artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 133/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2011r.

Zarządzenie Nr 133/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.11.2011r 

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2011r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/IV/2011 z dnia 07.02.2011r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2011 rok oraz na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z pismami Wojewody Śląskiego:
1) Nr FB/I/3011/37/4/1/2011 z dnia 02.11.2011 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę
13 482,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
2) Nr FB/I/3011/361/3/1/2011 z dnia 03.11.2011 w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 5 100,00 zł,
3) Nr FB/I/3011/156/20/11 z dnia 09.11.2011 w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 169 337,68 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 oraz z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2011 rok.
§ 2. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów 187 919,68
- zwiększenie wydatków 187 919,68
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 177 KB