artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia na okres 10 lat.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 180/2022 z dnia 21.11.2022 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący bezpłatnego użyczenia części nieruchomości gminnej o pow. 100 m2 na okres 10 lat. Działka położona w miejscowości Garnek przy ul. Zachodniej, na działce oznaczonej nr ewidencyjny 386, obręb ewidencyjny 0005- Garnek, księga wieczysta CZ1C/00155707/9, z przeznaczeniem na wybudowanie stacji monitorowania suszy.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: „R/Z”- tereny rolnicze, zieleń.

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.