nieznanice.
b)  Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3 – działka nr 407 obręb Nieznanice.
c)  Przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Warszawie nieruchomości położonej obręb Nieznanice.
d)  Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.
e)  Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów.
f)   Wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1034 S Witkowice-Rzerzęczyce”.
g)  Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych i nadania im kategorii gminnej drogi publicznej oraz przedłużenia istniejących publicznych dróg gminnych.
10. Likwidacja Gminnego Schroniska dla zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie celem przekazania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami CIS w Kłomnicach – uchwała.
11. Wprowadzenie zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – uchwała.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz
informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
13. Wolne wnioski i komunikaty.
14. Przekazanie według właściwości skargi na działalność Rady Gminy – uchwała.
15. Rozpatrzenie skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwały.
16. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Anna Koza
2)   Sławomir Jurczyk
3)   Małgorzata Nalewajka
 
ad.pkt.4
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.
- za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.
 
ad. pkt 6
Interpelacje na piśmie złożył radny p. S. Politański w sprawie zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w budżecie gminy Kłomnice na 2017 rok, w celu przebudowy ulicy Wiosennej w msc. Niwki. Dwie interpelacje na piśmie złożył radny G. Rachwalik w sprawie planowanych przedsięwzięć: budowy domu socjalnego w msc. Pacierzów na działce nr 270 oraz budowy drogi ul. Polnej w msc. Pacierzów.
 
ad.pkt.7
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – zał. do protokołu.
M. Nalewajka – odczytała w/w projekt.
Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy informując obecnych radnych, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów – subwencja oświatowa na wyposażenie gabinetów lekarskich w kwocie 24018 zł; kwota 4980 zł przyznana jako darowizna mBanku za projekt matematyczny dla ZS w Skrzydlowie. Kolejną zmianą jest wprowadzenie kwoty 400 000 zł na zadanie wspólne z Powiatem Częstochowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1034S Witkowice-Rzerzęczyce, wszystkie pozostałe zmiany dot. zmian w funduszu sołeckim. Dodatkowo p. Skarbnik omówiła zmiany w WPF na lata 2016-2027, które polegały na wprowadzeniu 2 nowych przedsięwzięć pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego-doświetlenia dróg na terenie gminy” w latach 2016-2017 na kwotę 120 000zł oraz przedsięwzięcie pn. „ Remont i przebudowa budynku rekreacyjno-turystycznego w msc. Rzeki Wielkie” w kwocie 313 000zł. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 27 000 zł w roku 2016 w przedsięwzięciu pn.” Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach”.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych
- przeciw – 0
- wstrzymał się od głosu – 1 radny
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu
 
ad. pkt 8
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027 – zał. do protokołu.
A. Koza – odczytała projekt w/w uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
 
