artykuł nr 1

Uchwała nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

 

Uchwała Nr 235/XXIX/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2013r
 
 
w sprawie: Budżetu Gminy na 2014 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art 89  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236  art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885  późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
 
Ustala się dochody w łącznej kwocie     40 879 820,00 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie   36 007 685,00 zł,
b) majątkowe w kwocie  4 872 135,00 zł,
 
  zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem  nr 1.
 
§ 2
 
Ustala się wydatki w łącznej kwocie     44 006 365,00 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 35 426 003,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 8 580 362,00 zł,
 
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem  nr 2.
 
§ 3
 
Ustala się deficyt w wysokości 3 126 545,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 
a)   emisji papierów wartościowych 2 410 888,00 zł
b) wolnych środków    715 657,00 zł
 
§ 4
 
Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 628 157,00 zł.
 
§ 5
 
Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 501 612,00 zł.
 
 
§ 6
 
Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera  plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 
§ 7
 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych: :
a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków  
  Unii Europejskiej  w kwocie 5 000 000,00 zł,
b)  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości spłaty tj.  kwota 2 461 612,00 zł,
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000,00 zł.
d) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 126 545,00 zł
 
§ 8
 
Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.
 
§ 9
 
Gmina w 2014 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik  nr 4 do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 391 047,00 zł.
 
§ 10
 
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia
  ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków  UE do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Spłaty zobowiązań gminy.
4. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł oraz planowanego deficytu do kwoty 3 126 545,00 zł.
7. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty spłaty tj. 2 461 612,00 zł
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
9. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
10. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
 
§ 12
 
Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.
 
§ 13
 
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł .    
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  90 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 14
 
1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 578 579,00 zł.
 
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 66 200,00 zł.
 
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 420 437,00 zł.
 
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 1 200,00 zł.
 
Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 15
 
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200 000,00 zł.
 
§ 16
 
Uzasadnienie  do Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2014 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 17
 
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.