artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 177/2022 z dnia 15.11.2022 r.

Wójt Gminy Kłomnice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

obręb

Numer działki

Pow. w ha

W tym użytki

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Numer księgi wieczystej

Proponowany czynsz w zł rocznie

Kłomnice

1466

0,68

R IVb-0,09

RIVa-0,59

 

„R”- tereny rolnicze

CZ1C/00116623/1

200

Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w  wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.