ad. pkt 9a
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3 (dot. działki nr 353 obręb Nieznanice) – zał. do protokołu.
S. Jurczyk – odczytał w/w projekt uchwały.
Głos zabrał p. Wójt, który wyjaśnił, że w/w uchwała zgodnie z przepisami prawa wójt w drodze zarządzenia może wydzierżawić nieruchomość na okres 3 lat. Każde kolejne przedłużanie umowy musi zostać zaakceptowane i podjęte uchwałą przez Radę Gminy.
 Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9b
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3 (dot. działki nr 407 obręb Nieznanice) oraz zaznaczył, że projekt jest tożsamy z uchwałą przyjętą we wcześniejszym punkcie z różnicą numeru działki – zał. do protokołu.
M. Nalewajka – odczytała w/w projekt uchwały.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9c
 Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie
przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Warszawie nieruchomości położonej obręb Nieznanice -– zał. do protokołu
A. Koza – odczytała w/w projekt uchwały.
P. Wójt wyjaśnił, że uchwała dotyczy nieruchomości, na której znajduje się boisko „Orlik” w Nieznanicach (działka agencyjna). Do tej pory była to umowa użyczenia z Agencją Nieruchomości Rolnych, natomiast w powyższym projekcie Gmina ma zamiar powyższą działkę przejąć nieodpłatnie.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9d
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie
przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych – zał. do protokołu.
S. Jurczyk – odczytał w/w projekt uchwały.
Głos zabrała p. B. Lara informując obecnych, że omawiany projekt jest tożsamy z pierwszymi uchwałami dot. wydzierżawienia nieruchomości z tą różnicą, że przygotowany projekt ma na celu wydzierżawić nieruchomości pod istniejącymi kioskami „RUCH” (działka nr 483/2 i 509) na czas nieoznaczony.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9e
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów.
M. Nalewajka – odczytała w/w projekt.
Kierownik p. B. Lara zabrała głos, informując , że do Wójta wpłynęły dwa wnioski od właścicieli nieruchomości, które są objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W Planie na tych działkach przewidziana jest nowa droga. Natomiast właściciele wystąpili o podział działki z przeznaczeniem pod zabudowę. W związku z powyższym do wyboru będzie wykupienie działki pod budowę drogi lub wyeliminować drogę z Planu, dlatego uchwała musi zostać podjęta przez Radę Gminy.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9f
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1034 S Witkowice-Rzerzęczyce”- załącznik do protokołu.
A. Koza – odczytała w/w projekt.
Wójt poinformował obecnych, że dzięki poseł p. L. Burzyńskiej możemy zrealizować powyższą inwestycję, która zostanie sfinansowana z środków powodziowych wspólnie z powiatem m.in będzie to wykonanie chodnika 2m na całej długości od Witkowic do Rzerzęczyc. Dofinansowanie ze strony gminy to kwota 400 tys zł.
Dodatkowo głos zabrał radny powiatu częstochowskiego p. L. Wiśniewski, który podziękował Gminie Kłomnice, za dofinansowanie wspólnego zadania oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości także inne odcinki dróg powiatowych zostaną wyremontowane.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 9g
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych i nadania im kategorii gminnej drogi publicznej oraz przedłużenia istniejących publicznych dróg gminnych – załącznik do protokołu.
S. Jurczyk – odczytał projekt w/w uchwały.
Kierownik M. Bąk poinformowała, że powyższy projekt uchwały ma za zadanie uregulowanie prawne dróg gminnych, a mianowicie dróg, które do tej pory miały statut drogi wewnętrznej lub nie należały do gminy.
Przewodniczący A. Worwąg odczytał zmiany w drogach gminnych według szkiców będących załącznikami do w/w projektu.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 10
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Schroniska dla zwierząt „AS” w Jamrozowiźnie celem przekazania zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami CIS w Kłomnicach – załącznik do protokołu.
M. Nalewajka – odczytała projekt w/w uchwały.
P. Wójt poinformował, że jest planowana likwidacja w/w schroniska z równoczesnym przekazaniem wszystkich zadań Centrum Integracji Społecznej, łącznie z zawieraniem umów z innymi gminami. W planie jest płynne funkcjonowanie schroniska przy pomocy zarówno obecnych pracowników schroniska oraz pracowników z CIS-u. Dodatkowo poinformował, że obecna liczba psów na schronisku uległa zmniejszeniu do liczby 280, a w wyniku wprowadzonych zabiegów kastracji i eutanazji ślepych miotów liczba ta dalej ulegnie zmniejszeniu. Do tej pory część zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii została już wykonana z pomocą pracowników CIS-u, jednakże jeszcze dużo zaleceń jest do wykonania m.in. wybieg, boksy, bieżące remonty.  tak samo w przypadku kosztów utrzymania schroniska nastąpiło zmniejszenie z 900 000,00 zł do 450 000,00 zł. oraz zmniejszono liczbę etatów z 9,5 na 6.
A. Worwąg – czy są dodatkowe wyliczenia tych zmian?
Kierownik CIS p. Z. Wawrzyniak – obecnie w 2 umowy zlecenia wejdą pracownicy CIS-u to oszczędności w wysokości 40 000,00 zł w skali roku. Dla ciągłego całodobowego funkcjonowania schroniska niezbędne byłoby zatrudnienie 1 os. w to miejsce można także przyjąć pracownika z CIS-u. Pracownicy, którzy mają umowę o pracę pozostaną na tych samych warunkach za wyjątkiem zmiany pracodawcy. Przewidujemy, aby na schronisku przebywała zawsze jedna osoba z umowy o pracę, a druga to pracownik z CIS-u. Do wykonania jest dużo pracy m.in. grodzenie kojców oraz wykonanie chodników, dróg dojazdowych.
Dodatkowo głos zabrała P. Sekretarz, która poinformowała o szeregu zaleceń w wyniku przeprowadzonych 4 kontroli: 1 z Najwyższej Izby Kontroli, 3 przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
P. S. Jurczyk zadał pytanie dlaczego mamy dokładać do CIS-u jak była mowa przy jego zakładaniu, że będzie w pełni wystarczalny, a po drugie miała nastąpić całkowita likwidacja schroniska, a nie przekazywać go na CIS.
P. Sekretarz przypomniała ile można poczynić oszczędności oraz zakres zleconych prac na schronisku i nie tylko, pracownicy z CIS-u wykonali fachowo.
P. K. Wilkoszewski zapytał co się stanie z dotychczasowymi umowami ze schroniskiem?
P. Z. Wawrzyniak w odpowiedzi poinformował, że dotychczasowe umowy pozostaną bez zmian za wyjątkiem wprowadzenia aneksem innego podmiotu, z którym Gminy zawarły umowę oraz dołożone zostaną wszelkie starania na pozyskanie nowych gmin.
P. A. Worwąg: czy procedura zmian jest dobrze zaplanowana?
P. B. Łasińska: Tak. Uchwała była konsultowana z Wojewodą. Przeciwskazań nie ma żadnych, aby to Centrum Integracji Społecznej wykonywało w/w zadania z zakresu opieki nad zwierzętami. Zmieni się tylko „szyld” pod którym to zadanie będzie realizowane, już nie Schronisko dla zwierząt „AS” a Centrum Integracji Społecznej.
Ostatecznie radni opowiedzieli się za oszczędnościami dla Gminy, a co za tym idzie przejęciem schroniska przez CIS, a w przyszłości całkowitą likwidacją schroniska.
Więcej uwag do projektu nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 10 radnych,
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 3 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.
 
