artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w msc. Garnek

  Kłomnice, dnia 17.01.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kłomnice

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podaje się do publicznej wiadomości informację  o wyniku przeprowadzonego  I ustnego  przetargu nieograniczonego  na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej obręb Garnek  oznaczonej  nr 3085 o pow. 0,0753 ha,  księga wieczysta CZ1C/00080248/6, który odbył się 10.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice .

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę– 50 000 zł netto.

Na przetarg wpłynęły 3 wadia, natomiast wpłacający wadium nie zgłosili się na przetarg w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.