artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzenicach.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy.

Lp.

Nr działki/ położenie

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto

Wadium

Postąpienie

Nr Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie w planie

1.

2854

Chorzenice

0,3055

Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, o przybliżonych wymiarach szerokość około 19 m, długość około 161 m, działka nieogrodzona, w większości zadrzewiona i zakrzewiona. Działka zlokalizowana w odległości około 0,1 km od najbliższych zabudowań. Otoczenie stanowią tereny wolne od zabudowań, wykorzystywane w części rolniczo.

Nie stwierdzono wykonanych przyłączy do działki 2854, podstawowa dostępność do urządzeń infrastruktury znajduje się w ul. Nowej, w odległości około 0,1 km. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Nowej poprzez ogólnodostępną drogę wewnętrzną- ul. Chabrową ( ul. Chabrowa posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem pokrytą warstwą destruktu asfaltowego, brak chodnika i oświetlenia ulicznego) Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Dojazdowej zaliczanej do kategorii drogi gminnej. Ulica posiada nawierzchnie utwardzoną kruszywem pokrytym warstwą destruktu asfaltowego. Ponadto działka nr 1081 od strony północnej posiada dostęp do przejezdnej ale nie urządzonej drogi wewnętrznej.

 

60 000 zł

W tym:

Tereny „RM” „KDD” 55 700– zł netto (+właściwa stawka VAT)

R – 4 300 zł netto (zwolnione z VAT)

 

6 000

1% ponad cenę wywoławczą(z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek)

CZ1C/00075245/7

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„RM”- tereny zabudowy zagrodowej, „KDD”- tereny dróg dojazdowych, „R”-tereny rolnicze.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (w pokoju 102 I piętro) w dniu 28.07.2023 r. o godz. 9.00

 

Warunki przystąpienia do przetargów:

-W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 24.07.2023 r. na konto 59 8437 0002 2015 0930 0039 0014.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,

- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się oryginałem pełnomocnictwa.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. (34) 328-11-22 w. 117.