artykuł nr 1

Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014

 

Uchwała Nr 16.IV.2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2014r
 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032 - aktualizacja”
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032 - aktualizacja”, będący osobnym opracowaniem stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załączniki:
Program usuwania azbestuMB