artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 185/2022 z dnia 29.11.12 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych obręb Nieznanice na okres 3 lat oraz 191/2022 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych obręb Garnek oraz Rzerzęczyce

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Obręb

Nr Działki

Pow. w ha

W tym: użytki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Proponowany czynsz w q

Rzerzęczyce

6524

0,300

RIVa- 0,0152 ha

RIVb- 0,2848 ha

„R”- tereny rolnicze

0,35

6525

0,3500

RIVb- 0,3500 ha

„R”- tereny rolnicze

0,40

6526

0,44

RIVa- 0,0240 ha

RIVb- 0,4160 ha

„R”- tereny rolnicze

0,50

6527

1,63

RIVa- 1,4696 ha

RIVb- 0,1604 ha

„R”- tereny rolnicze

2,50

6528

1,0165

RIVa- 0,6795 ha

RIBVb- 0,3370 ha

„R”- tereny rolnicze

1,45

Garnek

24/1

0,42

R V- 0,22 ha

RVI-0,20

„Z”- tereny zieleni

„KDL”- tereny dróg lokalnych

0,10

Nieznanice

249/1

0,1119

R IVa- 0,1119 ha

„R”- tereny rolnicze

0,20

Pow. ogółem 4,15 ha   Razem czynsz  5,30 q

 

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.