artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śliwakowie.

 

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy.

 

Lp.

Nr działki/ położenie

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

Wadium

Postąpienie

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

1.

931

Śliwaków

 

0,1830

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 78 m2 i pow. użytkowej 68m2 oraz czterema budynkami gospodarczymi o łącznej pow. zabudowy 126m2. Budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, posadowiony na fundamentach wykonanych z cegieł. Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokryty papą, bez orynnowania. Okna drewniane. Ogrzewanie indywidualne z kuchni węglowej( wyłącznie pomieszczenia kuchni). Budynek wyposażony w przyłącze energetyczne. Ponadto na działce znajduje się studnia. Budynki gospodarcze o konstrukcji murowano-drewnianej, pokryte papą.

Całość składnika budowlanego została wybudowana prawdopodobnie około 100 lat temu i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i funkcjonalnym, nie przedstawiającej wartości rynkowej, racjonalna rozbiórka obiektów. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach szerokość około 29,5 m, długość około 62 m. Działka ogrodzona częściowo siatką, część ogrodzenia stanowią budynki znajdujące się w granicy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. bez nazwy zaliczonej do kategorii drogi gminnej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, elektroenergetycznej. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu zabudowy zagrodowej w bezpośrednim sąsiedztwie chowu gęsi oraz zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i lasu.

85 000 zł

 

 8 500

1% ponad cenę wywoławczą(z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek)

CZ1C/00192663/9

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„MN/RM/UT”- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług turystyki

KDL”- tereny dróg lokalnych (w niewielkim zakresie).

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (pok. nr 102 I piętro) w dniu 21.02.2023 r. o godz. 9:00

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

-W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 15.02.2023 r. na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,

- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się oryginałem pełnomocnictwa.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. (34) 328-11-22 w. 117