 
ad. pkt 11
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – załącznik do protokołu.
A. Koza – odczytała projekt uchwały.
Kierownik CIS-u p. Z. Wawrzyniak zabrał głos, informując, że powyższy projekt uchwały to konsekwencja podjęcia poprzedniej uchwały dot. likwidacji schroniska. Powyższa uchwała wprowadza zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej (podstawę prawną), aby móc w pełni przejąć opiekę nad zwierzętami bez żadnych przeszkód.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 12
P. Wójt odniósł się do wcześniej zgłoszonych interpelacji. W pierwszej kolejności odnośnie naprawy ul. Wiosennej w msc. Niwki p. Wójt poinformował, że w miarę możliwości drogi gminne będą sukcesywnie naprawiane nakładkami bitumicznymi, aby dłużej służyły mieszkańcom niż ma to miejsce przy naprawie dróg patcherem.
Następnie w sprawie budynku socjalnego w Pacierzowie p. Wójt poinformował, że w/w teren wraz z budynkiem ma zostać przeznaczony na potrzeby sołectwa Pacierzów.
W następnej kolejności Wójt poinformował o działalności międzysesyjnej , zgodnie z przygotowaną informacją – jak w załączeniu .
Przewodniczący p. A. Worwąg wyróżnił sukces absolwenta ZS w Garnku ucznia Dawida Witczaka, który został powołany na członka Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN jako jedyny członek z województwa śląskiego oraz pogratulował niebywałego sukcesu.
 
