artykuł nr 1

Uchwała nr 265/XXXII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014

Uchwała Nr 265/XXXIII/2014
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.04.2014r

 

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź.zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala zmiany
w Uchwale Nr 235/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013r. w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
§ 1
W związku z:
1)   przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa targowiska w msc. Kłomnice,
2)   otrzymaniem zapewnienia o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój zadania pn. Rozbudowa ul. Księżej oraz przebudowa ul. Gwiezdnej w msc. Kłomnice,
3)   złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzerzęczyce etap II,
4)   zakwalifikowaniem do Budżetu Województwa Śląskiego zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipicze, ul. Leśna,
5)   wyliczeniem kwoty wolnych środków,
6)   bieżącą realizacją budżetu,
należy dokonać zmian w budżecie gminy Kłomnice na 2014 rok.
§ 2
Zmiany o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie  dochodów   1 152 939,00 zł
- zwiększenie wydatków     4 865 177,00 zł
- zwiększenie przychodów     6 911 678,00 zł
- zwiększenie rozchodów   3 199 440,00 zł
§ 3
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 § 4
 „ Par.3 uchwały Nr 235/XXI/2013 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt w wysokości 6 908 725,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych  5 900 000,00 zł
b) pożyczek 1 000 000,00 zł
c) wolnych środków     8 725,02 zł.”
 
§ 5
Zał. nr 5 do uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr  235/XXI/2013 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 240 KB
Załącznik nr 1144 KB