artykuł nr 1

Zarządzenie nr 94/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.09.2005r.

Zarządzenie nr 94/2005
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 21.09.2005r

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zarządzam

 § 1 

Powołać Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

mgr inż.            Tadeusz Morawiec
mgr inż.            Marek Przedziński
mgr                   Bożena Łągiewka 

§ 2

Przyjąć regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 3

 Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki przestrzennej oraz skarbnikowi gminy

Załączniki:
Załącznik nr 139 KB