artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w msc. Garnek

                 

  Kłomnice, dnia 12.04.2022 r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonego  II ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości  zabudowanej położonej obręb Garnek  oznaczonej  nr 3085 o pow. 0,0753 ha,  księga wieczysta CZ1C/00080248/6, który odbył się 05.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę – 50 000,00 zł netto.

Do przetargu zostały dopuszczone dwie osoby, które wniosły wadium w wyznaczonym terminie.

Nabywcą nieruchomości została Pani Olga Derda, która w wyniku postąpienia nabywa działkę za kwotę 59 500 zł netto.

W związku z powyższym II przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.