artykuł nr 1

Wykaz dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części działki położonej w msc. Garnek.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 423/LII/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części działki o pow. 168 m2, na działce oznaczonej w rej. ewid. gruntów nr 2033/1 o pow. 0,0563 ha, na której zlokalizowana jest wieża telekomunikacyjna wraz
z istniejącą infrastrukturą, księga wieczysta CZ1C/00078140/2, obręb Garnek, na rzecz Towerlink Poland Sp. z o.o., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

Wartość miesięcznej stawki czynszu najmu została ustalona na kwotę 2 000 zł brutto.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: ,,R/Z”- tereny rolnicze, zieleń.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.