ad. pkt 13
Radny p. G. Rachwalik zabrał głos w sprawie drogi łączącej Pacierzów z Rzekami, która służy mieszkańcom jako „skrót”, aby polepszyć jej stan, gdyż wielu mieszkańców zgłasza zażalenia w powyższej sprawie. Dodatkowo zgłosił problem mieszkańca posesji przy ul . Wolności 89. Rów gminny jest niewyczyszczony, co skutkuje w okresie opadów ciągłym zalewaniem działki. Kolejną zgłoszoną sprawą do radych powiatowych była sprawa światłowodu w Pacierzowie, gdzie wykonawca podczas wykonywania robót zniszczył rowy. Mieszkańcy zgłaszali, aby wykonawca usunął powstałe niedogodności. Ostatnią zgłoszoną sprawą przez radnego był brak chodnika z Pacierzowa do Karczewic, który stanowi poważne zagrożenie dla dzieci oraz mieszkańców w wyniku zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych na drodze powiatowej.
Radna p. A. Koza zgłosiła do radnych powiatowych sprawę odnośnie zbyt wąskiego pobocza w miejscu, w którym zatrzymuje się autobus na Rzekach, gdyż mieszkańcy wychodząc z niego musza uważać, aby nie wpaść do rowu. W związku z powyższym należy zgłosić powyższy problem, aby poszerzyć pobocze w miejscu postoju autobusów na drodze powiatowej w Rzekach.
Radny S. Politański: Jak wygląda sprawa remontów gwarancyjnych dróg w Rzerzęczycach, na których został wykonany II etap kanalizacji?
Kierownik p. M. Bąk: Pierwszy przegląd już był w lipcu/sierpniu. Ubytki przy ul. Wolności będziemy obserwować. Gwarancje mamy na 3 lata. W przyszłym roku na wiosnę mamy drugi przegląd.
Radny Powiatu p. L. Wiśniewski w ramach odpowiedzi na pytania odnośnie dróg powiatowych przekaże jutro na sesji Rady Powiatu do p. Dyrektor Zalewskiej oraz wyraził nadzieję, że część z powyższych problemów zostanie zrealizowana. Dodatkowo poinformował, że także będzie zabiegał o wykonanie projektu fragmentu drogi Rzerzęczyce -Niwki. Także Radna Powiatu p. B. Mizera zapewniła, że w powyższych sprawach złożą razem z P. L. Wiśniewskim interpelacje na Sesji Rady powiatu.
Następnie głos zabrał p. Z. Matusiak, który w sprawie bezdomności zwierząt zaproponował, aby zgłaszać wnioski o zmianę ustawy, która regulowałaby powyższe kwestie globalnie, a mianowicie wprowadzenie czipowania psów.
P. Z. Woch prosiła p. Wójta o interwencję przy ul. Stawowej na wysokości posesji p. Śpiewaka, gdzie rosną wysokie jesiony o uporządkowanie działki.
P. J. Bławat zapytał czy istnieje możliwość wykoszenia dróg po scaleniowych przez pracowników CIS w Witkowicach, Chorzenicach oraz Michałowie Rudnickim?
P. Wójt w powyższej sprawie odpowiedział, że przy drogach scaleniowych są działki, za które odpowiadają właściciele, którzy mają obowiązek także wykosić trawę przy drodze.
 Następnie p. W. Rak odczytał treść składanych na piśmie interpelacji w sprawie: podania wysokości kwoty za rok 2014 oraz 2015 jaką wydano na dopłaty do ceny dostarczonej wody oraz odebranych ścieków, przedstawienia kalkulacji finansowej opłaty 1m3 wody oraz ścieków, przedstawienia w formie kwotowej i procentowej struktury dochodów finansowych: wydatki inwestycyjne, zadłużenie bezpośrednie gminy itp. – jak w załączeniu.
Głos zabrał p. M. Szymczak w sprawie ogrzewania ZS w Skrzydlowie.
Kierownik p. M. Bąk udzieliła odpowiedzi informując , ze ekspertyza została wykonana zgodnie, z którą w pierwszej kolejności ma zostać wykonany projekt oraz termomodernizacja sali gimnastycznej. Dlatego w przyszłym roku planowane jest wykonanie projektu.
Na koniec głos zabrał p. A. Worwąg, który poinformował, że zgłosił potrzebę namalowania pasów na ul. Łąkowej w Kłomnicach ze względu na dwa niebezpieczne zakręty, które o zmierzchu są mało widoczne oraz przybliżył obecnym sprawę sygnalizacji świetlnej koło dzwonnicy w Kłomnicach przed przejściem dla pieszych.
 
ad. pkt 14
Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przekazanie według właściwości skargi na działalność Rady Gminy – jak w załączeniu.
P. S. Jurczyk – odczytanie projektu w/w uchwały.
Następnie głos zabrała p. B. łasińska wyjaśniając obecnym podstawę prawną przekazania skargi do Wojewody.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 15
Rozpatrzenie skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
M. Nalewajka - odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach p. A. Z.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
A. Koza - odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach p. J. D.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem głosowało 13 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
 
ad. pkt 16
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy.
Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXVI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano 
                                                                           
Protokołowała:
 E. Wilk