artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach w msc. Garnek, Rzerzęczyce, Konary.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 186/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres od 01.01.2024 do 31.12.2025 r.

Pomieszczenia o pow. ogółem 147,52 m2 znajdujące się w budynku w miejscowości Garnek ul. Głowna 9, na działce o nr ewid. 3086/1 o pow. 0,1888 ha, obręb geodezyjny Garnek, księga wieczysta CZ1C/00085158/3, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„Uc”- tereny usług centrotwórczych

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.

 

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 185/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Pomieszczenia o pow. ogólnej powierzchni użytkowej 170 m2 znajdujące się w budynku OSP Rzerzęczyce w miejscowości Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 94 na działce o nr ewid. 9626 o pow. 0,4405 ha, obręb geodezyjny Rzerzęczyce, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„U”- tereny usług

„KDL”- tereny dróg lokalnych

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.

 

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 185/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Pomieszczenia o pow. ogólnej powierzchni użytkowej 151,17 m2 znajdujące się w budynku OSP Konary ul. Łąkowa 2, na działce o nr ewid. 559/7 o pow. 0,0935 ha, obręb geodezyjny Konary, księga wieczysta CZ1C/00084825/3, na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1, z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz klubu seniora.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„U”- tereny usług

„KDL”- tereny dróg lokalnych

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.