artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w miejscowości Śliwaków.

WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 173/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

Nieruchomość ozn. KW Nr

Nr geod. działki

Pow.

/ha/

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma Sprzedaży

Cena

/netto zł/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Śliwaków

CZ1C/00192663/9

931

0,1830

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 78 m2 i pow. użytkowej 68m2 oraz czterema budynkami gospodarczymi o łącznej pow. zabudowy 126m2. Budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, posadowiony na fundamentach wykonanych z cegieł. Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokryty papą, bez orynnowania. Okna drewniane. Ogrzewanie indywidualne z kuchni węglowej( wyłącznie pomieszczenia kuchni). Budynek wyposażony w przyłącze energetyczne. Ponadto na działce znajduje się studnia. Budynki gospodarcze o konstrukcji murowano-drewnianej, pokryte papą.

Całość składnika budowlanego została wybudowana prawdopodobnie około 100 lat temu i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i funkcjonalnym, nie przedstawiającej wartości rynkowej, racjonalna rozbiórka obiektów. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach szerokość około 29,5 m, długość około 62 m. Działka ogrodzona częściowo siatką, część ogrodzenia stanowią budynki znajdujące się w granicy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. bez nazwy zaliczonej do kategorii drogi gminnej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci wodociągowej, elektroenergetycznej. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu zabudowy zagrodowej w bezpośrednim sąsiedztwie chowu gęsi oraz zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i lasu.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu:

„MN/RM/UT”- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, usług turystyki

KDL”- tereny dróg lokalnych (w niewielkim zakresie).

 

W trybie ustnego przetargu nieograniczonego

85 000 zł

 

Przed zawarciem aktu notarialnego

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin oraz warunki przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.